Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej dotyczące zmiany dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Zapewnienie właściwych wymagań dla budynków jest niezbędne do zrealizowania celów klimatycznych i zmniejszenia zależności Unii Europejskiej od importu paliw kopalnych. Jednakże Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) zwraca uwagę na zapisy dotyczące efektywnych systemów ciepłowniczych, przedstawione w projekcie zmian dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) oraz na pewne niespójności z innymi dokumentami pakietu “Fit for 55”.

PKEE dostrzega poważne niespójności w zapisach szczegółowych:
• Po pierwsze dyrektywa EPBD musi być spójna ze zmienianą dyrektywą w sprawie efektywności energetycznej (EED) i z nową definicją efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego. Należy zauważyć, że zmiana dyrektywy EED przewiduje harmonogram zaostrzania wymogów stawianych efektywnym systemom ciepłowniczym i chłodniczym. Zgodnie z powyższym, wykorzystywanie ciepła wytwarzanego w wysokosprawnej kogeneracji gazowej mogłoby stwarzać podstawy spełniania kryterium uznania systemów ciepłowniczych za efektywne. Jednakże nowelizacja dyrektywy EPBD, zgodnie z proponowanymi kryteriami, może znacząco ograniczyć przyłączanie nowych użytkowników do tych systemów po 2030 r., w rezultacie blokując rozwój efektywnych systemów ciepłowniczych. Z zasady dyrektywa EPBD nie może wprowadzać wymagań ostrzejszych niż ustanowione w zmienionej dyrektywie EED w odniesieniu do zarówno źródeł energii jak i terminów. Dlatego też PKEE zaleca umożliwienie podłączania nowych budynków do wszystkich efektywnych systemów ciepłowniczych, nie tylko wykorzystujących energię odnawialną i ciepło odpadowe. W przeciwnym wypadku pojawia się zagrożenie pogarszania stopnia stosowania systemów ciepłowniczych wykorzystujących wysokosprawne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu z gazu ziemnego, podczas gdy ta technologia jest ważna dla zaopatrzenia w ciepło oraz zasilania krajowego systemu energetycznego.
• Po drugie nie jest jasne czy zakaz wsparcia finansowego kotłów na paliwa kopalne dotyczy wyłącznie kotłów indywidualnych czy również źródeł ciepła w systemach ciepłowniczych. Proces odchodzenia od paliw kopalnych w ciepłownictwie należy prowadzić rozważnie, uwzględniając możliwości techniczne, społeczne i gospodarcze, a także uwarunkowania lokalne. Zdaniem PKEE powinno być możliwe finansowanie źródeł ciepła wykorzystujących gaz ziemny do zasilania systemów ciepłowniczych, ze względu na wysoką sprawność wytwarzania w skojarzeniu i niższe emisje gazów cieplarnianych. Zdecydowanie podkreślamy, że całkowite odejście od paliw kopalnych (w tym od gazu ziemnego) w ciepłownictwie najpóźniej do 2040 r. (jak zaproponowała Komisja Europejska w zmienianej dyrektywie EPBD) w przypadku Polski będzie niemożliwe. PKEE uważa, że wszelkie ograniczenia wsparcia finansowego zakupów źródeł ciepła powinny przede wszystkim dotyczyć innych paliw kopalnych, takich jak węgiel i ropa.
• Ponadto w dyrektywie EPBD proponuje się możliwość pokrywania całkowitego rocznego zużycia energii pierwotnej między innymi energią wytwarzaną z OZE na miejscu. Eliminuje to energię elektryczną z krajowych systemów energetycznych, zaś wyjątki dopuszczane w proponowanej dyrektywie EPBD są bardzo ograniczone. Zdaniem PKEE pokrywanie zapotrzebowania budynku na energię pierwotną z sieci elektroenergetycznych niebędących sieciami dedykowanymi powinno być dopuszczane jako spełniające definicję budynku bezemisyjnego.
Ponadto PKEE uważa, że nie można marginalizować roli operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) w zakresie infrastruktury na rzecz zrównoważonej mobilności (w budynkach i przyległej) jak również w odniesieniu do wskaźnika gotowości budynków do obsługi sieci inteligentnych, ze względu na fakt, że wiąże się to z potrzebą dodatkowych inwestycji w infrastrukturę sieci dystrybucyjnych oraz dotyczy możliwości wykorzystywania usług elastyczności przez OSD. OSD powinni być uprawnieni do weryfikacji dostępności mocy w sieci w danej lokalizacji.

Źródło: Polski Komitet Energii Elektrycznej 

Działy

Reklama