Paliwa dla energetyki

Oświadczenie PGNiG SA w sprawie raportowania wpływów z rekompensat z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny

Nawiązując do artykułu Andrzeja Kublika opublikowanego w dniu 21.06.2022 na portalu Wyborcza.biz, dotyczącego wpływów PGNiG Obrót Detaliczny z rekompensat za sprzedaż gazu dla odbiorców wrażliwych poniżej rynkowych kosztów zakupu paliwa, informujemy, że zarówno tytuł, jak i zawarte w nim tezy są nieprawdziwe i wprowadzają w błąd. W szczególności nieprawdziwa jest teza, jakoby Spółka zmieniła praktykę w zakresie raportowania bieżącego nt. rekompensat, a tym bardziej bezpodstawne jest sugerowanie, że ma to związek ze zmianą na stanowisku prezesa Spółki.
PGNiG nie utajnia – jak sugeruje autor artykułu –  informacji dotyczących wypłat rekompensat z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

Spółka przekazuje w formie raportów bieżących tzw. „informacje poufne”, które posiadają określone w Rozporządzeniu MAR cechy, i którymi są m. in. precyzyjność informacji jak i prawdopodobieństwo posiadania przez daną informację znaczącego wpływu na cenę akcji PGNiG (tzw. kryterium cenotwórczości). Spółka jako emitent papierów wartościowych każdorazowo ocenia zdarzenia mające miejsce w Grupie Kapitałowej PGNiG pod kątem wyżej wymienionych przesłanek. Należy podkreślić, że taka analiza dokonywana jest również w przypadku otrzymywanych przez PGNiG OD transz z tytułu rekompensat. Spółka raportowała o otrzymaniu pierwszej transzy, jak i skumulowanej wartości transz, bowiem takie informacje w momencie ich wystąpienia, tj. w okresie znaczącej zmienności na rynku gazu, uznano za potencjalnie cenotwórcze i istotne dla akcjonariuszy oraz inwestorów. Spółka nie wyklucza uznania wpływu kolejnych transz za informację cenotwórczą, jeśli takie zdarzenie będzie spełniać przesłanki określone w obowiązujących przepisach.

Nieprawdą jest, że spółka utajnia informację o wysokości rekompensat – informacja o wpływach z tego tytułu znajduje się w informacji dodatkowej w kwartalnych sprawozdaniach finansowych PGNiG i materiałach dla inwestorów, jak również została zamieszczona w raporcie bieżącym dot. szacunkowych wyników finansowych za I kwartał 2022 r. Spółka będzie kontynuować tę praktykę w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Jednocześnie podkreślamy, że Grupa PGNiG konsekwentnie prowadzi transparentną politykę informacyjną przestrzegając przepisów MAR.

Źródło: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA

Działy

Reklama