Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Ułatwienia w przyznawaniu rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych: przedsiębiorcy nie muszą już przedstawiać opinii weryfikatora

Ustawa o rekompensatach dla sektorów i podsektorów energochłonnych została zmieniona.

11 lipca 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, która zmienia również ustawę o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.[1]

Mniej obowiązków dla przedsiębiorców wnioskujących o dodatkowe rekompensaty

Zgodnie z uchwalonymi przepisami, wnioskodawcy zamierzający złożyć do 31 lipca br. wymagane ustawą dokumenty niezbędne do uzyskania zwiększenia rekompensat za 2021 rok, nie są zobowiązani do dołączenia informacji o całkowitym zużyciu energii elektrycznej na własne potrzeby w roku kalendarzowym, za który przyznawane są rekompensaty. Nie potrzebują również opinii weryfikatora dotyczącej poprawności, wiarygodności oraz dokładności danych o zużyciu.[2]

Do dokumentów składanych do 31 lipca danego roku kalendarzowego należy natomiast dołączyć:

informację o wysokości wartości dodanej brutto w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość jej wyliczenia, dokumenty lub ich kopie stanowiące podstawę ustalenia wysokości rekompensaty, oświadczenie o treści wskazanej w ustawie.[3]

Inny sposób wyliczania wzrostu rekompensat

Zmiany nastąpiły również w wyliczaniu zwiększenia rekompensat.[4] Po zmianie ustawy maksymalna wysokość zwiększenia odpowiadać będzie różnicy pomiędzy 1/3 wartości rekompensat obliczonych dla danego podmiotu,[5] a wartością odpowiadającą 1,5 proc. wartości dodanej brutto podmiotu w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty.

***

System rekompensat został wprowadzony w 2019 r.[6] Środki na rekompensaty pochodzą z wpływów z aukcji uprawnień do emisji CO2 (przy czym jest to nie więcej niż 25% wszystkich środków uzyskanych z aukcji).
Rekompensaty przyznawane są w związku z przenoszeniem kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w sektorach energochłonnych. Takie rozwiązanie ma również na celu ograniczenie ryzyka przeniesienia produkcji do krajów, w których nie jest prowadzona tak ambitna – jak w UE – polityka klimatyczna.
Rekompensaty przyznawane są w drodze decyzji wydawanej przez Prezesa URE, na wniosek podmiotu spełniającego określone w ustawie warunki. Wysokość wsparcia ustalana jest w oparciu o dane przekazywane przez wnioskodawcę.
Po wydaniu decyzji o przyznaniu rekompensat informacja o uprawnionych podmiotach i kwocie rekompensat przysługujących beneficjentom zostaje przekazana Bankowi Gospodarstwa Krajowego, który dokonuje wypłaty z Funduszu Rekompensat Kosztów Pośrednich.
Lista wszystkich podmiotów, którym Prezes URE przyznał rekompensaty za 2019 i 2020 r. dostępna jest w prowadzonym przez UOKiK Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (nr środka pomocowego: SA.53850(2019/N)).

[1] Dz.U. z 2022 r. poz. 1302.

[2] Jest to wynik wykreślenia w ustawie o systemie rekompensat punktu 2 w art. 10 ust. 6a oraz w art. 7b skreślenia ustępu 3, który odnosił się do sposobu określenia kosztów pośrednich, a także zmiany sposobu wyliczania rekompensat określonego w art.7b ust. 2.

[3] Art. 10 ust. 6a pkt 1, 3 i 4 ustawy o systemie rekompensat w brzmieniu nadanym podpisaną w dniu 11 lipca ustawą zmieniającą.

[4] Zgodnie z nowym brzmieniem art. 7b ust. 2 ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

[5] Zgodnie z art. 7 ust. 1-3.

[6] Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2228, ze zm.)

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama