Elektroenergetyka

Energa przeznaczy zysk za 2021 r. na inwestycje

Rada Nadzorcza Energi pozytywnie oceniła rekomendację Zarządu spółki, aby zysk netto za 2021 r. w wysokości 210 mln zł przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy. W ten sposób zabezpieczone zostaną nakłady na kluczowe dla dalszego dynamicznego rozwoju Grupy Energa inwestycje w zero- i niskoemisyjne źródła wytwórcze. To umożliwi wzrost zysku operacyjnego spółki EBITDA w 2030 r. o ponad 60% w porównaniu do 2 mld zł osiągniętych w 2020 r.

Przeznaczenie środków na kapitał rezerwowy spółki oznacza zmniejszenie zapotrzebowania Energi na finansowanie zewnętrzne. W efekcie, pozytywnie wpłynie na poziom wskaźnika zadłużenia spółki. To dodatkowo umocni pozycję spółki na tle wymagającej sytuacji całej branży energetycznej i przyspieszy realizację planowanych przez Grupę Energa inwestycji. Decyzja o niewypłaceniu dywidendy to obecnie powszechny trend na rynku energetycznym, podobną decyzję podjęły pozostałe duże spółki w tym sektorze.

Inwestycje zgodne ze strategią ORLEN2030

Rozwój zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych oraz infrastruktury dystrybucyjnej został zapisany w „Strategicznym Planie Rozwoju Grupy Energa na lata 2021-2030” i jest zgodny z celami wyznaczonymi dla energetyki w strategii ORLEN2030 dla całej grupy kapitałowej.

Grupa Energa zakłada przeznaczenie na inwestycje do 2030 r. ok. 31,5 mld zł, z czego aż ok. 15,2 mld zł w latach 2021-2025. Na Linię Biznesową Dystrybucja przeznaczone zostanie ok. 16,9 mld zł, na Linię Biznesową Wytwarzanie ok. 13,6 mld zł, zaś na Linię Biznesową Sprzedaż i pozostałe spółki ok. 1,1 mld zł.

Projekty gazowe i fotowoltaika

Grupa Energa zamknęła 2021 r. ze znaczącym postępem w realizacji kluczowych inwestycji. Zrealizowano kolejne etapy projektu  bloku gazowo-parowego w Ostrołęce. W grudniu 2021 r. projekt uzyskał wsparcie z rynku mocy w postaci 17-letniego kontraktu na ok. 696 MW. To oznacza, że całkowity przychód z umowy od 2026 r. może wynieść co najmniej 4,73 mld zł. Z kolei już w marcu br. spółka celowa CCGT Ostrołęka przekazała generalnemu wykonawcy zadanie rozpoczęcia prac.

Grupa Energa w 2021 r. dynamicznie rozbudowywała też potencjał OZE. Rozpoczęła m.in. akwizycję farmy fotowoltaicznej PV Wielbark na Mazurach. Realizowała też budowę sześciu farm o łącznej mocy zainstalowanej ok. 25 MW. W kwietniu br. Energa Green Development, spółka zależna Energi, uzyskała warunki przyłączenia do sieci oraz pozwolenie na budowę dla pierwszego etapu budowy farmy fotowoltaicznej PV Mitra w gm. Przykona (pow. turecki). PV Mitra to największy obecnie projekt fotowoltaiczny realizowany przez Grupę ORLEN.

W 2021 r. kontynuowane były też prace w ramach programu inwestycyjnego w Elektrociepłowniach Elbląg i Kalisz. W pierwszym przypadku trwała budowa kotłowni rezerwowo-szczytowej o mocy cieplnej 114 MWt, w drugiej zaś rozpoczęła się realizacja podobnej jednostki, o mocy ok. 50 MWt. Docelowo wraz z planowanymi w obu zakładach blokami silników gazowych, a w przypadku Elbląga również z blokiem biomasowym, inwestycje te pozwolą zdywersyfikować ciepłownictwo w obu miastach pod względem paliwowym i znacząco zmniejszyć emisyjność produkcji ciepła.

Źródło: ENERGA SA

Działy

Reklama