Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Podsumowanie działalności TGE w październiku 2022 r.

W październiku zanotowano wysokie obroty na rynkach spot energii elektrycznej i gazu ziemnego. Na rynku spot energii elektrycznej zawarto transakcje
o wolumenie 2 565 378 MWh i jest to najlepszy wynik od maja br., z kolei na rynku spot gazu ziemnego obroty wyniosły 2 207 814 MWh, co stanowi najlepszy wynik od marca br. 
 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w październiku 2022 r. 8 038 795 MWh, co oznacza spadek o 66,7% w stosunku do października 2021 r. Na rynku spot energii elektrycznej zawarto transakcje o wolumenie 2 565 378 MWh i jest to najlepszy wynik od maja br. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w październiku br. na poziomie 646,32 zł/MWh i jest to spadek o 208,77 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2023 r. (BASE_Y-23) wyniosła w październiku 2022 r. 1 076,58 zł/MWh, co stanowi spadek o 705,21 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu we wrześniu br.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w październiku 2022 r. transakcje o wolumenie 10 375 035 MWh. Oznacza to spadek r/r o 31,5%. Na rynku spot gazu ziemnego obroty wyniosły 2 207 814 MWh, co stanowi najlepszy wynik od marca br. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 350,13 zł/MWh, co stanowi spadek o 551,61 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w październiku br. 805,35 zł/MWh, czyli o 165,74 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu we wrześniu 2022 r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w październiku 2022 r. na poziomie 1 256 234 MWh, co stanowi spadek r/r o 37,6%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 144,37 zł/MWh i jest to wzrost o 17,64 zł/MWh względem września br.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w październiku 2022 r. o 31,8% r/r, do poziomu 5 789 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 085,49 zł/toe, co oznacza wzrost względem września br. o 55,77 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w październiku 2022 r. 3 187 241 MWh, co stanowi wzrost o 4,5% r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 5,60 zł/MWh i stanowi to spadek o 0,34 zł/MWh w stosunku do września 2022 r.

Towary rolno-spożywcze

W październiku 2022 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Załącznik do Informacji prasowej

Podsumowanie działalności TGE w październiku 2022 r. 

Energia elektryczna Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 8 038 795 11 882 212 24 167 983
RDB (RTG) 160 238 114 261 155 160
RDN (RTG) 2 405 140 2 292 310 2 596 603
RTPE (OTF) 5 473 417 9 475 641 21 416 220

 

Gaz ziemny Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 10 375 035 10 154 229 15 148 229
RDBg (RTG) 381 325 248 192 686 764
RDNg (RTG) 1 826 489 1 189 344 1 387 278
RTPG (OTF) 8 167 221 8 716 693 13 074 187

 

Prawa majątkowe 
dla energii elektrycznej z OZE
Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM 1 256 234 1 425 466 2 014 376
zielone certyfikaty 1 227 993 1 390 669 1 982 451
sesje RPM (RTG) 341 171 513 685 875 030
sesje RTPM (OTF) 0 0 0
TP na RPM (RTG) 886 822 876 984 1 107 421
błękitne certyfikaty 28 241 34 797 31 925
sesje RPM (RTG) 22 954 26 455 26 088
TP na RPM (RTG) 5 287 8 341 5 837

 

Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej Wolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM 5 789 7 938 8 486
sesje RPM (RTG) 5 789 7 910 8 486
TP na RPM (RTG) 0 27 0

 

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej Wolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM 3 187 241 3 986 162 3 048 682
OZE 3 187 241 3 986 162 3 048 682
kogeneracja 0 0 0

 

Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM 0 0 0
pszenica klasy A 0 0 0
pszenica klasy B 0 0 0
pszenica klasy C 0 0 0
żyto klasy B 0 0 0
żyto klasy C 0 0 0
kukurydza klasy A 0 0 0
rzepak klasy A 0 0 0

Źródło: TOWAROWA GIEŁDA ENERGII S.A.

Działy

Reklama