Elektroenergetyka

Komunikat OIRE: Zatwierdzenie zmian w Technicznych Standardach Komunikacji Biznesowej

OIRE publikuje zaktualizowaną Kartę Aktualizacji nr TSKB/01/2024 (KA) uwzględniającą zmiany wynikające z uwzględnionych uwag zgłoszonych w procesie konsultacji przez Użytkowników profesjonalnych lub Użytkowników uprawnionych. OIRE publikuje również

* zestawienie uwag do zmian TSKB zgłoszonych przez Użytkowników profesjonalnych lub Użytkowników uprawnionych do KA wraz ze stanowiskiem OIRE,

* zaktualizowane i ujednolicone Techniczne Standardy Komunikacji Biznesowej (TSKB).

Konsultacje planowanych zmian TSKB oraz możliwości zgłaszania uwag trwały od 23 maja do 6 czerwca 2024 r. Proces był prowadzony zgodnie z pkt 2.4. IRiESP-OIRE. Konsultacjom podlegał zakres zmian zawarty w projekcie Karcie Aktualizacji nr TSKB/01/2024 (KA).

Wraz z ww. dokumentami publikujemy zaktualizowany „Plik importu modelu XSD” w formacie Sparx Enterprise Architect (XMI), niebędący elementem TSKB.

W/w. dokumenty są dostępne: https://www.pse.pl/oire/standardy-biznesowe

Zmiany w TSKB będą obowiązywały od 1 sierpnia 2024 r., lecz nie wcześniej niż od daty wejścia w życie KA IRiESP-OIRE CC/02/2024 zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Informujemy, że obecna wersja dokumentacji będzie obowiązywać do daty uruchomienia produkcyjnego CSIRE. Ewentualne aktualizacje TSKB, w tym schematów XSD, będą dotyczyły wyłącznie błędów zidentyfikowanych w trakcie testów systemu oraz pilotaży rynkowych.

Powyższe nie wyklucza ewentualnych zmian wynikających z obligatoryjnych zmian przepisów prawa wpływających na TSKB.

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Działy

Reklama