Ciepłownictwo

Produkcja ciepła i energii elektrycznej: Prezes URE ogłasza trzecią z czterech zaplanowanych na ten rok aukcji na premię CHP (Combined Heat and Power)

Sesja aukcji dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji odbędzie się w dniach 19-21 września br.

W trzeciej w tym roku aukcji do rozdysponowania przeznaczono wsparcie w łącznej wysokości nieco ponad 4,5 mld zł. Premią może zostać objęta sprzedaż blisko 24,5 TWh energii z wysokosprawnej kogeneracji.

Wysokość premii oraz ilość energii elektrycznej przewidzianej do sprzedaży uwzględnia zarówno wartości określone na rok 2022 w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska, jak i niewykorzystaną pulę z rozporządzenia obowiązującego dla roku 2021 r.[1]

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska cena referencyjna dla nowej jednostki kogeneracji opalanej paliwem gazowym wynosi 320,27 zł/MWh i jest prawie dwukrotnie wyższa niż w ubiegłym roku.

Rys. 1. Wykres przedstawia cenę referencyjną dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji opalanych paliwem gazowym na lata 2020, 2021, 2022.

Źródło: Opracowanie własne URE w oparciu o ceny referencyjne zawarte w dotychczasowych i aktualnym Rozporządzeniu Ministra Klimatu i środowiska

Sesja aukcji nr ACHP/3/2022 potrwa trzy dni robocze. Jej otwarcie nastąpi 19 września o godz. 8:15, a zamknięcie 21 września o 16:15. Zgodnie z regulaminem aukcji zatwierdzonym przez Ministra Energii w listopadzie 2019 r., aukcja zostanie przeprowadzona w formie pisemnej, w postaci papierowej.

Oferty w aukcji należy przygotować korzystając z formularza oferty opublikowanego na stronie URE w zakładce Kogeneracja/Aukcje CHP/Ogłoszenia i wyniki.

Ogłoszenie o aukcji dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE. Na stronie internetowej Urząd zamieścił również formularze ofert wraz z poradnikiem, który zawiera istotne dla uczestników aukcji informacje i podpowiada jak prawidłowo wypełnić aukcyjną ofertę. Niezależnie od tego każdorazowo projekt oferty wytwórcy – przed jej oficjalnym złożeniem w ramach sesji aukcji – może zostać zweryfikowany przez URE w zakresie prawidłowości sporządzenia (poza oferowaną wysokością stawki premii kogeneracyjnej), dzięki czemu w żadnej z dotychczasowych aukcji nie wystąpił przypadek odrzucenia oferty z powodu jej błędnego przygotowania.

Prezes URE zobowiązany jest ogłaszać, organizować i przeprowadzać aukcje nie rzadziej niż raz na kwartał. Zgodnie z opublikowanym w grudniu 2021 r. harmonogramem aukcji CHP na ten rok przewidziana została jeszcze jedna aukcja (odbędzie się w grudniu).

Każdy z inwestorów może złożyć w aukcji więcej niż jedną ofertę, o ile dotyczą one różnych jednostek kogeneracji. Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej (tj. dopłaty do sprzedawanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji) i których oferty łącznie nie przekroczyły 100% wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji oraz 80% ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami.

Informacje o wynikach aukcji Prezes URE ogłosi w serwisie internetowym URE niezwłocznie po jej rozstrzygnięciu.

***

[1]  Zgodnie z art. 16 ust. 5 ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 553).

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama