Elektroenergetyka

Konsultacje projektu aktualizacji dokumentu Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE

PSE S.A. planują wprowadzenie zmian do dokumentu „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”. W tym celu opracowany został projekt aktualizacji Dokumentu, który został zamieszczony na stronie internetowej PSE wraz z niniejszym komunikatem.

Zgodnie z art. 40 ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (dalej: „Wytyczne SO GL”), PSE S.A. jako operator sytemu przesyłowego elektroenergetycznego (dalej: „OSP”) są zobowiązane do określenia w porozumieniu z operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (dalej: „OSD”) i znaczącymi użytkownikami sieci (dalej: „SGU”), możliwości stosowania i zakresu wymiany następujących kategorii danych:

 • dane strukturalne, zgodnie z art. 48 Wytycznych SO GL;
 • dane dotyczące grafików i prognoz zgodnie z art. 49 Wytycznych SO GL;
 • dane czasu rzeczywistego zgodnie z art. 44, 47 i 50 Wytycznych SO GL;
 • wymiana danych pomiędzy OSP a OSD, OSP a instalacjami dystrybucyjnymi oraz OSP a osobami trzecimi uczestniczącymi w odpowiedzi odbioru zgodnie z art. 51, 52 i 53 Wytycznych SO GL.

W związku z powyższym PSE S.A. po przeprowadzonym procesie konsultacji i uzgodnień z zainteresowanymi OSD i SGU ustaliły i we wrześniu 2018 roku przekazały do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: „Prezes URE”) dokument „Propozycja zakresu wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE” (dalej: Metoda”), który został zatwierdzony decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki URE znak: DRE.WOSE.7128.369.4.2018.2019.ZJ z dnia 15 marca 2019 r.

Ww. dokument odzwierciedlał potrzeby związane z pozyskiwaniem danych strukturalnych, planistycznych i czasu rzeczywistego odpowiadające ówczesnym i obecnym zasadom planowania i prowadzenia ruchu KSE.

Planowane od 1 stycznia 2021 r. dostosowanie zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego do nowych regulacji i wymagań wynikających z:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej;
 • rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania;
 • zobowiązania Polski z procesu notyfikacji przez Komisję Europejską wdrożenia rynku mocy, zawartego w pkt 16 decyzji SA.46100 z dn. 7 lutego 2018 r.;

w zakresie w jakim ich wdrożenie zostało zaplanowane w ramach pierwszego etapu wdrażania zmian na Rynku Bilansującym określonego w Polskim Planie Wdrażania, przyjętym 14 maja 2020 r. przez Komitet do Spraw Europejskich i opublikowanym przez Ministerstwo Klimatu 20 maja 2020 r. oraz wejście w życie rozwiązań Rynku Mocy, wymusza konieczność aktualizacji Metody, w szczególności w zakresie zakresu i zasad przekazywania danych planistycznych dotyczących dyspozycyjności i planów generacji mocy czynnej poszczególnych modułów wytwarzania energii.

W związku z powyższym PSE S.A. planują wprowadzenie zmian Metody. W tym celu OSP opracował aktualizację Metody, jako nowy dokument: „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE” (dalej: „zaktualizowana Metoda”), który został zamieszczony na stronie internetowej OSP wraz z niniejszym komunikatem.

Zaktualizowana Metoda zawiera także uszczegółowienie zakresu danych strukturalnych i czasu rzeczywistego przekazywanych do OSP przez OSD i SGU, odpowiadające potrzebom wynikającym z wdrożenia pozostałych rozporządzeń Komisji (UE) ustanawiających kodeksy sieciowe, a w szczególności:

 • rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci;
 • rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych.

Jednocześnie OSP, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 Wytycznych SO GL, zapewniając publiczny dostęp do opracowanego dokumentu „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE”, informuje o:

 • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do zaktualizowanej Metody do dnia 3 września 2020 r.;
 • adresie poczty elektronicznej – kodeksy.operacyjne@pse.pl, na który należy przekazywać uwagi.

Prosimy o zgłaszanie uwag w wersji edytowalnej na Formularzu zgłoszeniowym uwag do dokumentu „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE”, dołączonym do niniejszego komunikatu.

Działy

Reklama