Paliwa dla energetyki

Nowa wersja IRiESP Systemu Gazociągów Tranzytowych

Decyzją Prezesa URE z dnia 27 maja 2020  r. została zatwierdzona Instrukcja Ruchu i Eksploatacji  Sieci Przesyłowej  dla polskiego odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał – Europa (IRiESP SGT). Dokument określa ramy prawne funkcjonowania sieci przesyłowej SGT. 

Wprowadzone do Instrukcji zmiany  wynikają  z konieczności dostosowania IRiESP SGT do zmieniających się wymogów prawa oraz zapisów umowy powierzającej pomiędzy spółkami GAZ-SYSTEM a EuRoPol GAZ s.a. w zakresie operatorstwa na gazociągu jamalskim, której treść została określona w decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 grudnia 2019 r.  Przyjęte rozwiązania są również wynikiem zebranych doświadczeń w trakcie stosowania dotychczas obowiązującej IRiESP SGT, a także sugestii przekazywanych przez użytkowników systemu przesyłowego w wyniku przeprowadzonych konsultacji projektu Instrukcji, które odbyły się w marcu 2020 r.

Na mocy decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniona IRiESP SGT wchodzi w życie w dniu 1 czerwca 2020 o godz. 6:00.

Treść IRiESP SGT zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została opublikowana przez GAZ-SYSTEM w zakładce Stefa klienta.

Materiały informacyjne, w których przedstawiono  propozycje nowych zapisów IRiESP SGT oraz wyniki przeprowadzonych w marcu konsultacji są dostępne tutaj.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama