Wydarzenia - zapowiedzi

5. Międzynarodowa Konferencja EFE 2024 – Energy Fuel and Environment

Piąta edycja Międzynarodowej Konferencji Energy Fuel Environment 2024 (EFE 2024) odbędzie się w dniach 26–28 czerwca 2024 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przy współudziale Politechniki Krakowskiej.

Transformacja sektora paliwowo-energetycznego i jej wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzkie stanowią podstawowy problem we współczesnym świecie. Kierunek zmian w tej branży może prowadzić do wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia obywateli, ale także budzi obawy dotyczące wiarygodności, cen dostaw energii i bezpieczeństwa społecznego w erze rozwoju nowych technologii. Współczesne problemy ekonomii paliwowo-energetycznej i związane z nimi kwestie środowiskowe powinny być klasyfikowane jako zagadnienia interdyscyplinarne, możliwe do rozwiązania głównie na forum międzynarodowym. Nowe kwestie naukowe, wyzwania technologiczne oraz problemy ekonomiczne procesów paliwowo-energetycznych są analizowane pod kątem ich wpływu na zmiany klimatu, zdrowie ludzkie i bezpieczeństwo środowiska naturalnego.

Kluczowe tematy konferencji EFE 2024 obejmują:

 • WODÓR: Produkcja, magazynowanie i zastosowania wodoru.
 • ENERGIA: Technologie energetyczne, efektywność i innowacje w sektorze energetycznym, inteligentne systemy zarządzania energią, energia jądrowa, technologie odnawialne, magazynowanie i pozyskiwanie energii.
 • ENERGETYKA JĄDROWA: Ze względu na swoją potencjalną rolę w zapewnianiu stabilnej i niskoemisyjnej energii, będzie również tematem kluczowym podczas konferencji, obejmując aspekty technologiczne, bezpieczeństwo oraz perspektywy rozwoju tej gałęzi sektora energetycznego.
 • PALIWA: Technologie paliw kopalnych, problemy rozwoju czystych paliw i zarządzania nimi; biopaliwa, produkcja paliw z odpadów; wykorzystanie CO2 do produkcji paliw; kataliza przemysłowa.
 • ŚRODOWISKO: Wpływ sektora energetycznego na środowisko, zmiany klimatu i globalne ocieplenie; metody identyfikacji nowych substancji zanieczyszczających, gospodarka obiegu zamkniętego; ochrona środowiska.
 • KATALIZA: Kataliza w produkcji paliw: innowacje i wyzwania w zakresie zwiększania efektywności energetycznej, nowe trendy, zrównoważony rozwój środowiskowy.
 • TRANSPORT EKOLOGICZNY: Elektryfikacja transportu; kierunek redukcji zanieczyszczeń z paliw transportowych.
 • POLITYKA ENERGETYCZNA I EKOLOGICZNA: Warunki i kierunki rozwoju w zarządzaniu paliwami i energią, relacje między sektorem energetycznym a postępem gospodarki kraju, rola państwa w kształtowaniu rynków paliw i energii.
 • EKONOMIA: Problemy ekonomiczne zarządzania paliwami i energią; warunki i potencjał finansowania projektów innowacyjnych; rynki i ryzyko w sektorze paliw i energii, funkcjonowanie firm paliwowych i energetycznych na rynku energii.
 • ZDROWIE: Bezpośredni i pośredni wpływ sektora energetycznego na zdrowie, zagrożenia dla zdrowia, klimat wewnętrzny, bezpieczeństwo i komfort w pomieszczeniach.
 • SPOŁECZEŃSTWO: Problemy akceptacji technologii energetycznych; edukacja energetyczna, ubóstwo energetyczne i wykluczenie energetyczne.
 • KONWERSJA I MAGAZYNOWANIE ENERGII: Materiały do urządzeń elektrochemicznych; urządzenia termoelektryczne, turbiny gazowe; zastosowania fotowoltaiki, energii słonecznej i turbin wiatrowych itp.

Celem konferencji Energy Fuel Environment 2024 jest podniesienie świadomości interdyscyplinarnych wyzwań związanych z energetyką oraz paliwami na forum międzynarodowym, a także kwestii środowiskowych związanych z identyfikacją nowych zanieczyszczeń i rozwojem metod monitoringu. Ponadto ustanowienie i wzmacnianie kontaktów oraz wymiana doświadczeń na forum międzynarodowym dotyczących kwestii związanych z energetyką komercyjną i rozproszoną, technologiami wodorowymi, jądrowymi oraz ich znaczeniem dla metod niskoemisyjnej gospodarki, metodami przechowywania i odzyskiwania energii, ekonomią i zarządzaniem energią.
Konferencja organizowana jest wspólnie z obchodami 50-lecia Wydziału Energetyki i Paliw.

Strona konferencyjna: http://efe2024.agh.edu.pl/

Organizatorzy: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Politechnika Krakowska

Działy

Reklama