Ochrona środowiska

Biały certyfikat dla Elektrowni Dolna Odra za zwiększenie efektywności energetycznej

W Elektrowni Dolna Odra, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, zakończyła się modernizacja układów odprowadzania spalin z bloków 5-8. Rezultatem zakończonych prac jest uzyskanie średniorocznej oszczędności energii finalnej na poziomie 17 559 498 kWh. Dzięki temu elektrownia uzyskała świadectwo efektywności energetycznej, tzw. biały certyfikat oraz wynikające z niego prawa majątkowe, w ilości 1 509,845 toe[1], o wartości rynkowej przekraczającej 4 mln zł.

Biały certyfikat potwierdza oszczędność energii, a tym samym poprawę efektywności energetycznej, którą osiągnęła Elektrownia Dolna Odra dzięki modernizacji układów odprowadzenia spalin.

– Modernizacja polegała na wymianie wentylatorów oraz zastosowaniu inwertorowego systemu zasilania na blokach energetycznych nr 5, 6, 7
i 8. Jej celem była redukcja zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne przez wentylatory wyciągowe spalin dla czterech kotłów parowych. W ramach modernizacji układu dla wentylatorów spalin zainstalowano nowe silniki elektryczne wraz z przemiennikami częstotliwości. Taka technologia pozwala na znacznie wyższą efektywność energetyczną samej regulacji. Wykonany przez niezależną certyfikowaną jednostkę audyt powykonawczy potwierdził uzyskanie oszczędności energii finalnej w ilości 17 559 498 kWh/r.
 – powiedział Norbert Grudzień, Wiceprezes zarządu ds. Operacyjnych
i Transformacji PGE GiEK.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii, zadanie wpisuje się w przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie modernizacji lub wymiany urządzeń i instalacji pomocniczych, służących procesowi wytwarzania energii elektrycznej. Pozwoliło to na pozyskanie świadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. białego certyfikatu oraz wynikających z niego praw majątkowych, w ilości 1 509,845 toe. Według notowań Towarowej Giełdy Energii z dn. 1 lutego 2022 r. wartość rynkowa tych praw wynosi obecnie 4,06 mln złotych. Prawa majątkowe zostały już zapisane na koncie PGE GiEK w rejestrze prowadzonym przez Towarową Giełdą Energii i mogą stanowić przedmiot handlu lub umorzenia obowiązku.

Dzięki temu przedsięwzięciu Elektrownia Dolna Odra należy do zakładów, które dzięki inwestycjom w najnowsze technologie osiągają również oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, a zmniejszając emisję dwutlenku węgla chronią środowisko naturalne.

Czym są białe certyfikaty?

Świadectwa efektywności energetycznej, potocznie zwane białymi certyfikatami, są potwierdzeniem oszczędności energii z tytułu realizacji zadania modernizacyjnego. Wydaje je Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Ze świadectw efektywności energetycznej wynikają prawa majątkowe, czyli giełdowe instrumenty finansowe, którymi obraca się na Towarowej Giełdzie Energii. Prawa majątkowe mogą zostać sprzedane lub wykorzystane na potrzeby umorzenia obowiązku. Do wydawania świadectw oraz ich umarzania upoważniony jest Prezes URE.

Istnieją podmioty, które mają ustawowy obowiązek odkupić białe certyfikaty, jeżeli te znajdują się na giełdzie, w celu realizacji swojego obowiązku. Oznacza to, że posiadacz białych certyfikatów ma dużą pewność, że będzie mógł je sprzedać po cenie rynkowej. Zgodnie z obowiązującą ustawą o efektywności energetycznej, obowiązek umorzenia świadectw efektywności energetycznej nałożony jest m. in. na podmioty sprzedające ciepło, energię elektryczną i gaz ziemny odbiorcom końcowym.

PGE GiEK uczestniczy w krajowym systemie wsparcia efektywności energetycznej, pozyskując białe certyfikaty od 2011 r., tj. od początku jego funkcjonowania. W tym czasie otrzymano świadectwa o wartości ok. 36 738 toe, których wartość finansową oszacowano na ok. 39 mln zł. Obecnie w oddziałach PGE GiEK prowadzone są dalsze działania zmierzające do zwiększenia oszczędności energii zużywanej na potrzeby własne i pozyskania przy tej okazji kolejnych białych certyfikatów.

[1] toe – tona oleju ekwiwalentnego, równoważnik jednej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 41 868 kJ/kg (1 toe to 11,63 MWh).

Źródło: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

Działy

Reklama