Elektroenergetyka

Na Pomorzu powstanie nowa ważna linia energetyczna

ENERGA-OPERATOR przystąpiła do prac projektowych związanych z budową nowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia (WN) relacji Żarnowiec – Łebno – Sierakowice. Realizacja tej inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego około stu tysięcy mieszkańców powiatów kartuskiego i wejherowskiego, a także znacząco zwiększy potencjał przyłączeniowy, zarówno dla odbiorców, jak i OZE.  

Projektowana linia wysokiego napięcia będzie najdłuższą tego typu wybudowaną na terenie działania ENERGA-OPERATOR od ponad 20 lat. Łącznie liczyć ma ponad 60 km, z czego blisko 50 stanowić będzie odcinek całkowicie nowo wybudowany.

Linia elektroenergetyczna przebiegać będzie przez tereny sześciu gmin: gminy Sierakowice, gminy  Kartuzy, gminy Linia, gminy Szemud, gminy Łęczyce oraz gminy Luzino.

Dzięki jej powstaniu istotna, z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego regionu, stacja elektroenergetyczna – Główny Punkt Zasilania (GPZ) Sierakowice, będzie zasilana dwustronnie. Ułatwi to prowadzenie prac remontowych  i modernizacyjnych sieci energetycznej, ale przede wszystkim pozwoli na ograniczenie przerw w dostawie energii elektrycznej i zachowanie odpowiednich jej parametrów, nawet w przypadku awarii jednej z doprowadzających prąd do stacji, linii wysokiego napięcia.

Ponadto zmiana rozpływu mocy w sieci 110 kV, zasilanej ze stacji elektroenergetycznej 400/110 kV w Żarnowcu (będącej punktem styku sieci przesyłowej najwyższych napięć 400 kV z siecią dystrybucyjną wysokiego napięcia 110 kV), związana z powstaniem nowej linii, zmniejszy obciążenia w istniejących już liniach 110 kV i umożliwi przyłączanie nowych odbiorców.

Z powstaniem linii ściśle powiązana jest również budowa nowego GPZ w miejscowości Łebno. Obiekt ten zaplanowany został w układzie H5, pozwalającym na jego dwustronne zasilanie. Wyposażony zostanie również w dwa stanowiska transformatorów WN/SN. Jego ukończenie docelowo zwiększy potencjał przyłączeniowy dla OZE oraz odbiorców. Powstanie nowej stacji pozwoli również na skrócenie ciągów liniowych sieci średniego napięcia (SN), co przełoży się na zmniejszenie liczby i czasu przerw w dostawach energii. W związku z powstaniem stacji zaplanowano także budowę oraz modernizację około 20 kilometrów linii średniego napięcia.

Projekt linii WN relacji  Żarnowiec – Łebno – Sierakowice, wykonany zostanie przez Energę Invest, spółkę zależną Energi SA z Grupy Orlen. Przy jej budowie wykorzystanych zostanie około 180 nowatorskich słupów, opracowanych przez Energę Invest we współpracy z naukowcami z Politechniki Gdańskiej, w ramach dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, projektu Pylon.

Zastosowanie tych konstrukcji umożliwi wydłużenie przęseł nawet do 400 metrów, a tym samym zmniejszenie liczby niezbędnych stanowisk słupowych. Dłuższe przęsła to większe możliwości uniknięcia konieczności lokalizowania stanowisk słupowych na terenach prywatnych oraz obszarach o cennych walorach przyrodniczych. Redukcja liczby słupów w linii pozwoli również na zmniejszenie ilości wykorzystanych materiałów: stali, betonu oraz osprzętu elektroenergetycznego.

Obecnie prowadzone są uzgodnienia z gminami, przez których tereny przebiegać będzie nowa linia elektroenergetyczna. Rada Gminy Szemud oraz Rada Miejska w Kartuzach podjęły już uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla potrzeb realizacji tej niezwykle ważnej inwestycji.

Co ważne nowa linia może również przyczynić się do lepszej dystrybucji energii, dla odbiorców lokalnych, z planowanej w tym rejonie elektrowni atomowej.

Ze względu na szeroki zakres inwestycji, prace projektowe powinny zostać ukończone do roku 2026, zaś sama budowa zaplanowana jest na lata 2026-2028.

Źródło: ENERGA-OPERATOR SA

Działy

Reklama