Ciepłownictwo

Jak Europejski Zielony Ład wpłynie na kogenerację?

Coraz więcej miejsca w debacie europejskiej zajmują plany Komisji, dotyczące programu Europejskiego Zielonego Ładu. Plany Brukseli z uwagą śledzą przedstawiciele elektroenergetyki i ciepłownictwa. Głos w sprawie propozycji wstępnych, zawartych w komunikacie Komisji Europejskiej, zajęło również Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych.

Czym jest Europejski Zielony Ład?

W dokumentach Komisji Europejskiej czytamy, że „Europejski Zielony Ład ma na celu poprawę dobrostanu obywateli”. Jednym z efektów działań zawartych w Strategii ma być „przekształcenie Europy w kontynent neutralny dla klimatu oraz ochrona środowiska naturalnego z korzyścią dla ludzi, planety i gospodarki”.

Unia Europejska ma stać się do 2050 r. pierwszym obszarem w całości neutralnym klimatycznie. Żeby osiągnąć ten ambitny cel, wszystkie państwa członkowskie muszą podjąć równie ambitne działania, które pozwolą przeprowadzić zieloną transformację krajowych gospodarek.

Plany Komisji Europejskiej zakładają m.in. ograniczenie emisji, ale również zwiększenie dofinansowania na inwestycje w badania i innowacje oraz wzrost troski o środowisko i ochronę klimatu w Europie.

Autorzy koncepcji EZŁ liczą, że przyjęcie nowej strategii pozwoli nie tylko poprawić jakość życia mieszkańców Europy, ale da silny impuls rozwojowy np. w obszarze technologii ekologicznych czy tworzenia nowych przedsiębiorstw, również w sektorach innowacyjnych.

W rozumieniu Komisji Europejskiej neutralność klimatyczna, stanowiąca fundament całej strategii, rozumiana jest jako osiągnięcie takiego stanu, w którym emisja gazów cieplarnianych (a w szczególności dwutlenku węgla) będzie na takim poziomie, który równocześnie unijna gospodarka będzie w stanie pochłonąć.

Perspektywy na przyszłość

Eksperci Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych w swoim stanowisku podkreślili, że „transformacja ma mieć z założenia sprawiedliwy charakter, w zakresie stosowania istniejących przepisów unijnego prawa, jak i tworzenia nowych (…)”. Wyrazili również nadzieję, że „Komisja Europejska będzie ściśle współpracować z krajami członkowskimi, także w ramach Krajowych Planów Energetyczno-Klimatycznych”.

PTEZ zwróciło uwagę na przyjęcie przez Komisję Europejską „znacznego podniesienia poziomu ambicji w celu osiągniecia neutralności klimatycznej w 2050 r.”. Zdaniem Towarzystwa „zaproponowana przez Komisję Europejską koncepcja Europejskiego Zielonego Ładu ma pozwolić na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym”. Dodatkowo EZŁ zakłada powstrzymanie zmian klimatu, przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń, a to wszystko, co jest szczególnie ważne, z punktu widzenia polskiej gospodarki – uwzględniając uwarunkowania poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej.

W opinii Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych „nowa strategia zrównoważonego wzrostu, przyjęta przez Komisję Europejską, przyspieszy i spotęguje transformację we wszystkich sektorach”, co jest konieczne jeżeli chcemy jako Wspólnota osiągnąć do 2050 r. neutralność klimatyczną.

Miejsce kogeneracji w strategii Zielonego Ładu

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, które od lata działa na rzecz rozwoju kogeneracji, zwróciło uwagę na znaczenie EZŁ dla całokształtu gospodarki. W stanowisku Towarzystwa czytamy, że „niebagatelne znaczenie dla skuteczności wdrożenia założeń EZŁ jest przyjęcie takich polityk i rozwiązań, które są ze sobą spójne i komplementarne, uwzględniając przy tym poziom rozwoju gospodarczego państw, czyli np. różne mixy energetyczne”. Towarzystwo „dostrzegło konieczność uwzględnienia rozwoju technologicznego, jak również dostosowania tempa zmian do gotowości społeczeństw wobec zmian nawyków i zmian kulturowych (…)”.

Dla przedstawicieli branży ciepłowniczej szczególnie istotne jest, aby “zalety kogeneracji zostały dostrzeżone zarówno w prawodawstwie unijnym, jak i legislacji krajowej”. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych od lat podkreśla, że “technologia kogeneracji, stosowana głownie w elektrociepłownictwie i ciepłownictwie, (…) wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju oraz ma cały czas duży potencjał rozwoju w UE”.

Zdaniem ekspertów Towarzystwa “trend wspierania kogeneracji jako technologii sprzyjającej realizacji ambitnych celów klimatycznych zostanie utrzymany, a nawet więcej – zostanie wzmocniony”. Dodatkowo, w debacie na temat kształtu EZŁ, warto podkreślać rolę „dużych systemów ciepłowniczych w Polsce, zasilanych przez wysokosprawne elektrociepłownie, w tym gazowe, wytwarzające ciepło i energię elektryczną w procesach kogeneracyjnych”. W dyskusji nad ostatecznym kształtem Europejskiego Zielonego Ładu nie można zapominać, że “takie jednostki stanowią podstawę bezpieczeństwa dostaw ciepła do obszarów zurbanizowanych i są niezbędne do przeprowadzenia zrównoważonej transformacji”.

Autorzy stanowiska PTEZ optymistycznie patrzą na plany Komisji Europejskiej. Nie bez znaczenia jest ich zdaniem przedstawienie konkretnych działań w ramach EZŁ, które dzięki wsparciu finansowemu i pomocy państwa, pozwolą na dalszy rozwój technologii kogeneracyjnej w naszym kraju. Zdaniem Towarzystwa, nie można jednak zapominać o tym, że „osiągnięcie zakładanych przez KE redukcji będzie trudniejsze do wykonania w sektorze ciepłownictwa sieciowego niż w sektorze wytwarzania energii elektrycznej i stanowi jedno z największych wyzwań w krajach takich jak Polska, charakteryzujących się najdłuższym sezonem grzewczym”.

Źródło: Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych

Działy

Reklama