Paliwa dla energetyki

URE przypomina przedsiębiorcom sprowadzającym gaz ziemny z zagranicy: 15 maja upływa termin na przekazanie regulatorowi informacji o wielkości zapasów obowiązkowych

Do 15 maja br. przedsiębiorcy, którzy w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. sprowadzali do Polski gaz ziemny, muszą przedstawić Prezesowi URE informację o wielkości zapasów obowiązkowych tego surowca[1].

Zgodnie z obowiązującymi przepisami[2] przedsiębiorcy sprowadzający gaz do kraju do 30 kwietnia każdego roku ustalają wielkość zapasów na podstawie ilości gazu ziemnego przywiezionego do Polski w ciągu ostatnich 12 miesięcy (tj. od 1 kwietnia roku poprzedniego do 31 marca roku bieżącego). Przy czym ilość gazu przywiezionego ustala się jako różnicę między wielkością przywozu a wielkością wywozu w tym okresie[3].

Regulator będzie weryfikował przedstawione przez przedsiębiorców informacje. Tak ustalone i zweryfikowane zapasy będą utrzymywane w okresie od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.

Za przekroczenie terminu na złożenie regulatorowi informacji o wielkości zapasów obowiązkowych grozi przedsiębiorcom kara finansowa.

Do informacji o wielkości zapasów obowiązkowych należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się przelewem na rachunek właściwego organu podatkowego, którym jest Prezydent m. st. Warszawy (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, nr rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070).

[1] Art. 25 ust. 3 ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 411 oraz z 2021 r. poz. 255).

[2] Art. 25 ust. 2 ustawy o zapasach

[3] Art. 25. ust. 9 ustawy o zapasach

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama