Elektroenergetyka

Szacunkowe wyniki Grupy PGE za 2021 r.

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za 2021 r. Powtarzalny zysk EBITDA w 2021 r. wyniósł 8,4 mld zł, czyli o 35% więcej niż w 2020 r.

– Dynamiczne odbicie gospodarki w 2021 r. i przejściowy wzrost importu polskiej energii elektrycznej przez unijne gospodarki umożliwił wyprodukowanie przez PGE blisko 69 TWh energii elektrycznej i osiągnięcie solidnych rocznych wyników – mówi Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy EnergetycznejW 2021 roku znacząco poprawiliśmy efektywność operacyjną, co w połączeniu z wpływem czynników zewnętrznych wpłynęło na wynik Grupy – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Historycznie wysokie wolumeny produkcji energii elektrycznej oraz przychody z rynku mocy przeważyły nad efektem spadku marży na wytwarzaniu, który w 2021 r. wyniósł ok. 30 zł na MWh w porównaniu do 2020 r. Czynniki te wpłynęły na segment Energetyki Konwencjonalnej, który wypracował powtarzalny zysk EBITDA na poziomie 2,6 mld zł, wyższy o 37% w porównaniu z 2020 r.

Zwiększenie ilości dystrybuowanej energii elektrycznej o 6% przyczyniło się do poprawy wyniku segmentu Dystrybucji. Wygenerował on 2,7 mld zł EBITDA powtarzalnej, czyli więcej o 18% w skali roku.

Segment Ciepłownictwa, pomimo wyższego zapotrzebowania na ciepło, wobec rosnących kosztów CO2 oraz gazu ziemnego, osiągnął powtarzalny zysk EBITDA na poziomie 0,8 mld zł (spadek o 9% w porównaniu do 2020 r.).

Powtarzalna EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna wyniosła rekordowy 1 mld złotych, co stanowi wynik o 70% wyższy w odniesieniu do roku poprzedniego.

– Z satysfakcją odnotowujemy, że pierwszy raz EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna przekroczyła 1 mld zł. To dobry prognostyk, gdyż obszar zielonej energetyki staje się oprócz dystrybucji kluczowy dla rozwoju Grupy PGE – podkreśla Wojciech Dąbrowski.

Powtarzalny wynik EBITDA segmentu Obrót wyniósł 1,1 mld złotych i był o 79% wyższy w skali roku, na co wpływ miała przede wszystkim niska baza 2020 r.

Utworzony w 2021 r. segment Gospodarka Obiegu Zamkniętego osiągnął zysk EBITDA w wysokości 45 mln zł.

Na poziomie EBITDA raportowanej Grupa PGE odnotowała wynik w wysokości ok. 9,7 mld zł, na co główny wpływ miała zmiana szacunków rezerwy rekultywacyjnej, jako efekt rosnących rynkowych stóp procentowych, będących podstawą do kalkulacji wysokości rezerwy. Zdarzenie o charakterze niegotówkowym wsparło wynik raportowany o ok. 1,5 mld zł.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w 2021 r. wyniósł 4,2 mld zł wobec 0,1 mld zł w 2020 r. Nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 4,7 mld zł, wobec 5,5 mld zł w porównywalnym okresie 2020 r.

Szacunkowa produkcja energii elektrycznej netto w 2021 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 68,8 TWh, czyli o 18% więcej niż w 2020 r. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 37,7 TWh. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 37,5 TWh, mniej o ok. 9% w skali roku. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 55,1 PJ, rosnąc o 13% w porównaniu do 2020 r.

Szacunkowa średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa w 2021 r. wyniosła 266,7 zł/MWh i była niższa o około 15 zł/MWh w porównaniu z 2020 r. Jednocześnie średni koszt CO2 obu segmentów wyniósł w minionym roku 121,8 zł za tonę, czyli był o 15 zł za tonę wyższy niż w 2020 r.

Szacunkowy poziom zadłużenia netto wyniósł 4,2 mld zł, co oznacza wzrost o 1,6 mld zł w stosunku do III kwartału 2021 r. Wskaźnik zadłużenia netto w relacji do EBITDA (dług netto/ LTM EBITDA) wyniósł 0,43x.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE nadal  jest w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za 2021 r. jest planowana na 22 marca 2022 r.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Działy

Reklama