Paliwa dla energetyki

Elektrownia Dolna Odra z certyfikatem KZR INiG dla zeroemisyjnej biomasy

Elektrownia Dolna Odra, jeden z Oddziałów Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, uzyskała certyfikat poświadczający spełnienie wymagań Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju Instytutu Nafty i Gazu (KZR INiG), w odniesieniu do spalanej w elektrowni biomasy. Uzyskany certyfikat jest potwierdzeniem, że współspalana w Elektrowni Dolna Odra biomasa jest paliwem ekologicznym i może być traktowana jako zeroemisyjna.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Dyrektywie 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II) oraz Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2066, w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, od 1 stycznia 2022 r. biomasa wykorzystywana do spalania w celach energetycznych musi spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju (KZR).
W praktyce oznacza to, że każdy podmiot uczestniczący w łańcuchu dostaw biomasy do jednostki wytwórczej oraz podmiot produkujący z niej energię elektryczną lub ciepło musi uzyskać certyfikację na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju.

Elektrownia Dolna Odra została poddana procesowi certyfikacyjnemu, którego celem było m. in. potwierdzenie zakresu systemu, dokonanie oceny działalności Systemu KZR INiG na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju, zgodnie z systemem certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów, a także ocena możliwości udzielenia rekomendacji do certyfikacji. Przygotowania do audytu i wdrożenie kryteriów zrównoważonego rozwoju trwały od połowy ub. r. Audyt weryfikujący został przeprowadzony przez jednostkę certyfikacyjną – Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. Wydany certyfikat poświadcza, że Elektrownia Dolna Odra spełnia wymagania systemu KZR INiG, co w praktyce oznacza, że paliwo uzupełniające, którym w Elektrowni Dolna Odra jest biomasa, jest bezemisyjne.

– Zakończony pozytywnym wynikiem proces certyfikacji biomasy wykorzystywanej do produkcji energii elektrycznej i ciepła w Elektrowni Dolna Odra pozwala w okresie ważności certyfikatu na spalanie biomasy uznawanej za paliwo zeroemisyjne. Wykorzystywanie w Elektrowni Dolna Odra paliwa pochodzenia roślinnego pozwala nam znacząco zredukować emisje do atmosfery, w tym emisję dwutlenku węgla – podkreśla Sylwester Chruszcz, Dyrektor Elektrowni Dolna Odra.

Pierwsze testy spalania biomasy w Elektrowni Dolna Odra zostały przeprowadzone już w 2003 r., jednak spalanie i produkcja na skalę przemysłową rozpoczęła się od 2005 r. W ciągu ostatnich 17 lat, z 2 mln ton biomasy wyprodukowano w elektrowni ok. 2,5 mln MWh. Taka ilość energii wystarczyłaby na zaspokojenie potrzeb energetycznych ok. 1,3 mln gospodarstw domowych w okresie jednego roku. Dzięki zużywaniu paliwa zeroemisyjnego ograniczano emisję substancji do środowiska, m. in. dwutlenku węgla o ok. 2,4 mln ton.

Źródło: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

Działy

Reklama