Ochrona środowiska

Wysłuchanie odwrócone dla Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Wysłuchanie publiczne odwrócone dla Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 odbędzie się 16 lutego o godz. 14:00. W wysłuchaniu weźmie udział Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Grzegorz Puda.

Wysłuchanie publiczne odwrócone

Wysłuchanie publiczne to umożliwienie wypowiedzenia się, przedstawienia swojego poglądu (opinii, oczekiwań). Nie jest to dialog, co oznacza, że w trakcie wysłuchania nie ma wymiany zdań między stronami. Wysłuchania są otwarte dla każdej instytucji i osoby prywatnej, która chce w nich uczestniczyć jako widz lub mówca, a ich celem jest dostarczenie w danej sprawie argumentów i opinii różnych podmiotów oraz wyważenie sprzecznych interesów stron. Takie wydarzenie dotyczące Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 miało miejsc 15 lipca 2021 r.

Po przeanalizowaniu zgłoszonych podczas konsultacji i wysłuchania postulatów, organizowane jest tzw. wysłuchanie odwrócone. Ma ono na celu zaprezentowanie zmian wprowadzonych w projekcie programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, jako odpowiedzi na postulaty zgłoszone podczas wysłuchania oraz przedstawienie stanowiska w sprawie tych uwag, które nie znalazły swojego odzwierciedlenia w tekście.

Informacje o projekcie FEnIKS

Głównym celem FEnIKS jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym poprzez:

  • obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym,
  • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne,
  • dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do 2030 r,
  • poprawę bezpieczeństwa transportu zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia
  • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

Program ma zwiększyć efektywność energetyczną mieszkalnictwa, budynków użyteczności publicznej i przedsiębiorstw oraz zwiększyć udział zielonej energii z odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii.

Inwestycje w infrastrukturę energetyczną mają przynieść poprawę jakości i bezpieczeństwa funkcjonowania sieci elektroenergetycznych oraz rozwój inteligentnych sieci gazowych i wzrost ich znaczenia w nowoczesnym, zielonym systemie energetycznym. Inwestycje w sektorze środowiska mają przyczynić się do większej odporności na zmiany klimatu (w tym na susze i powodzie) oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego (wzrost zdolności retencyjnych oraz poprawę systemów monitorowania i zarządzania kryzysowego).

Dążymy do poprawy gospodarowania wodą pitną oraz ściekami komunalnymi, a także odpadami komunalnymi. Planowane jest wzmocnienie ochrony bioróżnorodności i naturalnych ekosystemów; rozwijanie systemu monitorowania zasobów przyrodniczych, aby ułatwić ich ochronę.

Dążąc do zmniejszenia emisji w transporcie, zakładane jest rozwijanie transportu szynowego, w tym w miastach, zwiększenie dostępności komunikacji zbiorowej, a także alternatywne wobec dróg łańcuchy logistyczne (porty morskie, drogi wodne śródlądowe, przewozy intermodalne). W celu poprawy spójności komunikacyjnej i ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego planowana jest koncentracja na budowie nowych i modernizacji istniejących linii kolejowych oraz dróg krajowych, w tym obwodnic miast.

Zakładane jest podejmowanie inwestycji w kluczowych obszarach sytemu ochrony zdrowia, które przyczynią się do wzrostu dostępności pacjentów do wysokiej jakości usług zdrowotnych oraz większej ich skuteczności.

W sektorze kultury zakładane są działania mające na celu ochronę zabytków o światowym i krajowym znaczeniu zarówno ruchomych i nieruchomych. Jednocześnie rozwój instytucji kultury oraz wsparcie ich adaptacji do nowych funkcji kulturalnych i społecznych.

Budżet – ponad 25 mld euro.

Materiały: Zarejestruj się na spotkanie

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 

Działy

Reklama