Artykuły Polecane

E-fakturowanie dla biznesu – sieć Peppol

Firmy, które realizują zamówienia publiczne mają prawo do przesyłania elektronicznych faktur za swoje dostawy poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania. Każda jednostka publiczna w Polsce ma ustawowy obowiązek odbierania takich e-dokumentów. Im więcej przedsiębiorstw korzystać będzie z tej możliwości, tym szybciej ten kanał dotarcia do administracji stanie się dominującym, a to przełoży się na korzyści społeczne i ekonomiczne wynikające z przewagi e-usług nad tradycyjnymi formami korespondencji.

Korzystanie przez firmy z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF): efaktura.gov.pl ułatwia przedsiębiorcom również kontakt z europejskim rynkiem zamówień publicznych. Platforma jest włączona w sieć Peppol, dzięki czemu możliwe jest przesyłanie dokumentów na poziomie międzynarodowym. 

OpenPeppol – jak to działa?

OpenPeppol to organizacja non-profit, której jednym z celów jest zapewnienie europejskim przedsiębiorcom komunikacji elektronicznej z europejskimi instytucjami rządowymi w ramach obsługiwanych przez nie procesów zamówień publicznych. OpenPeppol promuje wykorzystanie wspólnych specyfikacji technicznych (jednolitych technologicznie standardów elektronicznej wymiany dokumentów) w procesach pre-award (przed uzyskaniem zamówienia publicznego) i post-award (po otrzymaniu zamówienia publicznego). Jednolite standardy praktykowane przez stowarzyszenie OpenPeppol, to zestaw specyfikacji technicznych, których wdrożenie zapewnia interoperacyjność pomiędzy odmiennymi systemami.

Członkami sieci OpenPeppol są zarówno instytucje publiczne – rządowe, jak i podmioty prywatne. W 2016 r. Polska również stała się członkiem sieci OpenPeppol. Rolę krajowej jednostki zarządzającej pełni minister właściwy do spraw gospodarki. Certyfikowani dostawcy, tzw. punkty dostępu (ang. access points) umożliwiają wymianę dokumentów elektronicznych pomiędzy dowolnymi podmiotami zarejestrowanymi w sieci Peppol. Brokerzy Platformy Elektronicznego Fakturowania są zobowiązani posiadać status certyfikowanego dostawcy usług Peppol.

Biuro OpenPeppol

Biuro OpenPeppol w Polsce prowadzi Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, na mocy porozumienia zawartego z ministrem właściwym do spraw gospodarki.

Głównymi zadaniami Biura są:

  • udzielanie informacji i wyjaśnień podmiotom zainteresowanym podpisaniem umowy na świadczenie usług dostawców usług Peppol,
  • monitorowanie poziomu jakości usług dostarczanych przez dostawców usług Peppol,
  • bieżąca obsługa operacyjna dostawców usług Peppol,
  • wsparcie dostawców usług we wdrażaniu standardów OpenPeppol,
  • bieżąca aktualizacja polskich wersji specyfikacji Peppol BIS w zakresie e-dokumentów obsługiwanych na PEF.

Krajowe rozwiązania Peppol

Dzięki pełnieniu roli krajowej jednostki zarządzającej, minister posiada uprawnienia do opracowywania krajowych rozwiązań dostępnych w ramach sieci Peppol. Przykładem takiego wdrożenia jest uruchomiona 5 maja 2022 r. usługa fakturowania specjalizowanego na Platformie Elektronicznego Fakturowania – szczególnego przypadku dokumentów dedykowanych do obsługi rodzimych dostawców usług masowych oraz wszystkich tych podmiotów, dla których standard faktury Peppol BIS jest  niewystarczający.

Źródło: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Działy

Reklama