OZE

Rekordowe wyniki Grupy Polenergia za 2021 r.

Polenergia – największa polska prywatna grupa energetyczna, przedstawiła skonsolidowany raport za 2021 r. Przychody ze sprzedaży osiągnęły rekordowy poziom blisko 4 mld PLN. Skorygowana EBITDA wynosząca ponad 361 mln PLN oraz skorygowany zysk netto na poziomie 187 mln PLN są najlepszymi wynikami finansowymi w historii Grupy.

 • 3 999 mln PLN przychodów ze sprzedaży w 2021 r.;
 • 121% zmiana r/r przychodów ze sprzedaży;
 • 361 mln PLN wynik skorygowanej EBITDA w 2021 r.;
 • 41% zmiana r/r skorygowanej EBITDA;
 • 187 mln PLN skorygowany zysk netto w 2021 r.;
 • 69% zmiana r/r skorygowanego zysku netto;
 • 50% skorygowana marża EBITDA w 2021 r. (bez segmentu obrotu);
 • 29% średnia produktywności netto farm wiatrowych w 2021 r.;
 • 706 GWh produkcja netto energii elektrycznej z farm wiatrowych w 2021 r.;
 • 100 MW łączna moc nowych projektów, które w 2021 r. wygrały aukcję OZE;
 • 233 MW łączna moc obecnie budowanych projektów OZE;
 • 1,4 GW moc projektów włączonych do pierwszej fazy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce;

Rok 2021 potwierdził wysoką odporność Polenergii na niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne wywoływane epidemią COVID-19. Wypracowane wyższe niż w 2020 r. wyniki finansowe wskazują, iż trwająca pandemia nie wpłynęła w istotny sposób na funkcjonowanie Grupy. Jednocześnie, spółki Grupy pozostają nienarażone w sposób bezpośredni na negatywne skutki konfliktu zbrojnego w Ukrainie ze względu na marginalne zaangażowanie w działalność na terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy.

Ostatnie kilkanaście miesięcy potwierdza słuszność obranego przez Polenergię kierunku. Jesteśmy jedną z największych i najprężniej rozwijających się grup energetycznych w kraju, której model biznesowy obejmuje już wszystkie elementy energetycznego łańcucha wartości – od wytwarzania do bezpośredniej sprzedaży kierowanej do odbiorców biznesowych i indywidualnych. Rosnące wyniki finansowe i skutecznie przeprowadzona emisja nowych akcji stanowią solidne fundamenty do dalszego wzrostu. Wierzymy, że kontynuacja rozwoju i budowy zeroemisyjnych źródeł energii przełoży się nie tylko na większą wartość dla akcjonariuszy, ale i dołoży kolejną cegiełkę do budowy lepszej, zrównoważonej, zielonej przyszłości.

Dr Michał Michalski

Prezes Zarządu Polenergii

Rekordowe wyniki finansowe

W 2021 r. Grupa Polenergia osiągnęła rekordowy wynik przychodów ze sprzedaży – aż 3999,4 mln PLN. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie znaczący wzrost przychodów w samym czwartym kwartale ubiegłego roku. Od października do grudnia 2021 r. sprzedaż Grupy wyniosła 2066,9 mln PLN, na co największy wpływ miały wyższe przychody ze sprzedaży w segmentach obrotu i sprzedaży o 1480 mln PLN, gazu i czystych paliw o 63,1 mln PLN oraz lądowych farm wiatrowych o 24 mln PLN.

Skorygowany wynik EBITDA w całym 2021 r. osiągnął również rekordowy poziom 361,2 mln PLN i był o 104,4 mln PLN wyższy w stosunku do 2020 r. Wzrost wyniku EBITDA spowodowany był głównie wyższym o 117 mln PLN wynikiem segmentu gazu i czystych paliw, dzięki realizacji procesu optymalizacji pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna. Wzrost ten częściowo został skompensowany przez niższy o 9,8 mln PLN wynik segmentu lądowych farm wiatrowych spowodowany niższym poziomem produkcji wynikającym z gorszych warunków wietrznych w porównaniu z 2020 r.

Wzrost wyniku segmentu gazu i czystych z paliw z 18,6 do 135,7 mln PLN został osiągnięty głównie wskutek optymalizacji pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna, wyższego wyniku na sprzedaży ciepła i usługach systemowych (generacja wymuszona) oraz przychodów z tytułu rekompensaty gazowej. W ramach optymalizacji dokonano w 2021 r. „odwrócenia” krótko i średnioterminowych transakcji zabezpieczających produkcję i sprzedaż energii elektrycznej w Nowej Sarzynie, a także „odwrócenia” pełnego zabezpieczenia na 2022 r. i częściowego na 2023 r. Ograniczenie planowanej produkcji i zrealizowanie marży na zamknięciu pozycji na rynku terminowym możliwe było za sprawą zmiany poziomu marżowości wynikającej ze zmian poziomów cen energii elektrycznej, gazu i uprawnień do emisji CO2 powiązanych z produkcją energii elektrycznej w ENS.

Segment obrotu i sprzedaży zanotował w ubiegłym roku wzrost wyniku EBITDA o 0,4 mln PLN w porównaniu z 2020 r., głównie w konsekwencji optymalizacji zabezpieczenia produkcji i sprzedaży ENS, wyższego wyniku na portfelu handlowym, sprzedaży do klientów strategicznych i działalności proprietary trading. Wzrost ten został skompensowany przez niższy wynik na agregacji OZE i handlu energią z farm wiatrowych spowodowany wyższymi kosztami profilu i bilansowania oraz na handlu certyfikatami, a także wyższymi kosztami operacyjnymi związanymi ze wzrostem skali działalności.

Segment lądowych farm wiatrowych zanotował niższy o 9,8 mln PLN wynik EBITDA. Wpływ niższego o 10% wobec bazy projektów z 2020 r. wolumenu produkcji, został częściowo skompensowany przez produkcję z wprowadzonej do eksploatacji w 2021 r. Farmy Wiatrowej Szymankowo, produkcję w okresie rozruchu budowanej Farmy Wiatrowej Dębsk oraz wyższe ceny sprzedaży zielonych certyfikatów i energii elektrycznej. Farmy wiatrowe wyprodukowały netto w ubiegłym roku 706 GWh energii elektrycznej, co ostatecznie było wynikiem zaledwie o 1 proc. gorszym niż w 2020 r. Ich produktywność cały czas jest powyżej średniej całego krajowego sektora. W samym czwartym kwartale 2021 r. produktywność farm Polenergii osiągnęła poziom 38,5% co było najlepszym wynikiem od siedmiu kwartałów.

Z kolei niższy o 0,8 mln PLN wynik w segmencie fotowoltaiki był głównie konsekwencją wzrostu kosztów związanych z rozwojem projektów będących w fazie dewelopmentu.

Na wyższy o 4,2 mln PLN wynik EBITDA w segmencie dystrybucji wpłynęła głównie wyższa marża na dystrybucji energii elektrycznej spowodowana wzrostami przychodów z opłat przyłączeniowych, wyższa marża jednostkowa na sprzedaży energii oraz wejście w życie nowej taryfy. Wynik został częściowo skompensowany przez wyższe koszty operacyjne, a także koszty poniesione na realizację pilotażowego projektu w zakresie elektromobilności.

W rezultacie opisanych powyżej zdarzeń skorygowana marża EBITDA, z wyłączeniem segmentu obrotu i sprzedaży, wyniosła 50,1% i była o 12,6 p.p. wyższa od rozpoznanej w analogicznym okresie poprzedniego roku. W samym czwartym kwartale 2021 r. wartość tego wskaźnika wyniosła 41% i była o 1,7 p.p. wyższa od uzyskanej w czwartym kwartale 2020 r.

Realizacja Strategii Grupy

Polenergia konsekwentnie realizuje założenia przyjęte w Strategii na lata 2020-2024. Wraz z oddaniem do eksploatacji FW Szymankowo, łączna moc zainstalowana w segmencie energetyki wiatrowej wzrosła z 249 do 287 MW. Zakończenie budowy rekordowej w historii Grupy inwestycji tj. FW Dębsk o mocy 121 MW znajdującej się już w okresie rozruchu, planowane jest w połowie tego roku. Z kolei w lutym 2022 r. na FW Kostomłoty o mocy 27 MW rozpoczęły się dostawy komponentów do turbin wiatrowych oraz ich montaże. Budowa farmy powinna zostać zakończona w trzecim kwartale 2022 r. Kolejne dwa projekty z zagwarantowanym wsparciem w systemie aukcyjnym FW Piekło o mocy 13 MW oraz FW Grabowo o mocy 44 MW znajdują się już w fazie budowy. Jej finał planowany jest na drugą połowę 2023 r.

Znacznie szybciej, bo już w drugim kwartale tego roku planowane jest zakończenie budowy trzech portfeli projektów fotowoltaicznych Sulechów II, Sulechów III oraz Buk, dzięki którym moc zainstalowana w tym segmencie wytwórczym Grupy wzrośnie z 8 do 36 MW. Kolejne projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 56 MW z sukcesem wzięły udział w ubiegłorocznej aukcji OZE. Rozpoczęcie ich budowy – po pozyskaniu finansowania projektów i uzyskaniu zgód korporacyjnych, planowane jest na drugą połowę tego roku.

Grupa prowadzi prace w zakresie dalszego rozwoju projektów wiatrowych oraz fotowoltaicznych. W portfelu Polenergii znajdują się projekty w fazie mniej zaawansowanej, o łącznej mocy ponad 577 MW. Dla poszczególnych projektów będą rozważane różne formy komercjalizacji ich produkcji w tym decyzje o udziale w aukcji OZE, sprzedaży energii do klientów przemysłowych w kontraktach cPPA lub sprzedaży energii na rynku terminowym wraz z sukcesywnie rosnącym stadium zaawansowania projektów.

Trwa intensywny rozwój Grupy w segmencie gazu i czystych paliw. Elektrociepłownia Nowa Sarzyna przystąpiła do międzynarodowego konsorcjum na rzecz wykorzystania wodoru jako zeroemisyjnego paliwa w turbinach gazowych. Docelowo planowane jest przejście turbin gazowych ENS na czyste paliwo wodorowe.

Strategicznym celem Polenergii jest zwiększenie obecności wśród klientów końcowych w segmencie energetyki rozproszonej, bowiem skuteczna transformacja polskiej energetyki nie dokona się bez udziału prosumentów. Sfinalizowanie zakupu 100% akcji spółki Edison Energia pozwoliło Grupie na dynamiczne wejście na ten rynek. Powstanie Polenergii Fotowoltaika oraz Polenergii Pompy Ciepła nie tylko wzbogaciło ofertę produktową całej Grupy, ale również wzmocniło potencjał sprzedaży zielonej energii oraz usług dodatkowych zarówno dla klientów biznesowych, jak i gospodarstw domowych. Pomimo zmiany systemu wsparcia poprzez likwidację prosumenckiego systemu opustów i wprowadzenie systemu net-billingu, wysokie ceny energii wciąż będą motywowały wielu nowych klientów do zakładania własnych instalacji fotowoltaicznych, które dadzą poczucie niezależności energetycznej gospodarstwom domowym.

Obecna sytuacja rynkowa nie powinna zagrozić realizacji celów określonych w Strategii Grupy. Utrzymujące się wysokie ceny energii wraz z ograniczonym wykorzystaniem konwencjonalnych źródeł takich jak węgiel, gaz i ropa naftowa mogą stać się dodatkowym bodźcem do zwiększenia skali inwestycji w OZE, zarówno w źródła wytwórcze jak i ekologiczne nośniki energii takie jak zielony wodór. W konsekwencji może to przyczynić się to ułatwienia procesów legislacyjnych oraz udostępnienia dodatkowych funduszy wspierających tego typu inwestycje.

Dr Michał Michalski

Prezes Zarządu Polenergii

2 marca 2022 r. zakończona została oferta publiczna nowo emitowanych akcji, z której Polenergia pozyskała około 1 mld PLN. Środki te pozwolą na skuteczną realizację obecnej pięcioletniej Strategii Grupy. Dzięki nim sfinansowane zostaną potrzeby inwestycyjne m.in. w zakresie rozwoju morskich projektów wiatrowych, rozwoju i budowy projektów lądowych farm wiatrowych, a także działalności rozwojowej i akwizycyjnej w wybranych obszarach biznesowych zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym.

Źródło: Polenergia

Działy

Reklama