Ochrona środowiska

Zalecenia europejskiego biznesu w sprawie polityki energetycznej i klimatycznej UE

BusinessEurope opublikowało wyniki analizy zleconej Compass Lexecon, której celem była ocena, w jaki sposób Europa może osiągnąć swoje cele klimatyczne i energetyczne w opłacalny sposób. Z raportu wynika jasno, że konieczny jest strategiczny przegląd polityki energetycznej i klimatycznej UE.

W raporcie stwierdzono, że aby zmniejszyć różnicę w cenach energii między UE a krajami trzecimi konieczne jest znaczne zwiększenie mocy odnawialnych i niskoemisyjnych. Przewiduje się również, że ceny energii mogą pozostać znacznie wyższe w Europie w porównaniu z naszymi międzynarodowymi konkurentami. W związku z tym potrzebne będą dodatkowe środki polityczne w celu zapewnienia konkurencyjności europejskiego przemysłu, wspierane przez sprzyjające ramy regulacyjne oraz zwiększenie inwestycji prywatnych i publicznych.

W tym celu europejski biznes wzywa decydentów UE do pilnego podjęcia następujących siedmiu działań podczas następnego cyklu politycznego:

  1. Masowe zwiększenie wdrożenia i integracji wszystkich odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł energii oraz niezbędnej infrastruktury – europejska polityka energetyczna musi być skoncentrowana na zapewnieniu wystarczającej podaży wszystkich źródeł energii i infrastruktury, z uwzględnieniem zagwarantowania neutralności technologicznej na poziomie UE.
  2. Wypełnienie luki inwestycyjnej – zdolność Europy do zmobilizowania większej liczby prywatnych inwestycji w niezbędne moce produkcyjne i infrastrukturę będą miały istotne znaczenie dla osiągnięcia celu zerowego netto, jednak kluczowe pozostaje wsparcie poprzez zwiększone finansowanie UE.
  3. Zabezpieczenie wodorowego łańcucha wartości – należy zabezpieczyć pewność inwestycji i popyt przemysłowy na zielony wodór, ponieważ pozostanie on kluczowym źródłem dla osiągnięcia neutralności gospodarki do 2050 r., nie wykluczając przy tym wodoru niskoemisyjnego, który ułatwi rozwój rynku w najbliższych latach.
  4. Kontynuacja przyspieszania i usprawniania wydawania zezwoleń – potrzebne jest zintegrowane, międzysektorowe podejście do wydawania pozwoleń, obejmujące politykę środowiskową, klimatyczną i energetyczną.
  5. Rozwiązanie problemu różnicy w kosztach emisji dwutlenku węgla i zapewnienie skutecznego wdrożenia CBAM – dogłębne monitorowanie wdrożenia CBAM i przyspieszenie prac nad krytycznymi parametrami ma ogromne znaczenie, przy jednoczesnym zwiększeniu wysiłków na rzecz realizacji długoterminowego celu, jakim jest ustanowienie globalnych ram dla wyceny emisji dwutlenku węgla.
  6. Wprowadzenie środków mających na celu zniwelowanie luki w konkurencyjności – istotną wagę będzie miało wprowadzenie dodatkowych środków łagodzących koszty energii dla branż zagrożonych ucieczką emisji i inwestycji, które przyczynią się do zlikwidowania luki w konkurencyjności energetycznej między konsumentami przemysłowymi z UE a głównymi konkurentami spoza UE.
  7. Wsparcie dekarbonizacji przemysłu poprzez skuteczne środki po stronie popytu – Europa musi oprzeć swoje argumenty biznesowe na przewadze komparatywnej pod względem emisji i zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju, ponieważ produkcja i popyt na towary zdekarbonizowane w UE muszą rosnąć w tym samym tempie, a jedną z kluczowych dźwigni w tym zakresie są zamówienia publiczne.

Raport Compass Lexecon dla BusinessEurope oraz zalecenia BusinessEurope oparte na analizie raportu można pobrać poniżej:

Pobierz

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Działy

Reklama