Paliwa dla energetyki

O gospodarce o obiegu zamkniętym w Ekospalarni Kraków

Wdrażanie i monitorowanie modeli biznesowych gospodarki o obiegu zamkniętym – to tytuł Otwartych Warsztatów Innowacji, które odbyły się w Ekospalarni Kraków. Organizatorami przedsięwzięcia byli: CircLean – Europejska Sieć Przedsiębiorstw na Rzecz Symbiozy Przemysłowej, Krakowski Holding Komunalny SA, Agencja Rozwoju Przemysłu SA IATI oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.

– Ekospalarnia Kraków jest naturalnym miejscem dla takich spotkań ponieważ w mojej ocenie jest modelowym przykładem symbiozy przemysłowej i funkcjonowania gospodarki o obiegu zamkniętym – powiedział Jakub Bator, Członek Zarządu KHK SA.

Tę tezę potwierdziła prof. dr hab. Joanna Kulczycka, Kierownik Zakładu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym Polskiej Akademii Nauk. – W Ekospalarni dyskutowaliśmy o symbiozie przemysłowej jako o jednym z modelów gospodarki o obiegu zamkniętym. To właśnie Krakowski Holding Komunalny jest jako pierwszy w Krakowie doskonałym przykładem tworzenia symbiozy i wykorzystywania materiałów takich jak produkty odpadowe czy też ciepło odpadowe do tworzenia produktów i usług dla mieszkańców Krakowa. Mam nadzieję, że proponowana certyfikacja symbiozy przemysłowej i wiele modeli w tym zakresie będzie realizowana w Polsce.

Przypomnijmy, że Krakowski Holding Komunalny SA we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi opracował, przyjął i wdrożył „Strategię Gospodarki o Obiegu Zamkniętym Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA”. Dokument ten wskazuje zakres realizacji polityki inwestycyjnej i operacyjnej, zawierającej założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. Wpisują się one w filozofię budowy „łańcucha wartości” związanego z: działalnością Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO), prowadzeniem działań rozwojowych, edukacyjnych i promocyjnych, współpracą zewnętrzną z jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Kraków, w tym w szczególności spółkami miejskimi wchodzącymi w skład grupy kapitałowej KHK SA, środowiskiem naukowym i partnerami zagranicznymi w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Dla sprawnego zarządzania realizacją Strategii GOZ ustanowiono 25 wskaźników monitorowania. Dotyczą one najważniejszych aspektów działalności zakładu, w szczególności poprawy efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, wykorzystania zasobów wody (również wód opadowych), wzrostu ilości wytwarzanej energii o statusie OZE, wzrostu ilości odpadów wtórnych przekazywanych do dalszego przetwarzania w procesach odzysku. Ważną grupę wskaźników stanowią również te, które pozwalają monitorować aktywność w zakresie zasięgu działań edukacyjnych i promocyjnych realizowanych przez spółkę, a także współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi.

Źródło: Krakowski Holding Komunalny SA

Działy

Reklama