Elektroenergetyka

PGE publikuje szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał oraz I półrocze 2022

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał oraz I półrocze 2022 r. Powtarzalny wynik EBITDA w II kwartale wyniósł ok. 1,6 mld zł, czyli o 22% mniej niż w II kwartale 2021 r. W ujęciu narastającym powtarzalna EBITDA za pierwsze półrocze osiągnęła ok. 4,2 mld złotych i była niższa o 2 proc. niż w pierwszym półroczu ub. r.

– Drugi kwartał br. dobitnie obrazuje jak aktualna sytuacja rynkowa odbija się na wynikach spółki i dlaczego dzisiaj nie ma mowy o nadzwyczajnych zyskach energetyki. Systematycznie rosnące koszty paliw oraz uprawnień do emisji CO2 sprawiają, że w Grupie PGE odnotowujemy straty na powtarzalnym wyniku EBITDA segmentów Energetyki Konwencjonalnej oraz Ciepłownictwa. Częściowo rekompensujemy je dzięki wyższym wynikom Energetyki Odnawialnej – mówi Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Strata na powtarzalnym wyniku EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosła 44 mln złotych podczas, gdy w II kwartale 2021 r. odnotwany był zysk 601 mln zł. Na istotny spadek wyniku wpływ miały przede wszystkim rosnące koszty węgla kamiennego oraz koszty uprawnień do emisji CO2, które nie zostały zrekompensowane przychodami z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.

Wyniki segmentu Ciepłownictwo znajdują się pod silną presją rosnących kosztów uprawnień do emisji CO2 oraz gazu ziemnego, które nie zostały zrekompensowane przez wzrost cen ciepła sieciowego. W efekcie strata na powtarzalnym wyniku EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie 154 mln złotych, przy 198 mln zł zysku odnotowanego w II kwartale 2021 r.

Wobec wyższych odnotowanych cen rynkowych oraz zwiększonej pracy elektrowni szczytowo-pompowych znacząco wzrósł powtarzalny zysk EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna, który w II kwartale 2022 r. wyniósł 340 mln złotych wobec 189 mln zł w II kwartale roku ubiegłego.

Niższe wolumeny dystrybuowanej energii elektrycznej skutkowały spadkiem EBITDA segmentu Dystrybucja. W II kwartale 2022 r. powtarzalny wynik EBITDA wyniósł 681 mln złotych, wobec 716 mln w II kwartale roku minionego.

Powtarzalny wynik EBITDA segmentu Obrotu wyniósł w II kwartale 2022 r. 875 mln zł przy 342 mln zł w porównywalnym okresie 2021 r. Na znaczącą poprawę wyniku wpłynęło w największym stopniu zwiększenie przychodów z tytułu świadczenia usług w ramach Grupy Kapitałowej PGE.

Utworzony w 2021 r. segment Gospodarki Obiegu Zamkniętego osiągnął za II kwartał 2022 r. powtarzalny zysk EBITDA w wysokości 14 mln zł, przy 15 mln zł w II kwartale 2021 r.

Na poziomie raportowanego wyniku EBITDA Grupa PGE odnotowała w II kwartale 2022 r. ok. 3,8 mld zł, na co główny wpływ miała zmiana szacunków rezerwy rekultywacyjnej, jako efekt rosnących rynkowych stóp procentowych, będących podstawą do kalkulacji wysokości rezerwy. Zdarzenie o charakterze niegotówkowym wsparło wynik raportowany o ok. 2,2 mld zł, przy czym w II kwartale 2021 r. analogiczne zdarzenie również wsparło wyniki o ok. 0,9 mld zł.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w II kwartale 2022 r. wyniósł 2,3 mld złotych wobec 1,9 mld złotych w II kwartale 2021 r., przy czym obejmuje on również niegotówkowy wpływ zmiany szacunków rezerwy rekultywacyjnej.

Nakłady inwestycyjne wyniosły w II kwartale 2022 r. ok. 0,9 mld zł, wobec 1,4 mld zł w porównywalnym okresie 2021 r.

Narastająco za I półrocze roku 2022 Grupa PGE odnotowała zysk powtarzalny EBITDA na poziomie 4,2 mld zł, zysk raportowany w wysokości ok. 6,4 mld zł oraz zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości ok. 3,3 mld zł. Od początku 2022 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 1,8 mld zł.

Szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 12,8 mld złotych i wzrósł w porównaniu do I kwartału 2022 r. o 1,0 mld zł. Wskaźnik skorygowanego zadłużenia netto w relacji do EBITDA (ekonomiczny dług finansowy netto/ LTM EBITDA) wyniósł 1,2x, czyli nie uległ zmianie względem I kwartału 2022 r.

Szacunkowa produkcja energii elektrycznej netto w II kwartale 2022 r. w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 15,0 TWh i była o 5% niższa od produkcji w II kwartale 2021 r. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był na poziomie 8,8 TWh (spadek o 3% rok do roku). Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych wyniosła 8,4 TWh, mniej o ok. 8% rok do roku. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 8,4 PJ, co oznacza spadek o 8% w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r.

Szacunkowa średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa w II kwartale 2022 r. wyniosła 474,7 zł/MWh i była wyższa o około 215 zł/MWh w porównaniu z II kwartałem 2021 r. Jednocześnie średni koszt CO2 obu segmentów dla produkcji energii elektrycznej wyniósł 311,6 zł/MWh, czyli był o około 194 zł/MWh wyższy niż w analogicznym okresie 2021 r.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE nadal  jest w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze jest planowana na 20 września 2022 r.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Działy

Reklama