Elektroenergetyka

„Biały Certyfikat” dla PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja uzyskała pierwsze Świadectwo Efektywności Energetycznej w Polsce za modernizację sieci polegającą na zastąpieniu linii napowietrznych siecią kablową. „Białe Certyfikaty” stanowią prawa majątkowe i można nimi operować na Towarowej Giełdzie Energii.

„Białe Certyfikaty” to Świadectwa Efektywności Energetycznej wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Są potwierdzeniem wykonania inwestycji zmniejszających zużycie energii. Podstawę prawną umożliwiającą ich pozyskanie stanowi ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. oraz Kodeks postępowania administracyjnego.

– Przyznany PGE Dystrybucja „Biały Certyfikat” jest pierwszym w Polsce Świadectwem Efektywności Energetycznej w zakresie ograniczania strat w dystrybucji energii elektrycznej przy zmianie napowietrznych linii SN na linie kablowe – tłumaczy Jarosław Kwasek, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja. – Obecnie spółka, wykorzystując zdobyte już doświadczenia, jest w trakcie pozyskiwania kolejnej metodyki, tym razem dotyczącej wyliczania oszczędności energii  przy modernizacjach linii 110kV – dodaje Kwasek. 

Do uzyskania „Białych Certyfikatów” dopuszczane są tylko planowane oraz nierozpoczęte projekty. Aby uzyskać „Biały Certyfikat” trzeba pomyślnie przejść przez cały proces pozyskiwania Świadectwa, który obejmuje m.in. audyt efektywności energetycznej wybranej modernizacji. Po złożeniu kompletnej dokumentacji możliwe jest rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia, zgłaszanego wcześniej jako planowane. Po wykonaniu inwestycji i zawiadomieniu Prezesa URE o jej zakończeniu Świadectwo staje się prawem majątkowych objętym obrotem giełdowym na Towarowej Giełdzie Energii

W PGE Dystrybucja realizowany jest ustawowy Program kablowania sieci średniego napięcia (SN), który zakłada 30% udział linii podziemnie skablowanych w polskim systemie dystrybucyjnym do 2023 r. Dla wytypowanych w ramach tego programu zadań wykonywane są audyty efektywności energetycznej. Szacowanie strat energii w modernizowanych odcinkach sieci SN wymaga zastosowania modelu obliczeniowego, który pozwala na wykonanie wiarygodnych audytów efektywności energetycznej. Model ten realizuje „Metodyka wyliczania oszczędności energii finalnej przy zmianie infrastruktury SN z napowietrznej na kablową”, przygotowana według autorskiego pomysłu i założeń PGE Dystrybucja przez instytucję badawczo-projektową.

Wykorzystując ww. metodykę oraz grupując zadania modernizacyjne Biuro Analiz i Efektywności Energetycznej PGE Dystrybucja wykonało dwa audyty opiewające na ponad 53 toe oszczędności, co można porównać z rocznym zapotrzebowaniem na energię elektryczną ponad 300 gospodarstw domowych..

– Możliwość szacowania oszczędności energii dla zadań z programu kablowania sieci udowadnia, że inwestycje te nie tylko poprawią parametry jakościowe dostarczanej energii elektrycznej, ale co równie ważne, zmniejsza straty techniczne w sieci SN – podkreśla Prezes Kwasek.

Źródło: PGE Dystrybucja S.A.

Działy

Reklama