News » Wytwórcom energii z OZE upływa termin na przekazanie regulatorowi informacji o zawartych przed 1 października 2023 r. umowach sprzedaży energii elektrycznej

Wytwórcom energii z OZE upływa termin na przekazanie regulatorowi informacji o zawartych przed 1 października 2023 r. umowach sprzedaży energii elektrycznej

15 lis 2023 Brak komentarzy

Urząd Regulacji Energetyki wyjaśnia zawiłości interpretacyjne dotyczące zmian w Prawie energetycznym i ustawie o OZE.

W związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o OZE do Urzędu zaczęły trafiać pytania od przedsiębiorców, którzy mają wątpliwości interpretacyjne wynikające z rozbieżności w rozumieniu obowiązków płynących z przepisów.

W odniesieniu do obowiązków sprawozdawczych, jakie ciążą na wytwórcach energii ze źródeł odnawialnych, zastosowanie znajdują m.in. poniżej wskazane przepisy:

  • art. 5 ust. 11a ustawy Prawo energetyczne [1]: Wytwórca w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, który zawarł umowę sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii, o której mowa w ust. 2d, w terminie miesiąca od dnia jej zawarcia, przekazuje Prezesowi URE, w formie pisemnej lub elektronicznej, informację o jej zawarciu oraz o stronach tej umowy, ilości i cenie energii elektrycznej stanowiącej jej przedmiot, lokalizacji i rodzaju odnawialnego źródła energii, z którego ta energia została wytworzona, oraz okresie, na jaki ta umowa została zawarta,
  • art. 5 ust. 2d ustawy Prawo energetyczne[2]: Umowa sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii może zostać zawarta bezpośrednio między wytwórcą w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, a odbiorcą, a transport energii elektrycznej stanowiącej przedmiot tej umowy może odbywać się:

1) na podstawie umowy oświadczenie usług przesyłania lub dystrybucji, w przypadku gdy strony tej umowy zostały uprzednio przyłączone do sieci, albo

2) za pomocą linii bezpośredniej,

  • art. 35 ustawy o OZE[3], który dotyczy wytwórców, którzy przed 1 października 2023 r., czyli przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej zawarli umowę sprzedaży energii z odnawialnego źródła energii. Wytwórcy zobowiązani są przekazać Prezesowi URE informacje, o których mowa w art. 5 ust. 11a ustawy Prawo energetyczne w terminie 45 dni licząc właśnie od 1 października 2023 r.

Biorąc pod uwagę wykładnię celowościową i prounijną ww. przepisów URE wyjaśnia, że obowiązkiem sprawozdawczym objęci są wszyscy wytwórcy energii z OZE[4]którzy zawarli umowy bezpośrednio z odbiorcami końcowymi, niezależnie od tego, czy transport energii będącej przedmiotem umowy odbywa się za pośrednictwem sieci elektroenergetycznej czy linii bezpośredniej.

W związku z wejściem w życie nowelizacji przepisów wszyscy wytwórcy z OZE, którzy zawarli umowy przed wejściem w życie ustawy o OZE (tj. przed 1 października) mają obowiązek przekazać regulatorowi informacje o tych umowach do 14 listopada. Natomiast dla umów zawartych po 1 października 2023 r. termin przekazania informacji wynosi miesiąc od zawarcia umowy.

Szczegółowe wyjaśniania znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 58 /2023.

[1] Na podstawie art. 4 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1762) zmieniona została ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) poprzez dodanie w art. 5 ust. 11a.
[2] W brzmieniu nadanym ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r.
[3] Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r.
[4] W rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Wpis został opublikowany 15 lis 2023 w następujących kategoriach: News, OZE. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Możesz zostawić komentarz lub użyć trackbacka.

Zostaw komentarz

Partnerzy działu

Reklama

Newsletter

Zapisując się do Newslettera otrzymasz bezpłatny dostęp do każdego wydania dwumiesięcznika „Nowa Energia”.

Warto zobaczyć