Paliwa dla energetyki

Grupa Kapitałowa PGNiG: korzyści z dywersyfikacji

W pierwszym kwartale 2022 r. Grupa Kapitałowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa osiągnęła ponad 47 mld zł przychodów, 8 mld zł wyniku EBIT i ponad 4 mld zł zysku netto, mimo straty operacyjnej w sektorze Obrót i Magazynowanie. Dobre wyniki to przede wszystkim efekt działalności wydobywczej, prowadzonej w Polsce i za granicą, która wypracowała ok. 90% zysku EBITDA GK PGNiG.

– Konsekwentny rozwój działalności wydobywczej jest nie tylko elementem budowy bezpieczeństwa dostaw, ale pozwala generować przepływy pieniężne, które wspierają płynność i zapewniają efektywne funkcjonowanie Grupy. Dlatego naszym priorytetem, realizowanym także z myślą o dywersyfikacji dostaw, jest wzrost wydobycia z własnych złóż. Przykładem jest dynamiczny rozwój produkcji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym – podkreśla Iwona Waksmundzka-Olejniczak, Prezes Zarządu PGNiG SA.

W pierwszym kwartale 2022 r. segment Poszukiwanie i Wydobycie zanotował wzrost przychodów o ponad 424% rok do roku. W efekcie, udział segmentu w EBITDA Grupy sięgnął aż 88%, co oznacza zdecydowaną poprawę w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r., kiedy działalność upstream odpowiadała za 40% wyniku. Inaczej przedstawiała się sytuacja w segmencie Obrót i Magazynowanie, w którym koszty pozyskania gazu rosły szybciej niż przychody z jego sprzedaży. W efekcie wpływ segmentu na EBITDA Grupy w I kw. 2022 r. był negatywny i wyniósł -0,21 mld zł, podczas gdy rok wcześniej wkład segmentu Obrót i Magazynowanie do EBITDA sięgnął 0,49 mld zł. Segmenty Dystrybucja oraz Wytwarzanie w I kwartale 2022 r. wypracowały wynik EBITDA zbliżony do zeszłorocznego z tego samego okresu (odpowiednio 1,00 i 0,46 mld zł w I kw. 2022 r. wobec 1,01 i 0,46 mld zł w I kw. 2021 r.). Ich udział w EBITDA Grupy wyniósł odpowiednio 10% i 5%, w porównaniu z 30% i 14% w analogicznym okresie 2021 r.

Główną determinantą wyników finansowych Grupy był wzrost cen węglowodorów, zwłaszcza gazu ziemnego, którego notowania w I kwartale tego roku osiągnęły w Europie historycznie wysokie poziomy. Przełożyło się to na zwiększenie przychodów GK PGNiG, które w pierwszym kwartale 2022 r. osiągnęły poziom 47,40 mld zł, wobec 14,55 mld zł rok wcześniej. Jednocześnie wzrosły koszty operacyjne, które sięgnęły 39,39 mld zł wobec 12,12 mld zł w analogicznym okresie 2021 r. W efekcie zysk EBIT Grupy wyniósł 8,01 mld zł, względem 2,44 mld zł wypracowanych w pierwszym kwartale 2021 r. Zysk operacyjny bez amortyzacji EBITDA sięgnął 9,60 mld zł, natomiast rok wcześniej wyniósł 3,39 mld złotych. Grupa odnotowała także poprawę zysku netto z 1,75 mld zł w I kw. 2021 r. do 4,09 mld zł w I kw. 2022 r.

– Mimo utrzymującej się trudnej sytuacji na europejskim rynku gazu, w I kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa PGNiG poprawiła wyniki finansowe. Oprócz znacznie lepszych rezultatów segmentu Poszukiwanie i Wydobycie, warto podkreślić efekty działalności w segmentach Dystrybucja i Wytwarzanie, które pomimo cieplejszej zimy wypracowały stabilny wynik EBITDA. Pozwoliło to ograniczyć skutki pogorszenia wyników ze sprzedaży gazu w segmencie Obrót i Magazynowanie. To pokazuje, że zrównoważony model biznesowy zapewnia Grupie odporność na zawirowania rynkowe – wyjaśnia Przemysław Wacławski, Wiceprezes Zarządu PGNiG ds. Finansowych.

Wyniki poszczególnych segmentów działalności GK PGNiG w I kwartale 2022 r.:

Poszukiwanie i Wydobycie

Segment odnotował bardzo dynamiczny wzrost wyników finansowych i solidny wzrost wyników operacyjnych. Przychody segmentu wyniosły 9,35 mld zł wobec 1,79 mld zł rok wcześniej, natomiast wynik EBITDA zwiększył się ponad 6-krotnie, z 1,35 mld zł w I kw. 2021 r. do 8,45 mld zł w I kw. 2022 r. Jednym z czynników, które o tym zdecydowały, był wzrost cen węglowodorów, szczególnie gazu ziemnego, na międzynarodowych rynkach towarowych, w tym w Polsce. Średnia cena gazu na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii była w pierwszym kwartale bieżącego roku prawie pięciokrotnie wyższa niż w I kw. 2021 r. i wyniosła 472 zł za MWh (wzrost o +387%). Z kolei kwartalna średnia cena ropy Brent wzrosła o 80% r/r, do 412 zł za baryłkę.

Wydobycie gazu przez GK PGNiG wzrosło rok do roku z 1,25 mld do 1,78 mld m3 a ropy naftowej z 0,33 mln ton do 0,37 mln ton. Zwiększenie produkcji węglowodorów to w dużym stopniu efekt intensyfikacji działań Grupy na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W stosunku do I kwartału 2021 r. liczba koncesji, jakimi dysponuje PGNiG Upstream Norway, norweska spółka zależna PGNiG, wzrosła prawie dwukrotnie. W efekcie skutecznych akwizycji oraz intensywnych prac nad zagospodarowaniem złóż, wolumen własnego wydobycia PGNiG Upstrem Norway wzrósł o ok. 250%, do 0,77 mld m3 wobec 0,22 mld m3 w I kw. 2021 r.

Obrót i Magazynowanie

W I kwartale 2022 r. przychody segmentu Obrót i Magazynowanie wyniosły 44,8 mld zł i były o 290% wyższe rok do roku. Koszty operacyjne bez amortyzacji wzrosły z 11,00 mld zł w I kw. 2021 r. do 45,02 mld zł w I kw. 2022 r., co oznacza wzrost o 309% r/r. W efekcie wynik EBITDA segmentu był ujemny i wyniósł -0,21 mld zł.

Wolumen gazu sprzedanego poza Grupę wyniósł w pierwszym kwartale 2022 r. 11,54 mld m3, czyli o 2% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r., kiedy GK sprzedała 11,28 mld m3 paliwa. Wolumen sprzedaży wzrósł przede wszystkim dzięki zagranicznej działalności handlowej PGNiG Supply & Trading oraz w wyniku transakcji z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych przeprowadzonej po zmianie przepisów dotyczących utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu.

W I kw. 2022 r. Grupa kupiła za granicą 4,05 mld m3 gazu, a więc o 1% mniej niż w tym samym okresie 2021 r., kiedy wolumen importu wyniósł 4,1 mld m3. Dostawy z kierunku wschodniego spadły o 0,11 mld m3 (-5%), a import LNG wzrósł o 0,27 mld m3 (+33%).

Dystrybucja

Przychody w segmencie Dystrybucja sięgnęły w pierwszym kwartale br. 1,75 mld zł, a więc były ok. 5% wyższe niż w analogicznym okresie 2021 r., kiedy wyniosły 1,67 mld zł. Wynik EBITDA, wyniósł 1 mld zł, a więc tyle samo co w I kw. 2021 r.

Grupa Kapitałowa odnotowała spadek wolumenu dystrybuowanego gazu o 7% rok do roku, z 4,55 do 4,24 mld m3, wskutek m. in. wyższych średnich temperatur rocznych, które w I kw. 2022 r. były o 1,7 st. Celsjusza wyższe niż w I kw. 2021 r., i związanego z tym spadku zapotrzebowania na paliwo do celów grzewczych. Na poziom przychodów segmentu wpłynęła wyższa o 3,65% taryfa dystrybucyjna, która weszła w życie w styczniu 2022 r.

Wytwarzanie

Segment Wytwarzanie odnotował wzrost przychodów o 102% z 1,10 mld zł w I kwartale 2021 r. do 2,22 mld zł w I kwartale 2022 r. Mimo tego, wynik EBITDA pozostał na tym samym poziomie i wyniósł 0,46 mld zł. Segment zwiększył przychody zarówno ze sprzedaży ciepła, jak i energii elektrycznej. Wolumen produkcji ciepła w I kwartale 2022 r. był stabilny i wyniósł 17,03 PJ wobec 17,00 PJ w I kw. 2021 r. Istotnie, bo o 40%, wzrósł wolumen wyprodukowanej energii elektrycznej – z 1,22 do 1,73 TWh rok do roku. Skokowy wzrost wolumenu produkcji energii elektrycznej, to efekt oddania do użytku kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego (BGP) w EC Żerań. Ostatecznie segment odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła o 26% i energii elektrycznej o 240% rok do roku.

Źródło: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA

Działy

Reklama