Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Rynek gazu: aktualizacja wzoru planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego

URE przypomina operatorom systemów gazowych, że do 15 listopada mają czas na złożenie do Urzędu planów wprowadzania ograniczeń.

Na stronie Urzędu opublikowany został zaktualizowany przykładowy wzór treści planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego. Aktualizacja ma charakter porządkowy i wynika wyłącznie ze zmian przepisów ustawy o zapasach, które dotyczą trybu wydania rozporządzenia o wprowadzeniu ograniczeń w poborze gazu ziemnego.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących sporządzania planów wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego dostępne jest na stronie URE w zakładce: Paliwa gazowe – plany wprowadzania ograniczeń.

Po co przygotowujemy plany wprowadzania ograniczeń?

Przygotowywanie planów wprowadzania ograniczeń jest działaniem rutynowym, odbywającym się corocznie. Opracowane przez operatorów dokumenty pozwalają – na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej – na zapewnienie ciągłej i bezpiecznej pracy systemu gazowego, a co za tym idzie na dostarczenie gazu ziemnego do możliwie dużego grona odbiorców oraz zabezpieczenie dostaw do odbiorców chronionych przed ograniczeniem dostaw gazu w sytuacji ewentualnego jego deficytu.

Każdy operator systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego gazowego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Prezesa URE o zatwierdzeniu planu ograniczeń, przekazuje swoim odbiorcom informacje o maksymalnych godzinowych i dobowych ilościach poboru gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania. Wielkości te stają się integralną częścią umów sprzedaży, umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego oraz umów kompleksowych.

***

 • W przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części mogą być wprowadzone, na określony czas, ograniczenia w poborze gazu.
 • Zgodnie z ustawą o zapasach[1] stan nadzwyczajny ogłaszany jest przez ministra właściwego do spraw energii w drodze rozporządzenia, po otrzymaniu informacji od operatora systemu gazowego lub operatora systemu połączonego gazowego o wystąpieniu co najmniej jednej z poniższych sytuacji:
 1. zagrożenia bezpieczeństwa gazowego państwa,
 2. zakłóceń w dostarczaniu gazu ziemnego do systemu gazowego,
 3. gwałtownego, nieprzewidzianego uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń, instalacji lub sieci, powodującego przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości zagrażającą bezpieczeństwu funkcjonowania systemu gazowego,
 4. nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego
 • Z ograniczeń wyłączona została kategoria  „odbiorców chronionych”[2]. Część z nich w ogóle nie podlega ograniczeniom, część podlega ograniczeniom wyłącznie w przypadku 12 stopnia zasilania, a pozostali podlegają ograniczeniom tylko w części prowadzonej działalności.
 • Do kategorii odbiorców chronionych zaliczani są m.in. odbiorcy w gospodarstwach domowych, rolnicy, zakłady opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz instytucje oświatowe.
 • Mamy dwanaście stopni zasilania, które wyrażone są w jednostkach energii. Najmniejsze ograniczenia występują w stopniu pierwszym, największe – przy dwunastym.

          Podstawy prawne:

 • art. 58 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1537 i 1723).
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 549).

[1] Art. 49a ust. 2 ustawy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1537 i 1723).

[2] Art. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 549).

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama