Ochrona środowiska

Antysmogowe inwestycje Energi

Energa aktywnie angażuje się w przedsięwzięcia o charakterze proekologicznym i prozdrowotnym. We współpracy z samorządem Kalisza modernizowana jest infrastruktura ciepłownicza. Celem prac jest poprawa efektywności dostarczania energii cieplnej, likwidacja tzw. niskiej emisji oraz dbałość o komfort życia mieszkańców.

Ciepło bez smogu

Efektem współpracy Grupy Energa i samorządu w Kaliszu jest systematyczne zwiększenie obiektów w centrum miasta posiadających dostęp do ciepła systemowego wytwarzanego i dostarczanego przez spółkę Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. Kontynuacja działań inwestycyjnych zmierza do zapewnienia maksymalnych korzyści odbiorcom energii wytwarzanej przez spółkę w Kaliszu.

Realizowane inwestycje przez Grupę Energa wpisują się w politykę rozwojową miejskiej sieci ciepłowniczej i umożliwiają poprawę standardu życia mieszkańców Kalisza. Oprócz aspektu ekonomicznego, przyczynia się to do obniżenia niskiej emisji, a tym samym ograniczenie zjawiska smogu w centrum miasta. Smog to zjawisko atmosferyczne w postaci gęstej mgły, powstałe w wyniku wymieszania się powietrza ze szkodliwymi pyłami i gazami emitowanymi, m.in. z gospodarstw domowych.

Historyczne centrum miasta było zasilane w ciepło pochodzące z pieców i kotłów niespełniających standardów emisyjnych lub nieumiejętnie obsługiwanych. W połączeniu z charakterystycznym ukształtowaniem terenu przyczyniało się to do powstawania niskiej emisji i uciążliwego smogu.

Węzeł cieplny zamiast kotłowni

Spółka Energa Ciepło Kaliskie w 2020 r. przystąpiła do kolejnego etapu rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej w Kaliszu. Wybudowany został nowy odcinek sieci w ścisłym centrum miasta o długości 105 mb i średnicy DN 200, co umożliwiło przyłączenie do sieci budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu (przy ul. Kolegialnej 4). Dzięki temu, w miejscu wyeksploatowanej lokalnej kotłowni powstanie nowy węzeł cieplny o łącznej mocy cieplnej 390 kW. Nowy odcinek sieci został zrealizowany przez generalnego wykonawcę zadania – spółkę Energa Serwis.

Rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej w przyszłości ma zakończyć się zamknięciem jej w pierścień, co jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia bezpieczeństwa dostawy ciepła dla mieszkańców.

Nowe budynki z ciepłem Energi

Energa Ciepło Kaliskie sukcesywnie zwiększa obszar zasilania ciepłem systemowym w Kaliszu czego efektem jest rosnąca liczba nowych podłączeń. W ub. roku spółka podpisała ze Spółdzielnią Mieszkaniową Dobrzec umowę o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej czterech nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Łączna moc zamówiona dla wszystkich budynków wyniesie 880 kW. Pierwsze dwa budynki rozpoczną pobór ciepła w 2020 r., pozostałe dwa – w następnym roku.

W kwietniu 2020 r. teren budowy został przekazany bezpośredniemu wykonawcy zadania – Enerdze Serwis. Ze względu na złożoność prowadzonych prac oraz utrudniony dostęp do terenu budowy, zadanie zostało podzielone na dwa etapy realizacji. Obecnie na ukończeniu jest pierwszy etap prac, w wyniku którego przystąpiono do odtworzenia nawierzchni oraz przygotowania dokumentacji powykonawczej.

Źródło: ENERGA SA

Działy

Reklama