Technologie

Prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski p.o. dyrektorem NCBR

Minister nauki Dariusz Wieczorek powołał prof. dr. hab. inż. Jerzego Małachowskiego na pełniącego obowiązki dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Funkcję tę prof. Małachowski sprawuje od 7 marca br.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych nadano mu w 2019 r. Obszar jego prac naukowo-badawczych i wdrożeniowo-technologicznych skupia się na trzech głównych zagadnieniach: rozwój metod badań materiałów i konstrukcji, rozwój metod badań komputerowych i analiz symulacyjnych w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem i obronnością oraz rozwój metod badań w zagadnieniach związanych z inżynierią biomedyczną.

Kierował licznymi projektami oraz uczestniczył jako wykonawca w ponad 30 tego typu przedsięwzięciach ukierunkowanych na prace naukowe, rozwojowe i wdrożeniowe finansowane m.in. przez NCN, NCBR, EU (FP6, FP7 i Horyzont 2020), EDA (ang. European Defence Agency) i Science for Peace and Security (SPS-NATO). Efekty tych badań to m.in. 9 uzyskanych patentów oraz 3 kolejne w zatwierdzeniu; srebrny medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels INNOVA 2009”; 8 wdrożeń rozwiązań technologicznych zrealizowanych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz kilkanaście ekspertyz technologicznych.

Był i jest członkiem komitetów naukowych ponad 40 konferencji krajowych i międzynarodowych. W ostatnim okresie prof. Małachowski pełni i pełnił funkcje w radach i komitetach naukowych m.in. jako członek Komitetu Mechaniki PAN, członek Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna WAT, członek Rady Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa (2019-2023), członek Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego, członek Rady Naukowej IPPT PAN, członek Rady Doskonałości Naukowej (kadencja 2024-2027), członek Rady ds. Innowacyjności Przemysłu Województwa Łódzkiego (od grudnia 2022), ekspert Ministerstwa Edukacji i Nauki do oceny osiągnięć ewaluacyjnych w ramach jakości działalności naukowej za lata 2017÷2021 oraz vice przewodniczący Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych w kadencji 2020÷2024. Prof. Jerzy Małachowski od 2016 r. pełni funkcje Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT.

Regularnie recenzuje liczne artykuły naukowe w czasopismach z listy JCR. Jego dorobek publikacyjny to ponad 600 pozycji. W ostatnim okresie prowadził i prowadzi stałą współpracę międzynarodową z licznymi ośrodkami i uniwersytetami w Europie. Jest stypendystą fundacji NATO Fellowship Programme i US Research Council, dzięki którym mógł odbyć staże naukowe na Florida State University i Indiana State University.

Prof. Jerzy Małachowski w roku 2023 został nagrodzony za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej (nagroda zespołowa). W 2022 r. otrzymał wyróżnienie zespołową nagrodą Rektora-Komendanta WAT za osiągnięcia organizacyjne. W roku 2019 otrzymał Medal Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, a w roku 2016 został nagrodzony medalem im. prof. J. Szmeltera.

W 2010 r. otrzymał Złoty Krzyż Zasługi od Prezydenta RP, a w 2011 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej.

NCBR pod nadzorem Ministra nauki

7 marca br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, po nieco ponad półtorarocznej przerwie, powróciło pod nadzór ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego. Nastąpiło to w efekcie wejścia w życie Ustawy z dn. 26 stycznia 2024 o zmianie ustawy o NCBR oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 6 marca 2024 r. nadzór nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju sprawował minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Działy

Reklama