Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Od 2007 r. sprzedawcę prądu zmieniło 990 tys. odbiorców

Od stycznia do września br. sprzedawcę prądu zmieniło ponad 18 tys. odbiorców: prawie 12 tys. w gospodarstwach domowych (grupy G) i ponad 6 tys. w grupach biznesowych (A, B, C).

Jak pokazują systematycznie gromadzone i prezentowane przez URE dane, pomimo wprowadzenia w tym roku przez ustawodawcę szczególnych rozwiązań dla odbiorców w gospodarstwach domowych, decydowali się oni na zmianę sprzedawcy energii.

Od 2007 r. – tj. od czasu, gdy jako klienci mamy taką możliwość – sprzedawcę prądu w naszym kraju zmieniło w sumie ponad 990 tys. odbiorców, z czego ponad 753 tys. to odbiorcy w gospodarstwach domowych (w grupach taryfowych G), a ponad 237 tys. to odbiorcy w grupach taryfowych A, B i C.

Wykres 1. Liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach od września 2022 r. do września 2023 r.

Wzrost liczby zmian sprzedawcy w styczniu br. w grupach odbiorców A,B i C obserwujemy cyklicznie i jest on spowodowany kumulacją umów z roku ubiegłego, które wchodzą w życie od pierwszego miesiąca roku. Może również wynikać ze strategii zakupowej odbiorców. Natomiast – jak wskazywało jedno z przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją energii – znaczący wzrost liczby zmian we wrześniu 2022 r. w grupie odbiorców w gospodarstwach domowych mógł być efektem wprowadzonych wcześniej zmian regulacji dotyczących prosumentów (w związku z wprowadzeniem systemu net billingu).

Wykres 2. Liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w poszczególnych grupach taryfowych od lipca 2007 do września 2023 r.

Na decyzję o zmianie sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m. in.: poziom świadomości klientów i ich motywacja do zmiany, a także sama łatwość dokonania takiej zmiany (brak skomplikowanych procedur) oraz dostępność konkurencyjnych ofert na rynku.

Masz wybór. Wybieraj świadomie

Prawo do zmiany sprzedawcy jest jednym z podstawowych praw konsumenta, a zarazem ważnym elementem wzmacniania konkurencji na rynku. Jednak wraz z rosnącą liczbą sprzedawców i ofert, pojawiają się podmioty, które stosują nieuczciwe praktyki rynkowe. Dlatego Urząd Regulacji Energetyki przypomina o konieczności uważnego i dokładnego zapoznania się z ofertą i umową, zanim złożymy swój podpis pod dokumentami przedłożonymi przez przedsiębiorcę. Poza samą ceną gazu należy zwracać uwagę m.in. na następujące warunki umowy:

 • czy oprócz sprzedaży energii oferta zawiera dodatkowe usługi i związane z tym opłaty,
 • na jaki okres zawierany jest kontrakt,
 • na jakich zasadach będzie odbywać się rozliczenie po upływie okresu obowiązywania oferty,
 • jakie są warunki wypowiedzenia (czy są przewidziane opłaty za wcześniejsze wypowiedzenie umowy),
 • na jakich zasadach będzie odbywać się rozliczenie po upływie okresu obowiązywania oferty.

Zanim zawrzesz umowę z nowym sprzedawcą ZAWSZE:

 • zastanów się, czy ta oferta jest dla Ciebie korzystna,
 • dokładnie przeanalizuj wszystkie dokumenty, w tym umowę, przed ich podpisaniem,
 • upewnij się czy na przedstawionych dokumentach, ofertach lub umowach widnieją dane firmy, której przedstawicielem jest sprzedawca.

PAMIĘTAJ! Nie daj się oszukać – od 3 lipca 2021 r. obowiązuje zakaz sprzedaży „door-to-door” wobec odbiorców w gospodarstwach domowych.

Oznacza to, że przedsiębiorstwa energetyczne i gazowe nie mogą już zawierać umów poza lokalem przedsiębiorstwa z odbiorcami w gospodarstwach domowych (np. podczas wizyty przedstawiciela w domu odbiorcy). Wprowadzanie zakazu zawierania umów sprzedaży gazu i energii elektrycznej poza lokalem przedsiębiorstwa nie ogranicza jednak możliwości zawarcia takiej umowy na odległość (np. telefonicznie) czy w punkcie sprzedawcy umiejscowionym np. w galerii handlowej.

Twoje prawa:

 • w przypadku zawierania umowy na odległość sprzedawca powinien poinformować Cię na piśmie o prawie odstąpienia od umowy i przekazać Ci wzór tego oświadczenia,
 • możesz odstąpić od umowy zawartej na odległość, tj. np. przez telefon, w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyn i bez ponoszenia żadnych kosztów z tego tytułu.

Szczególną ostrożność zachowaj zawsze, gdy:

 • w dokumentach nie podano danych firmy, z którą masz zawrzeć umowę,
 • nie znasz i nie jesteś w stanie zweryfikować firmy, którą reprezentuje przedstawiciel handlowy,
 • jesteś namawiany do szybkiego podpisania umowy, np. pod pretekstem promocji, której termin niebawem upłynie,
 • sprzedawca obiecuje Ci niższą stawkę opłaty za energię/gaz, ale nie informuje o innych dodatkowych opłatach i karach oraz dodatkowo płatnych usługach (np. dodatkowym ubezpieczeniu),
 • jesteś proszony o pokazanie ostatniego rachunku za energię/gaz (na rachunku można sprawdzić informacje o rodzajach usług i opłatach za te usługi) i dano Ci do podpisania kilka lub kilkanaście dokumentów bez możliwości zapoznania się z nimi.

***

Zmiana sprzedawcy najczęściej podyktowana jest chęcią obniżenia rachunków za energię. A co jeszcze możemy zrobić aby zminimalizować te wydatki?

Aplikacja pokazuje tzw. energetyczne godziny szczytu. Są one wyznaczane na kolejny dzień (z wyjątkiem niedziel i świąt) i publikowane przed godz. 17. Są to godziny, w których prognozowane zapotrzebowanie będzie zaspokajane w największym stopniu przez elektrownie węglowe i gazowe. Elektrownie konwencjonalne muszą w tych godzinach pracować z największą mocą, a do pokrycia zapotrzebowania konieczna jest praca jednostek najmniej efektywnych, przez co najdroższych. W godzinach tych często występują również najniższe poziomy rezerw mocy, niezbędnej dla zbilansowania krajowego systemu elektroenergetycznego i zapewnienia jego bezpiecznej pracy.

Aplikacja została uzupełniona o nową funkcjonalność. Na nowym ekranie „Praca KSE” prezentowane są dane o bieżącej produkcji energii elektrycznej, aktualnym zapotrzebowaniu na moc, a także wielkość fizycznych przepływów energii między Polską a sąsiednimi krajami. Dzięki Kompasowi można również w łatwy sposób sprawdzić wielkości produkcji energii elektrycznej przez poszczególne rodzaje źródeł (w procentach oraz MWh). To odpowiedź na sygnały użytkowników, którzy prosili o wprowadzenie nowych funkcjonalności w aplikacji.

Ściągnij apkę przygotowaną przez PSE i dołóż swoją cegiełkę do zachowania bezpieczeństwa i stabilnej pracy systemu.

 • Zgodnie z obowiązującym od 2007 r. prawem (tzw. zasadą TPA: Third Party Access), odbiorcy końcowi mają swobodę wyboru sprzedawcy energii elektrycznej i gazu. Prezes URE prowadzi monitoring zmian sprzedawców energii elektrycznej w dwóch grupach odbiorców: klientów indywidualnych (grupy G) i biznesowych (A, B, C).
 • Informacje i statystyki dotyczące zmian sprzedawcy energii są systematycznie zamieszczane na stronie internetowej URE.
 • Dane dotyczące zmian sprzedawcy pochodzą z przeprowadzanej przez URE „Ankiety dotyczącej informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi (GUD) oraz Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi dla Usługi Kompleksowej (GUD-K)”.
 • Grupy A i B stanowią odbiorcy zasilani z sieci wysokiego i średniego napięcia i są to tzw. odbiorcy przemysłowi, natomiast do grupy C należą odbiorcy przyłączeni do sieci niskiego napięcia, pobierający energię elektryczną dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, tzw. odbiorcy biznesowi.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama