Ciepłownictwo

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła nie jest zagrożona

PGE Energia Ciepła od początku monitorowała sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na świecie, dlatego z wyprzedzeniem podjęła decyzję o wprowadzeniu specjalnych środków i działań prewencyjnych chroniących zarówno pracowników, współpracowników, jaki klientów oraz podwykonawców, a ponadto zapewniających ciągłość działań swoich elektrociepłowni.

W poczuciu odpowiedzialności utrzymania stabilnych dostaw ciepła i energii elektrycznej dla mieszkańców największych miast Polski, w których spółka prowadzi działalność, podjęto decyzję o pracy w warunkach ograniczonego dostępu z zewnątrz. Wprowadzony został system pracy zdalnej dla pracowników biurowych, a dla obsługi urządzeń wytwórczych wprowadzono dodatkowe środki bezpieczeństwa. Podjęte kroki mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla gospodarstw domowych, szpitali, obiektów użyteczności publicznej, instytucji i firm.

Pracownicy PGE Energia Ciepła i jej spółek zależnych są informowani o wszystkich zaleceniach Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w tym o profilaktyce oraz sposobie postępowania w razie wystąpienia objawów chorobowych. Spółka zapewnia odpowiednie środki dezynfekujące. We wszystkich elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła na bieżąco monitorowana jest absencja chorobowa. Został także opracowany i weryfikowany jest na bieżąco plan funkcjonowania kluczowych jednostek organizacyjnych przy ponadstandardowej absencji. Jako zakłady o charakterze strategicznym dla mieszkańców trzynastu miast Polski elektrociepłownie są w stałym kontakcie z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za monitorowanie sytuacji w kraju i w regionie. Pewne i stabilne dostawy prądu i ciepła do odbiorców nie są zagrożone.

Źródło: PGE Energia Ciepła S.A.

Działy

Reklama