Elektroenergetyka

Wejście w życie kodeksu sieci dotyczącego zasad sektorowych w zakresie aspektów cyberbezpieczeństwa w transgranicznych przepływach energii elektrycznej

Communication technology for internet business. Global world network and telecommunication on earth cryptocurrency and blockchain and IoT. Elements of this image furnished by NASA

W dniu 13 czerwca 2024 r. weszło w życie Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2024/1366 z dnia 11 marca 2024 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 poprzez ustanowienie kodeksu sieci dotyczącego zasad sektorowych w zakresie aspektów cyberbezpieczeństwa w transgranicznych przepływach energii elektrycznej (dalej: „NC CS”, od angielskiej nazwy kodeksu – Network Code on sector-specific rules for CyberSecurity aspects of cross-border electricity flows).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ%3AL_202401366

Kodeks NC CS stanowi jeden z aktów z grupy wytycznych i kodeksów sieci, opracowywanych w następstwie wdrożenia tzw. Trzeciego Pakietu Energetycznego, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, mającego na celu dostarczenie zharmonizowanego zbioru zasad funkcjonowania sektora energii elektrycznej w Europie.

NC CS określa m. in. zasady dotyczące:

• oceny ryzyka w cyberprzestrzeni;

• minimalnych wspólnych wymogów w zakresie cyberbezpieczeństwa;

• certyfikacji produktów i usług w zakresie cyberbezpieczeństwa;

• monitorowania wykonania postanowień NC CS;

• raportowania;

• zarządzania kryzysowego.

NC CS zawiera jasne określenie ról i obowiązków różnych interesariuszy dla każdego z wyżej wymienionych działań. Jednocześnie NC CS stanowi uzupełnienie przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii (NIS2) dotyczących sektora energii elektrycznej w każdym przypadku związanym z transgranicznymi przepływami energii elektrycznej.

NC CS został opublikowany w dniu 24 maja 2024 r. w Dzienniku Urzędowym UE i wszedł w życie 13 czerwca 2024 r.

Pytania i wątpliwości związane z wdrożeniem NC CS można kierować pod adres: kodeksy.cyber@pse.pl

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Działy

Reklama