Elektroenergetyka

Stabilna sytuacja Energi w zmiennym otoczeniu rynkowym

Grupa Energa zamknęła drugi kwartał 2020 r. ze stabilnymi wynikami finansowymi, mimo wpływu pandemii COVID-19 na gospodarkę krajową i globalną. Wynik EBITDA wyniósł 0,49 mld zł, a przychody 2,86 mld zł. Blisko połowa wytworzonej energii elektrycznej pochodziła z odnawialnych źródeł.

Za całe pierwsze półrocze wynik EBITDA Grupy Energa wyniósł prawie 1,06 mld zł, a przychody osiągnęły poziom 6,14 mld zł. Wynik netto, zarówno w samym drugim kwartale, jak i w całym pierwszym półroczu br. znalazł się pod silnym wpływem zdarzeń jednorazowych o charakterze niegotówkowym, m.in. odpisu na aktywach wytwórczych Energa Elektrownie Ostrołęka SA, odpisu aktualizującego wartość pożyczek udzielonych spółce Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. oraz rezerwy na rozliczenia dotychczasowej realizacji projektu Ostrołęka C.

Wynik netto za II kwartał 2020 r. wyniósł -0,88 mld zł, a za I półrocze br. -0,77 mld zł. Wyłączając dokonane odpisy, zawiązane rezerwy oraz udział w wyniku w spółkach konsolidowanych metodą praw własności, skorygowany zysk netto Grupy za pierwsze półrocze 2020 r. wyniósł 0,42 mld zł.

Jak wszystkie kluczowe branże, energetyka również odczuła zmiany koniunktury gospodarczej, związane przede wszystkim z ograniczeniem lub wręcz zawieszeniem działalności przez wiele krajowych przedsiębiorstw. Mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną odbiło się na wszystkich segmentach działalności polskich spółek energetycznych, od wytwarzania przez dystrybucję aż po obrót.

Oprócz pandemii COVID-19 na wyniki Grupy Energa wpływ miały m.in. niskie marże w obszarze dystrybucji i sprzedaży, w głównej mierze marża wynikająca z obowiązującej taryfy G, która wpływa na wynik spółki obrotu oraz niższa produkcja energii w elektrowni Ostrołęka B. pracującej w trybie wymuszenia.

W drugim kwartale 2020 r. Grupa Energa wyprodukowała 0,6 TWh, dostarczyła 5,0 TWh, a na rynku detalicznym sprzedała 4,4 TWh energii elektrycznej. W całym pierwszym półroczu było to z kolei odpowiednio 1,4 TWh, 10,7 TWh i 9,3 TWh.

Zmiana w akcjonariacie

Z końcem kwietnia br. zakończone zostało wezwanie na wykup wszystkich akcji Energi SA, ogłoszone w grudniu 2019 roku przez PKN ORLEN. Wzywający nabył łącznie ok. 80% akcji, uzyskując 85,2% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Kluczowa decyzja ws. Ostrołęki C

Ważnym wydarzeniem w drugim kwartale 2020 r. była podjęta 2 czerwca decyzja zarządów Enei SA i Energi SA w sprawie kontynuowania projektu Ostrołęka C z uwzględnieniem zmiany technologii wytwarzania energii. Dla Grupy Energa zmiana technologii w projekcie Ostrołęka C jest wyrazem dążenia do jeszcze większego zaangażowania w energetykę opartą na źródłach nisko i zeroemisyjnych. Istotną rolę w tym procesie pełnić będzie właśnie gaz ziemny jako paliwo przejściowe pomiędzy dotychczasową energetyką konwencjonalną opartą na węglu a energetyką odnawialną z wiodącą rolą technologii wiatrowych i fotowoltaicznych współpracujących z instalacjami do produkcji wodoru.

Enea, Energa i PKN ORLEN zawarły także trójstronne porozumienie, określające kierunkowe zasady dalszej współpracy, w tym m.in. ewentualny udział PKN ORLEN w projekcie.

Energetyka gazowa jest bardziej elastyczna w bilansowaniu trudno prognozowalnych odnawialnych źródeł energii. Z kolei średnia emisyjność technologii spalania gazu ziemnego jest dwukrotnie niższa niż w przypadku elektrowni opartych o paliwo  węglowe. Rentowność projektu realizowanego w technologii gazowej, przy dzisiejszych i prognozowanych uwarunkowaniach makroekonomicznych, będzie wyższa niż bloku węglowego. Oprócz Ostrołęki C Grupa Energa zaangażowana jest też w dwa inne istotne  projekty gazowe: bloki CCGT (ang. Combined Cycle Gas Turbine – układ gazowo-parowy) w Grudziądzu i Gdańsku.

Dalszy rozwój biznesu

Najsilniejszą pod względem udziału w EBITDA Grupy linią biznesową pozostaje dystrybucja. Tradycyjnie też na ten obszar przeznaczane są największe nakłady inwestycyjne. Łącznie w drugim kwartale br. Energa Operator zainwestował 313 mln zł, dzięki czemu w tym okresie do sieci przyłączono 15 tys. nowych odbiorców oraz nowe źródła OZE o łącznej mocy 136 MW. W tym okresie wybudowano też i zmodernizowano łącznie ok. 743 km linii dystrybucyjnych, w tym ok. 131,9 km linii napowietrznych przebudowano na linie kablowe lub wymieniono w nich przewody na izolowane.

Energa Operator systematycznie poprawia też wskaźniki niezawodności pracy sieci SAIDI (System Average Interruption Duration Index – średni czas trwania przerwy w dostawach energii elektrycznej) i SAIFI (System Average Interruption Frequency Index – średnia częstotliwość występowania przerw w dostawach energii). W drugim kwartale 2020 r. wskaźnik SAIDI poprawił się r/r o 33% dla przerw planowanych i o 48% dla przerw nieplanowanych. Z kolei poprawa wskaźnika SAIFI w tym samym okresie wyniosła 39% dla wyłączeń planowanych i 35% dla wyłączeń awaryjnych r/r.

Dystrybucja jest motorem napędowym Grupy Energa. Chcąc ten stan rzeczy utrzymać, koncern prowadzi pionierskie w skali kraju inwestycje w inteligentną sieć, niezbędną w świetle coraz dynamiczniej rozwijającego się w Polsce sektora OZE. Intensywna modernizacja linii pozwala też systematycznie przyłączać coraz większą liczbę mikroinstalacji, poprawiając jednocześnie wskaźniki niezawodności, w których Energa jest krajowym liderem.

Mniej węgla, coraz więcej OZE

W linii biznesowej wytwarzania udział wszystkich odnawialnych źródeł w łącznej produkcji brutto Grupy Energa w drugim kwartale br. wzrósł do 47% wobec 36% rok wcześniej. Co więcej, bardzo dobry wynik produkcji zanotowały farmy wiatrowe – wzrost r/r z 80 do 93 GWh. Jednocześnie w tej linii wyraźnie niższe było zużycie węgla – w samym drugim kwartale o ok. 41%, a w całym półroczu o ok. 38% r/r.

W raportowanym okresie Energa OZE przejęła Farmę Wiatrową Przykona o mocy zainstalowanej 31 MW i przewidywanej rocznej produkcji ok. 75 GWh. Obiekt, którego budowa kosztowała 155 mln zł, powiększył łączną moc zainstalowaną we wszystkich aktywach wiatrowych Grupy Energa do 242 MW.

Częścią linii biznesowej wytwarzania są też aktywa ciepłownicze Grupy Energa, m.in. Elektrociepłownia Elbląg, w której trwa obecnie wart ok. 250 mln zł program inwestycyjny. Jego celem jest zastąpienie węgla, jako głównego paliwa dla źródeł wytwarzania ciepła, paliwem niskoemisyjnym, jakim jest gaz ziemny. Na wdrożony program składa się budowa kotłowni rezerwowo-szczytowej (planowane uruchomienie na przełomie 2021 i 2022 r.) oraz układu silników gazowych (przyjęcie do eksploatacji do końca 2024 roku). Jego rozpoczęcie było możliwe dzięki zawarciu w czerwcu nowej umowy sprzedaży ciepła między Energą Kogeneracją i Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej.

Potencjał elektromobilności

Linia biznesowa sprzedaży w pierwszym półroczu intensywnie rozbudowywała własną sieć ogólnodostępnych stacji ładowania, w ramach której właściciele pojazdów elektrycznych od drugiego kwartału br. mogą korzystać z 44 obiektów, przy czym ok. 1/3 z nich to stacje szybkiego ładowania. W najbliższej przyszłości do tej sieci dołączą również pierwsze na polskim rynku stacje ładowania instalowane na słupach oświetleniowych. Urządzenia tego typu są szybsze w budowie, niż stacje wolnostojące, mogą też być łatwo zmodyfikowane, aby ładowały nie tylko e-auta, ale też np. hulajnogi czy rowery elektryczne. Pilotażowy montaż trzech stacji ładowania na własnej infrastrukturze oświetleniowej w drugiej połowie tego roku przeprowadzi spółka Energa Oświetlenie.

Źródło: ENERGA SA

Działy

Reklama