Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

6 kluczowych postulatów POBE związanych z propozycją REPowerEU dotyczącą efektywności energetycznej budynków

Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) zwróciło się do Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego z rekomendacją przyjęcia i wdrożenia pakietu działań dotyczących efektywności energetycznej budynków. Komisja Europejska publikując w dniu 18 maja komunikat „EU Save Energy” wchodzący w skład pakietu REPowerEU wezwała państwa członkowskie, w tym również Polskę, do przedłożenia do 1 lipca 2022 r. sprawozdania z działań podjętych w celu krótkoterminowego zmniejszenia zapotrzebowania na paliwa kopalne z Rosji.

W ocenie POBE zakres działań powinien wykorzystać propozycje działań zawarte w komunikacie „EU Save Energy” opublikowanym w ramach pakietu REPowerEU 18 maja 2022 r.[1] w taki sposób, aby z jednej strony osiągnąć w możliwie szybkim czasie cel jakim jest uniezależnienie się Polski od paliw kopalnych pochodzących z Rosji, równocześnie zapewniając realne bezpieczeństwo energetyczne odbiorcom energii w Polsce. Podkreślamy konieczność prowadzenia dekarbonizacji krajowego sektora budynków w spójności z ramami prawnymi UE. Takie podejście jest kluczem do skutecznego wykorzystania w Polsce środków unijnych z dbałością o krótko i długofalowe korzyści dla właścicieli budynków oraz branży zajmującej się technologiami dla transformacji sektora budynków w kierunku neutralności klimatycznej.

W ramach najpilniejszych działań wymienionych w dokumencie EU Energy Save, które będą miały kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celu redukcji zużycia rosyjskich surowców POBE wskazało przede wszystkim: 

 1. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej na następujące tematy: 
 • konieczności zmniejszania strat energii w gospodarstwach domowych i małych przedsiębiorstwach
 • stosowania materiałów izolacyjnych w budynkach
 • energooszczędnego ogrzewania i klimatyzacji w budynkach
 • praktycznym wykorzystaniu klas energetycznych w ogrzewaniu budynków oraz promocji urządzeń energooszczędnych

POBE proponuje przygotowanie specjalnej kampanii informacyjnej przez NFOŚiGW możliwie jeszcze jesienią 2022 r. Przykład propozycji kampanii informacyjnych są przedstawione
w załączniku
A (Pobierz TUTAJ w PDF).

 1. Wprowadzenie dodatkowych minimalnych standardów charakterystyki energetycznej budynków w celu przyspieszenia remontów obejmujących również systemy ogrzewania
  (i chłodzenia), z odpowiednio ambitnymi harmonogramami i ustaleniem ścieżki modernizacji budynków o najgorszych parametrach w świadectwie charakterystyki energetycznej “klasy G” do maksimum “klasy D”.

Oznacza to również konieczność jak najszybszego wprowadzenia klas energetycznych budynków w Polsce i przyśpieszenie transpozycji dyrektywy EPBD w Polsce do końca 2023 r. POBE proponuje zorganizowanie okrągłego stołu czołowych organizacji branżowych w sprawie przyspieszenia wdrażania dyrektywy EPBD z 2018 r.

 1. Wprowadzenie w najszybszym możliwym czasie zerowej lub obniżonej stawki VAT na urządzenia do pozyskiwania i magazynowania energii odnawialnej w budynkach.
 1. Wpływ na ceny energii w celu zachęcenia do mniejszego zużycia energii i paliw poprzez zaplanowaną redukcję preferencyjnego traktowania paliw kopalnych i zryczałtowanych stawek za energię. Wprowadzenie progresywnych taryf i innych rozwiązań sprzyjających oszczędnościom i zachęcających do przejścia z gazu na energię elektryczną.

POBE proponuje trwałe obniżenie stawki VAT za energię elektryczną do celów ogrzewania budynków.

 1. Wprowadzenie w określonej perspektywie czasowej, np. od 2030 r., krajowego zakazu stosowania kotłów wykorzystujących paliwa kopalne jako jedynych (samodzielnych) źródeł ciepła, poprzez określenie wymogów dla wytwórców ciepła w oparciu o emisję gazów cieplarnianych lub rodzaj stosowanego paliwa. Mimo że przekształcenie dyrektywy EPBD wprowadza jasną podstawę prawną dla takich krajowych zakazów, aby zaradzić obecnej niepewności prawnej, już teraz na mocy obowiązujących ram prawnych możliwe jest wprowadzenie takich środków. Co więcej są one obecnie wprowadzane przez kilka państw członkowskich UE. POBE proponuje wprowadzenie daty zakończenia stosowania paliw kopalnych w nowych budynkach w Polsce przed 2027 r.
 1. Przegląd i zmiana przepisów w zakresie wprowadzania energii z OZE do sieci elektroenergetycznej oraz zastosowania innych źródeł OZE, poprzez in.
  • wprowadzenie obowiązku zakupu energii z OZE dla każdej spółki obrotu energią elektryczną w przypadku, gdy w czasie trwania umowy podmiot przez nią obsługiwany wykona mikro lub małą instalację OZE,
  • uproszczenie procedur związanych z instalacją urządzeń do produkcji energii elektrycznej z OZE. Zwolnienie z procedury uzyskania pozwolenia na budowę oraz skrócenie do 14 dni procedury wydawania warunków przyłączenia dla średniej wielkości instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE do 200 kWp. 

Na stronie www.pobe.pl (TUTAJ) znajduje jest pismo do MRiT orz MFiRR z dodatkowymi postulatami skierowanymi do rządu RP.

Źródło: Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej

[1] https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A240%3AFIN&qid=1653033053936

Działy

Reklama