Ciepłownictwo

Wkrótce mija termin składania oświadczeń przez odbiorców ciepła

Przypominamy, że 11 października 2022 r. upływa termin na złożenie przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz podmioty wrażliwe oświadczenia do sprzedawców ciepła o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców, dla których stosuje się średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Obowiązek złożenia oświadczenia wynika z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Należy je złożyć do sprzedawcy ciepła, z którym odbiorca ciepła zawiera albo ma zawartą umowę sprzedaży ciepła.

W przypadku odbiorców wrażliwych (np. szkoły, żłobki czy szpitale) niezłożenie w wyznaczonym terminie oświadczenia, uprawnia  sprzedawcę ciepła do niestosowania wobec tego odbiorcy średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Złożenie oświadczenia po upływie ustawowego terminu, zobowiązuje sprzedawcę ciepła do stosowania wobec tego odbiorcy średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Kliknij, aby pobrać wzór oświadczenia

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama