Elektroenergetyka

Aktualizacja Strategii Monitorowania Rynku Bilansującego

6 lipca 2022 r. Biuro Monitorowania Rynku Bilansującego w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. przyjęło zaktualizowaną wersję strategii monitorowania RB w celu identyfikacji podejrzeń Naruszeń REMIT. Aktualizacja strategii wprowadza m. in. monitorowanie bieżące dwóch nowych obszarów:
 • Monitorowanie dot. procesów zgłaszania remontów Jednostek Wytwórczych w perspektywie długoterminowej. Monitorowanie polega na poszukiwaniu potencjalnej manipulacji polegającej na zgłoszeniu remontu Jednostki Wytwórczej w celu spowodowania / zwiększenia ryzyka wystąpienia niedoboru mocy wytwórczych na rynku bilansującym. Monitorowanie jest realizowane na podstawie analizy planu koordynacyjnego 5-letniego OSP aktualnego na czas zgłoszenia remontu.
 • Monitorowanie wpływu zmiany poziomu kontraktacji Jednostek aktywnych na RB w ramach Rynku Dnia Bieżącego na stan zakontraktowania KSE. Monitorowanie ma na celu identyfikację potencjalnych manipulacji polegających na zmianie zakontraktowania jednostek w celu ustalenia stanu zakontraktowania KSE (przekontraktowanie / niedokontraktowanie) a w konsekwencji (ze względu na obowiązujące zasady określania cen na RB) ustalenie cen CROS oraz CROZ na sztucznym poziomie.

W nowej wersji strategii monitorowania przeanalizowano również 6 edycję wytycznych ACER z dnia 22.07.2021 (6th Edition ACER Guidance on the application of Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency). W Wytycznych ACER wprowadzono m.in. nowe potencjalne typy naruszeń dla hurtowego rynku energii. Zostały one przeanalizowane pod kątem prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia na RB.

Oprócz nowych obszarów monitorowania RB strategia monitorowania Biura Monitorowania RB Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. definiuje listę obszarów objętych bieżącym monitorowaniem, którą przedstawiono poniżej:

Aktualna lista obszarów monitorowania bieżącego

 • Monitorowanie wykorzystania informacji wewnętrznej – ma na celu wykrywanie nadużyć polegających na zawieraniu transakcji na RB z wykorzystaniem informacji wewnętrznej, w szczególności w zakresie przedłużenia lub skrócenia czasu remontu jednostki wytwórczej oraz zgłaszanych, z celowym opóźnieniem, komunikatów UMM (ang. Urgent Market Messages);
 • Monitorowanie poprawności składników cen CWD i CWO oraz cen za uruchomienie jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych – ma na celu wykrywanie potencjalnych manipulacji polegających na:
  • ustaleniu składników ceny CWD, CWO i/lub CU na sztucznym poziomie poprzez nieodzwierciedlanie przez Wytwórcę faktycznie ponoszonych kosztów pracy wymuszonej jednostek wytwórczych,
  • Bezzasadnym odrzuceniu zgłoszenia aktualizacji przez OSP.
 • Monitorowanie zabezpieczeń finansowych na rynku bilansującym, tj. monitorowanie nadużyć polegających na wykorzystaniu zasad uzupełniania zabezpieczeń na RB do osiągnięcia nieuzasadnionych korzyści przez URB;
 • Monitorowanie dotrzymania dyscypliny ruchowej jednostek wytwórczych aktywnych (JGWa) ma na celu identyfikację potencjalnych manipulacji, w których jednostki wytwórcze uzyskują korzyści finansowe z niedotrzymania dyscypliny ruchowej, tj. produkcji energii na poziomie odbiegającym od poleceń OSP, np. zwiększanie produkcji powyżej poleceń OSP w sytuacji, gdy koszty zmienne wytwarzania jednostki są niższe od ceny po której energia jest sprzedawana;
 • Monitorowanie nietypowych transakcji na RB, tj. monitorowanie nadużyć polegających na zastosowaniu praktyki manipulacji o charakterze wash-trade oraz wykorzystania mechanizmów RB do zawierania transakcji sprzecznych z podstawową funkcją RB jako rynku technicznego;
 • Monitorowanie wycofania fizycznego, tj. monitorowanie nadużyć polegających na ustalaniu cen na RB na nieuzasadnionym poziomie poprzez zgłoszenie niedyspozycyjności mocy wytwórczych;
 • Transmission capacity hoarding, tj. niewykorzystanie zaalokowanych zdolności przesyłowych na połączeniach międzysystemowych, na których PSE S.A. prowadzi przetargi na zdolności przesyłowe, czyli na połączeniu PSE S.A. i NEK UKRENERGO;
 • Monitorowanie poprawności publikacji danych przez Operatora Systemu Przesyłowego, tj. potencjalnego wysyłania fałszywych lub wprowadzających w błąd sygnałów dot. rynku bilansującego poprzez błędne publikacje informacji rynkowych przez PSE S.A;
 • Monitorowanie zakupu energii elektrycznej przez PSE S.A. na pokrycie strat w sieci przesyłowej ma na celu wykrywanie potencjalnych naruszeń polegających na wysyłaniu fałszywych lub wprowadzających w błąd sygnałów dotyczących popytu na hurtowym rynku energii elektrycznej poprzez zakup energii niezgodny z zapotrzebowaniem jednostki odpowiadającej za pokrycie strat sieciowych.

Jednocześnie informujemy, że powyższa lista nie wyczerpuje katalogu wszystkich możliwych naruszeń art. 3 i 5 REMIT w odniesieniu do rynku bilansującego. Biuro Monitorowania Rynku Bilansującego prowadzi również analizy w innych obszarach nieujętych w powyższym wykazie, a które mogą stanowić potencjalne Naruszenie REMIT.

Dodatkowe informacje na temat monitorowania rynku bilansującego są dostępne na stronie internetowej PSE https://www.pse.pl/obszary-dzialalnosci/rynek-energii/monitorowanie-rynku-bilansujacego.

W przypadku pytań dotyczących kwestii monitorowania rynku bilansującego lub obserwacji dotyczących podejrzanych zachowań rynkowych zachęcamy do kontaktu mailowego z Biurem Monitorowania: bm@pse.pl.

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Działy

Reklama