Elektroenergetyka

PGE opublikowała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2022

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2022 r. Powtarzalny zysk EBITDA wyniósł 2,6 mld zł, czyli o 18% więcej niż w I kwartale 2021 r. Rekordowe wyniki osiągnęły segmenty Dystrybucji i Energetyki Odnawialnej.

– W I kwartale 2022 r. szczególne znaczenie mają rekordowe wyniki segmentów dystrybucji i energetyki odnawialnej. Dystrybucja wypracowała wynik EBITDA na poziomie blisko 800 mln zł, a energetyka odnawialna na poziomie ok. 500 mln zł. Działalność tych segmentów będzie podstawą funkcjonowania Grupy PGE po wydzieleniu aktywów węglowych. Na te obszary będziemy również przeznaczać w kolejnych latach większość nakładów inwestycyjnych. Przykładamy do nich szczególną wagę, ponieważ oprócz oczekiwanej odpowiedniej stopy zwrotu, inwestycje te będą także wspierały transformację energetyczną Grupy PGE i całej branży energetycznej – mówi Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

­­­Dzięki wysokim wolumenom produkcji energii elektrycznej na węglu brunatnym efekt wzrostu ceny uprawnień CO2 miał ograniczony wpływ na wynik EBITDA segmentu Energetyki Konwencjonalnej w I kwartale br. Segment odnotował EBITDA na poziomie 0,4 mld, czyli o 14% mniej w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r.

Wzrost wolumenów dystrybuowanej energii elektrycznej o 3% przyczynił się do poprawy wyniku segmentu Dystrybucji. Wygenerował on blisko 0,8 mld zł EBITDA, czyli więcej o 21% w skali rok do roku.

Wyniki segmentu Ciepłownictwa znalazły się pod presją rosnących kosztów CO2 oraz gazu ziemnego, które nie zostały zrekompensowane przez wzrost cen ciepła sieciowego. Zysk EBITDA wyniósł 0,2 mld zł (spadek o 61% w porównaniu do I kwartału 2021 r.).

W obecnych warunkach rynkowych wyraźnie widoczne są efekty realizacji strategii rozwoju źródeł odnawialnych w Grupie PGE. EBITDA segmentu Energetyki Odnawialnej wyniosła 0,5 mld zł, co stanowi wynik o 159% wyższy w odniesieniu do roku poprzedniego. Pozytywnie działały zarówno wyższe ceny energii na rynku SPOT, jak również znacznie lepsze warunki wietrzne.

Powtarzalny wynik EBITDA segmentu Obrotu wyniósł 0,6 mld zł i był o 62% wyższy w skali rok do roku, na co wpłynęło w największy stopniu zwiększenie przychodów z tytułu świadczenia usług w ramach Grupy Kapitałowej PGE.

Utworzony w 2021 r. segment Gospodarki Obiegu Zamkniętego osiągnął zysk EBITDA w wysokości 16 mln zł, czyli wyższy o 78% w stosunku do I kwartału 2021 r.

W I kwartale 2022 r. Grupa PGE nie rozpoznała istotnych zdarzeń o charakterze jednorazowym z wyjątkiem rozwiązania rezerwy na prosumentów w wysokości 19 mln zł. EBITDA raportowana wyniosła 2,6 mld zł i nie różniła się istotnie od wyniku powtarzalnego EBITDA.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w I kwartale 2022 r. wyniósł 1 mld złotych wobec 0,8 mld zł w I kwartale 2021 r. Nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 0,9 mld zł, wobec 0,8 mld zł w porównywalnym okresie 2021 r.

Szacunkowa produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2022 r. w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 17,3 TWh i była na zbliżonym poziomie do wolumenu produkcji w I kwartale 2021 r. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był na poziomie 9,8 TWh (wzrost o 3% rok do roku). Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych wyniosła 9,1 TWh, mniej o ok. 6 proc. rok do roku. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 21,3 PJ, co oznacza spadek o 7% w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r.

Szacunkowa średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa w I kwartale 2022 r. wyniosła 443,4 zł/MWh i była wyższa o około 195,8 zł/MWh w porównaniu z I kwartałem 2021 r., przy czym cena uzyskana przez segment Energetyki Konwencjonalnej wyniosła 457,0 zł/MWh a przez segment Ciepłownictwa 370,2 zł/MWh. Jednocześnie średni koszt CO2 obu segmentów wyniósł 278,0 zł za tonę, czyli był o około 168,6 zł za tonę wyższy niż w analogicznym okresie 2021 r., przy czym koszt CO2 w segmencie Energetyki Konwencjonalnej wyniósł 283,1 zł za tonę a w segmencie Ciepłownictwa 251,9 zł za tonę.

Szacunkowy poziom zadłużenia netto wyniósł 4,2 mld zł, i spadł o 36 mln zł w porównaniu do IV kwartału 2021 r. Wskaźnik zadłużenia netto w relacji do EBITDA (dług netto/ LTM EBITDA) wyniósł 0,42x.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE nadal  jest w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 r. jest planowana na 24 maja 2022 r.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Działy

Reklama