Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

URE opublikował zestawienia średnich cen sprzedaży energii elektrycznej w 2021 r.

Do końca marca każdego roku regulator publikuje średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym: za IV kwartał poprzedniego roku, za cały rok oraz średnie ceny dla odbiorców w gospodarstwach domowych.

W 2021 r. średnia roczna cena sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym wyniosła 278,08 zł/MWh. Wyraźny wzrost cen widoczny jest od 2017 r.

Wykres 1. Średnia roczna cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w latach 2016-2021 wyrażona w zł/MWh.

Źródło: dane URE.

Średnia cena sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym w ostatnim kwartale 2021 r. zanotowała jeszcze większą dynamikę, bo od 2017 r. wzrosła o prawie 100% osiągając w ostatnim kwartale 2021 r. poziom 325,26 zł/MWh.

Wykres 2. Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w Q4 w latach 2016-2021 wyrażona w zł/MWh.

Źródło: dane URE.

W 2021 r. średnia cena energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych wyniosła 0,5947 zł/kWh ( 594,7 zł/ MWh[1]). Po lekkim spadku w 2019 r., ceny dla gospodarstw wzrosły o ponad 20%.

Wykres 3. Średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym w latach 2016-2021 uwzględniająca opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej [zł/KWh]

Źródło: dane URE.

***

  • Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym obejmuje sprzedaż energii (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej (tj. do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych[2] oraz na giełdę energii). W wyliczaniu średniej nie uwzględnia się sprzedaży energii na rynek bilansujący (ze względu na techniczny charakter tego rynku).
  • Średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględnia opłatę za świadczenie usługi dystrybucji, która obliczana jest na podstawie cen z umów kompleksowych zawartych w danym roku.
  • Więcej danych dotyczących średnich cen oraz wskaźników obliczanych i publikowanych przez Prezesa URE znajduje się w dziale: Energia elektryczna /Ceny, wskaźniki.
  • Średnie ceny za 2021 r. zostały opublikowane się w Informacjach Prezesa URE nr 13/2022, 14/2022 oraz 15/2022.

[1] Cena obejmuje sprzedaż i dystrybucję energii. Zawiera akcyzę i nie zawiera VAT.

[2] W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych brana jest pod uwagę sprzedaż do spółek obrotu poza grupę kapitałową.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama