Ochrona środowiska

Raport “Jakość powietrza w Polsce” UN Global Compact Network Poland

Na stan jakości powietrza na danym obszarze ma wpływ nie tylko emisja ze źródeł występujących lokalnie, ale również emisja napływowa, spoza analizowanego obszaru. Dominującym źródłem przekroczeń norm jakości powietrza w Polsce pozostaje sektor bytowo-komunalny, w którym jako podstawowe paliwo wykorzystywane są paliwa stałe, a budynki mieszkalne odznaczają się niską efektywnością energetyczną. Z tego względu priorytetem jest przygotowanie i wyskalowanie odpowiednich narzędzi finansowych. Pomóc w tym może między innymi raport “Jakość powietrza w Polsce” przygotowany przez UN Global Compact Network Poland. W jego prezentacji uczestniczyła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– Udział w kompleksowym wsparciu działań w zakresie poprawy jakości powietrza będą miały instrumenty realizowane ze środków unijnych na lata 2021-2027, wypracowywane w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Do finansowania posłużą znana nam z poprzednich okresów programowania Polityka Spójności oraz Krajowy Plan Odbudowy – mówiła Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Polityka Spójności będzie finansowała inwestycje w efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej, budownictwie wielorodzinnym oraz przedsiębiorstwach. Kontynuowane będą inwestycje w wysokosprawną kogenerację i utrzymanie tempa rozwoju odnawialnych źródeł energii i inteligentnych systemów energetycznych. Dofinansowanie otrzyma też dalszy rozwój transportu niskoemisyjnego, tworzenie stref czystego ruchu oraz działania świadomościowe. Efektem podjętych działań będzie poprawa jakości powietrza poprzez przede wszystkim redukcję emisji gazów cieplarnianych i niskiej emisji. Środki na inwestycje będą głównie dostępne w programie krajowym FEnIKS oraz Programach Regionalnych. Obecnie trwają negocjacje z KE zapisów Umowy Partnerstwa stanowiącej podstawę dla treści programów.

Raport UN Global Compact Network Poland „Jakość powietrza w Polsce – stan obecny i propozycje działań naprawczych” ma na celu ocenę wyników działań w zakresie monitorowania jakości powietrza w Polsce, z uwzględnieniem norm WHO i nadal powszechnego zjawiska smogu w miastach. Zawiera on również barometr rekomendacji dla miast i gmin w Polsce na rzecz polepszenia jakości powietrza w ich regionie.

Do udziału w raporcie zostali zaproszeni przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, biznesu oraz reprezentanci ośrodków naukowych, organizacji pozarządowych i instytucji międzynarodowych.

Istotną część raportu stanowią także wyniki ankiety na temat działań samorządów na rzecz poprawy jakości powietrza. W badaniu ankietowym skupiono się w głównej mierze na przeglądzie rodzaju, efektywności i monitoringu podejmowanych działań, bazując na dotychczasowych doświadczeniach europejskich.
Raport jest dostępny jest na stronie UN Global Compact Network Poland.

W prezentacji raportu uczestniczyli między innymi Kamil Wyszkowski – Przedstawiciel Krajowy i Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland, Ryszard Pazdan, prezes zarządu Atmoterm, Barbara Toczko – zastępca dyrektora Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, prof. Michał Krzyżanowski – Rada Klimatyczna UN Global Compact Network Poland.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Działy

Reklama