Ochrona środowiska

Wejście w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2024/873 zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2019/331, a przejściowe zasady dotyczące zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji

Wejście w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2024/873 z dnia 30 stycznia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2019/331 w odniesieniu do przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii (Dz.U. L, 2024/873, 4.4.2024,), rozpoczyna okres przygotowania wniosków o przydział uprawnień do emisji przez prowadzących instalację.

Wniosek jest przedkładany do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami do dnia 29 czerwca 2024 r., zgodnie z art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2023 poz. 589 i 2029). Wniosek o przydział uprawnień do emisji może złożyć prowadzący instalację, który posiada zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych wydane w okresie kończącym się na 3 miesiące przed dniem 30 września 2024 r., terminem przedłożenia do Komisji Europejskiej przez Ministra właściwego ds. klimatu wykaz instalacji, dla których jest planowany przydział uprawnień do emisji.

Do wniosku o przydział uprawnień do emisji należy dołączyć następujące dane:

1) raport dotyczący danych podstawowych zweryfikowany jako zadowalający;

2) plan metodyki monitorowania stanowiący podstawę sporządzania raportu dotyczącego danych podstawowych;

3) sprawozdanie z weryfikacji raportu dotyczącego danych podstawowych – oraz w stosowanych przypadkach;

4) plan neutralności klimatycznej.

Do sporządzenia wymaganych załączników należy zostawać aktualne formularze dostępne pod adresem: https://www.kobize.pl/pl/article/lata-2026-2030/id/2588/przydzialy-uprawnien-instalacje-2026-2030

Informację o zasadach składnia planów neutralności klimatycznej, można znaleźć https://www.gov.pl/web/klimat/informacja-dotyczaca-planow-neutralnosci-klimatycznej

O dalszych szczegółach poinformujemy Państwa w kolejnych komunikatach.

Źródło: KOBiZE

Działy

Reklama