Elektroenergetyka

Techniczne standardy komunikacji biznesowej CSIRE – ruszają wstępne konsultacje

PSE S.A., jako Operator Informacji Rynku Energii, przystępują do konsultacji projektu Technicznych standardów komunikacji biznesowej CSIRE. Konsultacje trwają do 31 sierpnia 2022 r.

Konsultacje Techniczne standardów komunikacji biznesowej (dalej „TSKB”) są kolejnym krokiem w procesie konsultacji zasad funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). TSKB precyzują wymagania techniczne i biznesowe realizowanych za pośrednictwem CSIRE procesów rynku energii i wymiany informacji rynku energii. Konsultacje mają umożliwić podmiotom zobowiązanym lub uprawnionym do korzystania z CSIRE zapoznanie się z wymaganiami i przekazanie uwag do projektu TSKB.

Przedkładane do konsultacji Techniczne standardy komunikacji biznesowej zawierają cztery dokumenty:

1) Zakres informacyjny komunikatów centralnego systemu informacji rynku energii
2) Macierz następstw
3) Macierz priorytetyzacji
4) Schematy XSD

i są kontynuacją dokumentacji opublikowanej na stronie internetowej PSE pod nazwą „Standardy biznesowe (projekt) – wersja 5.1”. W stosunku do wersji pierwotnej dokumentu, zmianie uległa nazwa dokumentacji oraz dostosowano ją do projektu IRiESP-OIRE wraz z SWI, opublikowanego do konsultacji społecznych w odrębnym procesie. Szczegółowo opisane zmiany w dokumentacji w stosunku do poprzedniej wersji są opisane w Karcie aktualizacji 4.

Konsultacje TSKB potrwają do 31 sierpnia 2022 r. TSKB nie są przewidziane do przedłożenia do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, natomiast proces konsultacji oraz transparentność w zakresie jego wyników są zbieżne z procesem konsultacji dla IRiESP-OIRE.

Projekt TSKB dostępny jest pod poniższym adresem.

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Działy

Reklama