OZE

Zielony Zwrot TAURONA. Energia na okrągło

Sześciokrotne zwiększenie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenie emisyjności o prawie 80% – zakłada nowa strategia Grupy TAURON do 2030 r., którą zaprezentowano w trakcie Kongresu 590. Priorytetem nowej strategii jest również umocnienie pozycji lidera w zakresie dystrybucji energii oraz rozwój technologii umożliwiających zarządzanie rozproszonymi źródłami energii. W 2030 r. wszyscy klienci TAURONA będą dysponować inteligentnymi licznikami, a obsługa klientów będzie w pełni zdigitalizowana.

– Nowa strategia, czyli „Zielony Zwrot TAURONA. Energia na okrągło” wskazuje na nasze priorytety – zdecydowane przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii przy równoczesnym ograniczeniu emisji CO2 oraz zapewnienie dostaw energii do ponad 5,mln klientów poprzez inwestowanie w sieć elektroenergetyczną i rozbudowę stabilnych źródeł pracujących w podstawie  mówi Paweł Szczeszek, Prezes Grupy TAURON. – Zakładamy, że realizacja naszych strategicznych planów pozwoli wygenerować EBITDA Grupy na poziomie 4,5 mld zł w 2025 oraz ponad 6,5 mld zł w 2030 r. – dodaje Prezes Szczeszek.

Zielony Zwrot TAURONA

Nowa strategia energetycznego lidera zakłada przyspieszenie Zielonego Zwrotu TAURONA poprzez skokowe zwiększenie mocy OZE. W 2025 r. Grupa planuje dysponować 1600 MW zainstalowanymi w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych, a w 2030 r. 3700 MW. Będzie to stanowić ok. 80% całego miksu wytwórczego Grupy.

TAURON chce w energetyce wiatrowej podwoić stan posiadania do 2025, a w 2030 r. Grupa planuje dysponować już 1100 MW w technologii wiatrowej. Równocześnie Grupa będzie rozwijać projekty farm fotowoltaicznych  do 2025 r. zwiększy moce do 700 MW, a w 2030 r. będzie dysponować słonecznymi megawatami o mocy 1400 MW.

Zmiana miksu

Na początku lat trzydziestych Grupa planuje uruchomić farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy ok 1000 MW. Grupa chce utrzymać potencjał w energetyce wodnej, a w przypadku wystąpienia korzystnego otoczenia regulacyjnego, rozwój tych aktywów, w tym budowę elektrowni w technologii szczytowo-pompowej.

 Strategię prezentujemy w sytuacji przełomowej dla europejskiej energetyki, na którą wpływają gospodarcze konsekwencje inwazji Rosji na Ukrainę. Do centrum europejskiej debaty energetycznej powróciły kategorie bezpieczeństwa energetycznego i uniezależnienia się od dostaw surowców ze Wschodu  wyjaśnia Paweł Szczeszek. – Polska musi zmierzyć się z implementacją polityki klimatycznej Unii Europejskiej i bezprecedensowym przyspieszeniem rozwoju energetyki rozproszonej. Równocześnie realizujemy największą od kilkudziesięciu lat reformę strukturalną polskiej energetykipolegającą na wydzieleniu aktywów węglowych z grup energetycznych – tłumaczy Prezes TAURONA.

Wraz ze wzrostem mocy zainstalowanych w OZE, Grupa zakłada rozwój systemów zarządzania energetyką rozproszoną, a także narzędzi prognozowania i bilansowania produkcji oraz predykcji awarii. Dziś TAURON dysponuje, m.in. systemem wirtualnej elektrowni, umożliwiającym zagregowanie potencjału wytwórczego i regulacyjnego rozproszonych źródeł OZE, a także rozwija kompetencje szybkiego prognozowania produkcji energii ze źródeł odnawialnych w odstępach 15minutowych.

Nakłady inwestycyjne na budowę farm fotowoltaicznych i wiatrowych, a także na modernizację elektrowni wodnych sięgną niemal 17 mld zł, co stanowi 35% wszystkich przewidywanych nakładów w perspektywie 2030 r.

Energia na okrągło

Inwestycje w odnawialne źródła energii przy równoczesnej dekarbonizacji działalności poprzez wydzielenie bloków węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego spowoduje w perspektywie 2030 r. skokowe ograniczenie emisyjności CO o 78%. To najszybsze zakładane tempo redukcji emisji CO2 w polskiej energetyce.

Paliwem stabilizującym miks energetyczny Grupy będzie gaz wykorzystywany w wysokosprawnych źródłach kogeneracyjnych. TAURON analizuje również możliwości udziału w budowie Małych Reaktorów Modułowych (SMR) oraz wykorzystanie ich do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. Jednostki te mogłyby zostać usytuowane np. w lokalizacjach obecnych elektrowni węglowych.

TAURON w 2030 r.

Największy strumień finansowy, prawie 24 mld zł, skierowany zostanie na inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną, umożliwiając m. in. przyłączania nowych odbiorców oraz źródeł OZE, modernizację, automatyzację i cyfryzację sieci elektroenergetycznych.

– Dysponujemy najnowocześniejszą siecią dystrybucyjną zlokalizowaną na mocno zurbanizowanym obszarze Polski. Dziś mamy ponad 40% skablowanych sieci na średnim napięciu, a wskaźniki jakości dostarczanej energii utrzymują się na najwyższym poziomie w Polsce, tę przewagę konkurencyjną chcemy umacniać – wyjaśnia Paweł Szczeszek.

 Widzimy duży potencjał w rozwoju dużych i małych magazynów energii oraz aktywnym angażowaniu się w rozwój lokalnych społeczności energetycznych. Pozytywne doświadczenia, jako jedyna firma energetyczna w kraju już w tym zakresie posiadamy, dzięki działającej w Bytomiu mikrosieci  wyjaśnia Szczeszek.

Już w 2030 r. wszyscy klienci TAURONA dysponować będą inteligentnymi licznikami, które z jednej strony pozwolą konsumentom racjonalniej korzystać z energii elektrycznej, a z drugiej strony rozwiązanie to umożliwi oferowanie nowych produktów i usług.

Dekarbonizacja ciepłownictwa

Grupa zakłada utrzymanie pozycji wiodącego dostawcy ciepła sieciowego w południowej części kraju poprzez pozyskiwanie nowych klientów, zdecydowaną dekarbonizację miksu wytwórczego oraz poprawę efektywności funkcjonowania. Udział węgla do 2030 r. w miksie wytwórczym segmentu ciepłowniczego spadnie z 64 do 10%.

– Na terenach najbardziej zurbanizowanych, takich jak aglomeracja śląska rozwój ciepła sieciowego to jedyny efektywny sposób walki z niską emisją.  W ciągu ośmiu lat planujemyrozbudowę sieci i nowe przyłączenia  o łącznej mocy prawie 450 MWt, a równocześnie zastąpienie źródeł węglowych niskoemisyjnymi i wysokosprawnymi jednostkami gazowymi – wyjaśnia Prezes Szczeszek.

Grupa w najbliższych latach planuje rozszerzyć ofertę o sprzedaż chłodu i przygotować się do wykorzystania wodoru jako paliwa docelowego.

Klient 5.0

Nowa strategia zakłada utrzymanie pozycji TAURONA jako jednego z największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce pod względem liczby klientów.

 Jesteśmy liderem w zakresie uproduktowienia umów sprzedażowych, dziś niemal połowa naszych klientów korzysta z oferowanych przez nas usług i produktów dodatkowych. Ten kierunek będziemy kontynuować, wzmacniając go ofertami ekologicznymi czy bazującymi na filozofii gospodarki obiegu zamkniętego. Planujemy również zdecydowanie poszerzyć naszą ofertę w zakresie inteligentnych i nowoczesnych rozwiązań energetyki domowej  mówi Paweł Szczeszek, Prezes Grupy TAURON.

Grupa zakłada utrzymanie wysokich standardów obsługi klienta, m.in. poprzez osiągnięcie w 2030 r. wskaźnika FTR (First Time Resolution) na poziomie powyżej 90%. Będzie to możliwe poprzez rozbudowę nowoczesnych form kontaktu dla klientów, rozwijanie narzędzi do przetwarzania dużych ilości danych oraz zastosowanie sztucznej inteligencji w procesach biznesowych.

Grupa planuje również w ciągu ośmiu lat całkowicie zdigitalizować obsługę klienta, czyli zminimalizować udział papieru w prowadzonych procesach. Pierwszym krokiem ku temu jest wdrażana w Grupie technologia blockchain. Technologia ta umożliwia zapisywanie i przechowywanie kompletnych dokumentów w sieci, wraz z możliwością zdalnego podpisu oraz potwierdzenia doręczenia.

Źródło: TAURON Polska Energia SA

Działy

Reklama