Ochrona środowiska

Polsko-niemieckie rozmowy nt. energii, klimatu i środowiska

Polskie priorytety dot. dekarbonizacji energetyki i ciepłownictwa oraz unijna agenda w obszarze polityki środowiskowej i klimatycznej były tematami rozmowy Wiceministry Klimatu i Środowiska Urszuli Zielińskiej z niemiecką Minister Stanu ds. Europejskich i Klimatu Anną Lührmann. Spotkanie odbyło się 15 kwietnia 2024 r. w Warszawie.

Najważniejsze informacje

  • Polska skupia się na realizacji zobowiązań przyjętych w ramach pakietu Fit for 55 oraz osiągnięciu neutralności klimatycznej UE do 2050 r.
  • Transformacja energetyczna jest ważnym wyzwaniem dla Polski. To wyzwanie finansowe i społeczne. Podczas zmiany rząd dba, by nikt z obywatelek i obywateli nie był pozostawiony sam sobie.
  • Spotkanie to element stałego dialogu z partnerami europejskimi. Jesteśmy świadomi, że skala wyzwania i poziom jego skomplikowania wymaga koordynacji i współpracy oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Dekarbonizacja energii i ciepłownictwa

Wiceministra Urszula Zielińska poinformowała o aktualnym stanie prac nad polskimi dokumentami strategicznymi w obszarze energii i klimatu oraz o wyzwaniach dla Polski związanych z osiągnięciem unijnych celów klimatycznych. Transformacja energetyczna jest ważnym wyzwaniem dla Rządu z uwagi na związane z nią potrzeby finansowe oraz konieczność zadbania o wszystkich obywateli, by nikt nie był pozostawiony sam sobie.

Wiceministra podkreśliła również, że ciepłownictwo systemowe stanowi w Polsce ważny element zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego gospodarstw domowych. Stwarza ono istotne wyzwanie w kontekście transformacji do neutralności klimatycznej, którego rozwiązanie powinno uwzględniać uwarunkowania i możliwości lokalne.

Unijny cel redukcji CO2 do 2040 r.

Urszula Zielińska, Wiceministra Klimatu i Środowiska, zaznaczała, że konieczne jest sprawiedliwe przejście polskiej gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną.

Polska realizuje już politykę klimatyczną UE, określoną zobowiązaniami podjętymi w ramach uzgodnionego celu UE w zakresie redukcji emisji do 2030 r. oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej UE do 2050 r. – poinformowała.

Zdaniem Wiceministry, zgoda społeczna jest kluczowa dla realizacji polityk klimatycznych, które mają coraz większy wpływ nie tylko na sektor energetyczny, ale też na rolnictwo, transport i mieszkalnictwo.

Koszty ponoszone przez społeczeństwo, zwłaszcza mniej zamożne, budzą obawy, jeśli chodzi o szybką dekarbonizację wspomnianych sektorów, bez zapewnienia wrażliwym grupom taniej, powszechnie dostępnej energii i możliwości swobodnego przemieszczania się środkami transportu i przewozu towarów – wyjaśniła.

Bieżące prace legislacyjne w obszarach środowiska, klimatu i energii na forum UE

Wiceministra Zielińska dokonała podsumowania obecnie prowadzonych prac na forum Unii Europejskiej w obszarach kompetencji Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Zwróciła także uwagę na potrzebę lepszego komunikowania celów i korzyści wynikających z przyjmowanej legislacji dla społeczeństwa i podmiotów gospodarczych. Ma to zagwarantować lepsze zrozumienie i akceptację społeczną dla prowadzonych działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama