Elektroenergetyka

Instrumenty 15-min i aukcje intraday – TGE wdraża nowe rozwiązania na rynku spot energii elektrycznej

  • 13 czerwca 2024 r. TGE rozszerzyła ofertę dla uczestników rynku giełdowego o dwie nowe grupy produktów: instrumenty 15-minutowe na Rynku Dnia Bieżącego w ramach notowań ciągłych oraz instrumenty godzinowe w ramach aukcji IDA (ang. Intraday Auctions) połączonych rynków europejskich (SIDC, ang. Single Intraday Coupling).
  • Rozwój oferty TGE wynika zarówno z dostosowania się do zmian wdrażanych w ramach reformy rynku bilansującego (produkty dla okresów dostawy 15-min), jak i z uczestnictwa w projektach optymalizujących działanie europejskiego Rynku Dnia Bieżącego (SIDC) poprzez wdrożenie modelu aukcyjnego.
  • Wprowadzanie kolejnych instrumentów na warszawskim parkiecie towarowym odpowiada założeniom postępującej transformacji energetycznej, w tym zmianom regulacji krajowych i unijnych.

– Towarowa Giełda Energii od prawie 25 lat konsekwentnie oferuje rozwiązania, które z jednej strony są zgodne z trendami międzynarodowymi oraz dobrymi praktykami, z drugiej – bezpośrednio wynikają z przyjętej strategii energetycznej na poziomie krajowym i europejskim. Nie inaczej jest w przypadku nowo wdrożonych produktów. Ich uruchomienie wymagało intensywnych prac dostosowawczych w GK TGE, chociażby pod względem informatycznym czy proceduralnym, ponadto zostało poprzedzone konsultacjami i licznymi testami z uczestnikami rynku – powiedział Piotr Listwoń, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych TGE.

Wdrożenie instrumentów 15-minutowych na Rynku Dnia Bieżącego jest związane z wprowadzeniem przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne z dniem 14 czerwca br. 15-minutowego okresu rozliczeń na rynku bilansującym – jako części szerokiego pakietu reform tego rynku. Zmodyfikowane wymogi wynikające z ww. implementacji przez PSE zostały szczegółowo skonsultowane z uczestnikami rynku, czego wynikiem jest rozszerzenie oferty TGE. Nowe instrumenty pozwolą podmiotom uczestniczącym w rynku energii dobilansowywać swoje pozycja handlowe w cyklach 15-minutowych okresów dostaw równolegle do funkcjonujących instrumentów godzinowych, na prowadzonych przez TGE rynkach spot.

Rynek potrzebuje instrumentów 15-minutowych równolegle do wdrożenia reformy rynku bilansującego, związanej z coraz większym udziałem OZE w systemie elektroenergetycznym, a my w GK TGE staramy się wypełniać te oczekiwania najlepiej i najszybciej, jak to tylko możliwe. Wprowadzone rozwiązania to kolejny krok na drodze do optymalizacji zarówno rodzimego biznesu, jak i rozwoju transgranicznego rynku spot energii elektrycznej – dodał Piotr Listwoń.

Z kolei uruchomienie aukcji intraday (IDA) stanowi dopełnienie europejskiego Rynku Dnia Bieżącego (SIDC), opierającego się do tej pory na metodzie notowań ciągłych i polegającego na wycenie zdolności transgranicznych, których nie można było zrealizować w ramach handlu na Rynku Dnia Następnego (SDAC). Uzupełnienie to zakłada wprowadzenie trzech aukcji realizowanych w godzinach: 15.00 i 22.00 w dniu poprzedzającym datę dostawy energii oraz 10.00 w dniu dostawy energii. W ten sposób aukcje IDA oraz mechanizmy notowań ciągłych będą się wzajemnie wspierać.

Uruchomienie nowych instrumentów przez Towarową Giełdę Energii wymagało także zaangażowania Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych, która musiała dostosować do wdrożonych produktów swój system rozliczeniowy oraz aplikacje wspierające wewnętrzne procesy rozliczeniowe. Dodatkowo – na potrzeby rozliczeń aukcji intraday – IRGiT zoptymalizowała model depozytu historycznego, co przyniesie wymierne korzyści uczestnikom rynku. Wartość wnoszonych przez nich zabezpieczeń została zredukowana o 50%.

Aktualizacja oferty TGE nie kończy się na czerwcowych wdrożeniach. W zakresie rozwiązań dostępnych na rynkach spot planowane są dalsze działania rozwojowe dotyczące instrumentów 15-min, tym razem na Rynku Dnia Następnego, ich wprowadzenie będzie jednak związane z harmonogramem zmian na europejskich rynkach i będzie podlegać ustaleniom obejmującym wszystkie podmioty obrotu transgranicznego energią elektryczną na Starym Kontynencie.

TGE konsekwentnie pracuje także nad rozszerzeniem wachlarza dostępnych rozwiązań w tzw. zielonym kierunku, co odpowiada założeniom transformacji energetycznej, w tym wzrostowi znaczenia sektora OZE na rynku hurtowym, jak i możliwości szerokiego wykorzystania informacji giełdowych.

Źródło: TOWAROWA GIEŁDA ENERGII S.A.

Działy

Reklama