Ochrona środowiska

Roczna ocena jakości powietrza dla województwa śląskiego 2021

Główny Inspektor Ochrony Środowiska sporządził ocenę jakości powietrza oraz na jej podstawie przygotował klasyfikację stref w województwie śląskim za 2021 r. Ocenie zostały poddane zanieczyszczenia, dla których określono normatywne stężenia w prawie krajowym oraz dyrektywach unijnych. Poniżej przedstawiono krótkie podsumowanie raportu.

  • Pył PM10

Kryteria klasyfikacyjne dla pyłu zawieszonego PM10 w celu ochrony zdrowia ludzi obejmują poziom dopuszczalny stężeń średnich rocznych 40 µg/m3 oraz dobowy poziom dopuszczalny wraz z dopuszczalną częstością przekraczania wynoszącą 35 dni dla stężeń dobowych przekraczających 50 µg/m3.

Jak wynika z przeprowadzonych analiz podczas 38 dni, w różnych częściach województwa został przekroczony poziom informowania (100 µg/m3) lub alarmowy (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10. Dla porównania w roku 2020 takich dni było 42. Natomiast najwyższe średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 było w Zabrzu i wynosiło 231 µg/m3.  Dodatkowo w 22 stacjach pomiarowych wystąpiło przekroczenie dozwolonej liczby dni ze średnim 24-godzinnym stężeniem PM10, przewyższającym dopuszczalny limit 35 dni, przy jednoczesnym braku przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla stężenia średniorocznego.

  • Pył PM2,5

Kryteria klasyfikacyjne dla pyłu zawieszonego PM2,5 w celu ochrony zdrowia ludzi obejmują poziom dopuszczalny stężeń średniorocznych 20 µg/m3.

Pomiary pyłu zawieszonego PM2,5 prowadzone były na 11 stanowiskach pomiarowych, z czego aż na 10 z nich został przekroczony poziom dopuszczalny. Najwyższe stężenie średnioroczne zanotowano na stacji w Goczałkowicach Zdrój i wynosiło ono 33 µg/m3. Warto wspomnieć, że średnioroczne stężenie PM2,5 w roku 2021 było wyższe na wszystkich stacjach w porównaniu z rokiem 2020.

  • Benzo(a)piren w pyle PM10

Kryterium klasyfikacyjnym dla benzo(a)pirenu w celu ochrony zdrowia ludzi jest poziom docelowy 1 ng/m3 w roku kalendarzowym. W 2021 roku na wszystkich stacjach pomiarowych średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu przekroczyło wartość docelową. Najwyższe średnioroczne stężenie wynosiło 10 ng/m3 i wystąpiło w Rybniku, dla porównania w roku 2020 wynosiło 9 ng/m3.

Cały raport dostępny pod linkiem: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/publications/card/1723.

Źródło: Instytut Technologii Paliw i Energii

Działy

Reklama