Elektroenergetyka

Nowe oblicze Pól Marsowych

Z krajobrazu Pól Marsowych w Kaliszu zniknie napowietrzna linia wysokiego napięcia. Energa-Operator dzięki współpracy z Urzędem Miasta,  Spółdzielnią Mieszkaniową Dobrzec, a także firmą Dr Marcus International, wkrótce dokona jej skablowania. Kabel, który energetycy zakopią pod ziemią dotarł już do kaliskiego oddziału Energa-Operator.

– Inwestycja przeniesienia linii energetycznej przecinającej Pola Marsowe w Kaliszu pod ziemię, realizowana będzie przez Energa-Operator. Nie byłaby ona jednak możliwa bez wsparcia wszystkich zaangażowanych w to przedsięwzięcie partnerów, którym pragnę bardzo podziękować. Nasze wspólne działanie pozwoli nam osiągnąć nie tylko indywidualne cele każdego z kooperantów, ale również ten  najważniejszy cel, jakim jest dobro lokalnej społeczności – mówi Alicja Barbara Klimiuk, Prezes Zarządu Energa-Operator. – Skablowanie linii wiąże się także z jej modernizacją. Mieszkańcy Kalisza i okolic zyskają więc atrakcyjne tereny rekreacyjne, jak też znaczący wzrost bezpieczeństwa energetycznego – dodała Prezes Klimiuk.

Pola Marsowe w Kaliszu to miejsce pełne energii, w którym często organizowane są koncerty i inne ciekawe wydarzenia. Dotychczas przez ich tereny przebiegała linia wysokiego napięcia, będąca częścią oplatającego miasto energetycznego pierścienia, umożliwiającego zasilanie kluczowych stacji wysokiego napięcia (110 kV / 15 kV) – głównych punktów zasilania – z kilku stron.

Dzięki pięciu tego typu obiektom znajdującym się na terenie Kalisza, energia elektryczna przekazywana może być dalej do około 72 tys. odbiorców z terenu miasta oraz okolicznych miejscowości.

W ramach planowanej przebudowy, pod ziemią ułożony zostanie trzyżyłowy odcinek linii elektroenergetycznej o długości prawie 3 km. W tym celu wykorzystanych zostanie 18 stalowych bębnów kablowych o średnicy 3,6m, z których każdy z mieści około 400÷600 m bieżących kabla.

– Przebiegająca nad Polami Marsowymi linia uniemożliwiała nam wiele działań na tym terenie. A te, które tu realizowaliśmy, nie mogły odbywać się z pełnym rozmachem. Teraz się to zmieni. Pola Marsowe otworzą się na zmiany, których oczekują kaliszanie. Będziemy mogli w pełni wykorzystać potencjał tego miejsca – mówi Krystian Kinastowski, Prezydent Miasta Kalisza.

Pewność zasilania bez przerwy  

Zasilanie ważnych węzłów elektroenergetycznych za pomocą więcej niż jednej linii jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Takie rozwiązanie pozwala na dostarczenie energii do odbiorców nawet wtedy, gdy dojdzie do uszkodzenia, któregoś z innych elementów sieci.

W tym przypadku, podczas imprez masowych, odcinek przebiegający m.in. nad Polami Marsowymi, o ile pozwalały na to warunki ruchowe, musiał być czasami wyłączany. Gdyby jednocześnie, w tym samym momencie, doszło do wyłączenia innej linii, spora część Kalisza oraz okolic mogłaby zostać pozbawiona napięcia. Przeniesienie tej linii pod ziemię pozwoli na organizację wydarzeń, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa pracy głównych punktów zasilania w Kaliszu, a tym samym ciągłości dostaw energii dla tysięcy odbiorców.

Nową linią kablową będzie można przesyłać większe ilości energii elektrycznej, co dodatkowo wpłynie na podniesienie poziomu pewności zasilania obszaru miasta Kalisza i okolic.

Dobrzec zyska nowy krajobraz

Trasa linii napowietrznej została określona jeszcze w 1973 r. przez Architekta Miejskiego w Kaliszu. W momencie budowy przebiegała ona w przeważającej części, przez niezurbanizowane tereny rolnicze. Dopiero lata osiemdziesiąte zapoczątkowały intensywny rozwój zabudowy mieszkaniowej na tym obszarze. Wtedy też rozpoczęto realizację koncepcji budowy osiedla mieszkaniowego Dobrzec, co spowodowało, że linia ta znalazła się w jego centrum.

– Dobrzec to pod względem zabudowy najmłodsza część Kalisza. Przebiegająca tędy linia wysokiego napięcia projektowana i budowana była jeszcze w czasie kiedy tereny te miały charakter w większości rolny.  Chociaż można powiedzieć, że dla mieszkańców naszej spółdzielni linia była tutaj od zawsze, jej przeniesienie pod ziemię znacząco poprawi walory wizualne osiedli. Umożliwi też lepsze wykorzystanie dotychczas niedostępnych terenów np. na cele rekreacyjne – mówi Maciej Januszkiewicz, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej DOBRZEC – Na czas prac związanych z układaniem kabla, musimy się niewątpliwie uzbroić w cierpliwość, by już na wiosnę przyszłego roku móc cieszyć się nowym krajobrazem – wyjaśnia Prezes Januszkiewicz.

Energetycy przystąpili już do prac związanych z przeniesieniem linii przecinającej Pola Marsowe pod ziemię. Ich zakończenie planowane jest na koniec czerwca 2023.

Źródło: ENERGA-OPERATOR SA

Działy

Reklama