Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

3,8 mln nowoczesnych liczników zdalnego odczytu zużycia energii pojawi się w Polsce. NFOŚiGW sfinansuje projekt. Będzie to kamień milowy do osiągnięcia 80% instalacji do 2028 r.

Już za niespełna dwa tygodnie (15 lipca) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie pierwszy nabór w programie priorytetowym „Elektroenergetyka – Inteligentna infrastruktura energetyczna”. To propozycja dla operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), którzy będą mogli otrzymać dotacje na zakup i instalację u odbiorców końcowych liczników zdalnego odczytu energii oraz na modernizację i dostosowanie sieci energetycznej do użytkowania tych nowoczesnych urządzeń pomiarowych.  Budżet programu wynosi 1 mld zł.

Celem nowego programu, wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest rozwój infrastruktury energetycznej, który pozwoli na wielostronną komunikację wszystkich stron dystrybucji energii elektrycznej przy pomocy tzw. inteligentnych liczników (AMI) wraz z towarzyszącą infrastrukturą informatyczną i zarządczą. Chodzi o optymalizację pracy sieci w Polsce, sprawniejszą i szybszą obsługę na rynku energii elektrycznej oraz umożliwienie zastosowania mechanizmów DSR (Demand Side Response), czyli czasowej redukcji poboru mocy przez odbiorców energii, aby dzięki temu wspierać stabilne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego.

Program priorytetowy „Elektroenergetyka – Inteligentna infrastruktura energetyczna” jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, w tym z dyrektywą ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych oraz rozporządzeniem dotyczącym funkcjonowania Funduszu Modernizacyjnego (FM), z którego wspierane są inwestycje w modernizację systemów energetycznych oraz poprawę efektywności energetycznej w państwach UE o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych celów redukcji emisji CO2. Budżet nowego programu w wysokości 1 mld zł będzie pochodził właśnie z Funduszu Modernizacyjnego, czyli strumienia środków finansowych na modernizację sektora energetyki w Polsce, którym NFOŚiGW  zarządza jako krajowy operator FM. Nowy projekt wdrażany przez Narodowy Fundusz ma się przyczynić do osiągnięcia ramowych celów dotyczących klimatu i energetyki wyznaczonych na poziomie krajowym oraz celów długoterminowych określonych w Porozumieniu Paryskim.

Beneficjentami nowego programu będą operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) w rozumieniu ustawy z 25 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Przewidziane są dla nich bezzwrotne dotacje  na działania związane z zakupem inteligentnych liczników AMI (do 50% kosztów kwalifikowanych) oraz na przedsięwzięcia dotyczące instalacji tych liczników i dostosowania infrastruktury energetycznej, telekomunikacyjnej lub technicznej wymaganej  do prawidłowego funkcjonowania urządzenia u odbiorcy końcowego, a także kosztów oprogramowania, w tym systemów pomiarowych i zdalnego odczytu  (dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych).
Nabór wniosków będzie się odbywał w trybie ciągłym, do wyczerpania przygotowanej puli pieniędzy. Informacje o terminach oraz sposobach składania i rozpatrywania wniosków zostaną określone w regulaminie naboru lub ogłoszeniu o naborze i zamieszczone na dedykowanej FM stronie internetowej NFOŚiGW. Strona główna – Fundusz Modernizacyjny – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wskaźnik osiągnięcia celu programu priorytetowego „Elektroenergetyka – Inteligentna infrastruktura energetyczna” zostanie wyrażony liczbą zainstalowanych liczników zdalnego odczytu zużycia energii elektrycznej. Według założeń, ma ona wynieść co najmniej 3,8 mln szt. Projekt będzie realizowany do 2025 r., przy czym podpisywanie umów powinno zakończyć się do 31 grudnia 2024 r., a wydatkowanie środków – do 31 grudnia 2025 r.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Działy

Reklama