OZE

OZE: w połowie września mija termin przekazania do URE informacji dotyczących sprzedawców energii o największym wolumenie sprzedaży

Na podstawie tych informacji Prezes URE wyznaczy tzw. sprzedawców zobowiązanych na 2023 r.

Zgodnie ustawą o OZE[1] operatorzy systemów dystrybucyjnych do 15 września br. mają obowiązek przekazać URE informacje dotyczące działających na ich terenie w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2022 r. sprzedawców energii o największym wolumenie sprzedaży odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej. Na tej podstawie regulator wyznacza – w terminie do 31 października br. – tzw. sprzedawcę zobowiązanego na kolejny rok.

W gestii sprzedawców zobowiązanych leży m.in. zakup energii odnawialnej z instalacji OZE o mocy mniejszej niż 500 kW, rozliczanych w systemie aukcyjnym oraz w systemie taryfy gwarantowanej (FIT). Ich obowiązkiem jest także zakup wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej energii odnawialnej wytwarzanej przez przedsiębiorców eksploatujących mikroinstalacje. Sprzedawcy zobowiązani biorą również czynny udział w rozliczaniu energii w systemie prosumenckim.

W celu przekazania i zapewnienia porównywalności danych operatorzy wypełniają ankietę (w formacie MS Excel). Ankietę należy przesłać do 15 września br.:

  • na adres:

Urząd Regulacji Energetyki

Departament Źródeł Odnawialnych

Al. Jerozolimskie 181

02-222 Warszawa

Za niezłożenie ankiety w terminie dystrybutorom grozi kara w wysokości 10 tys. zł[2].

***

  • Więcej informacji na temat obowiązku ciążącego na operatorach systemów dystrybucyjnych znajduje się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 38/2022.
  • W ankiecie należy uwzględnić dane dotyczące pięciu sprzedawców z największym wolumenem sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego operatora na obszarze działania tego operatora.
  • Ilość energii elektrycznej sprzedaną odbiorcom końcowym należy wskazać dla poszczególnych sprzedawców tej energii, w MWh z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
  • Przekazywane dane dotyczą okresu od 1 stycznia do 31 sierpnia 2022.
  • Operatorzy winni niezwłocznie zamieścić na swojej stronie internetowej informację o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego.

[1] Art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r., poz. 1378, z późn. zm.).

[2] Art. 170 ust. 4 pkt 1 ustawy OZE w związku z art. 168 pkt 9 ustawy OZE.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama