OZE

10 organizacji przeciwko 10H. Apel o uwolnienie polskiego wiatru

W najlepiej pojętym interesie narodowym Polski konieczne jest natychmiastowe odblokowanie możliwości rozwoju potencjału lądowej energetyki wiatrowej – apeluje do rządu 10 organizacji, w tym Konfederacja Lewiatan.

Dynamiczny rozwój tego sektora zapewni dostawy taniej, zielonej energii, pozwalając na przyspieszenie procesu uniezależnienia się od dostaw paliw kopalnych z Rosji.

Pod apelem podpisali się: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Konfederacja Lewiatan, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Hutnicza Izba Przemysłowo Handlowa, UN Global Compact Network Poland, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej i Fundacja RE-Source Poland Hub.

– Przywrócenie rozwoju projektów lądowej energetyki wiatrowej jest kluczowe dla wzmocnienia polskiej gospodarki, obniżenia ceny energii elektrycznej, dywersyfikacji struktury wytwarzania energii oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Rosyjska agresja na Ukrainę bezpowrotnie zmieniła ścieżkę rozwoju europejskiej transformacji energetycznej. Przyspieszenie procesu transformacji i umożliwienie realizacji nowych inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) stały się koniecznością z punktu widzenia suwerenności Polski i jej interesu narodowego.

Dlatego jako przedstawiciele branży energetyki wiatrowej, innych branż sektora prywatnego  oraz samorządu terytorialnego apelujemy o natychmiastowe uwolnienie rozwoju lądowej energetyki wiatrowej poprzez niezwłoczne sfinalizowanie prac i przyjęcie nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (liberalizacja 10H) – czytamy w apelu.

Transformacja gospodarki w kierunku zero-emisyjnym przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego to podstawowe cele w zakresie rozwoju systemu energetycznego w Polsce. Rozwój sektora energetyki wiatrowej na lądzie jako najtańszej technologii wytwarzania energii z OZE, powinien stanowić jeden z kluczowych elementów realizacji powyższych celów. Liberalizacja zasad lokalizacji inwestycji w zakresie energetyki wiatrowej pozwoli na realizację nowych projektów w ramach kilkuletnich cyklów inwestycyjnych, przy wykorzystaniu nowoczesnych i mało uciążliwych dla środowiska technologii. Jednocześnie podejmowana obecnie na szczeblu unijnym rewizja założeń w zakresie kryteriów zrównoważonego rozwoju pozwala na przeprowadzenie transformacji energetycznej przy wykorzystaniu potencjału polskiego sektora energetyki węglowej, wpisując się w założenia transformacji sprawiedliwej społecznie. Mając na uwadze powyższe, sektory energetyki wiatrowej oraz węglowej należy postrzegać jako uzupełniające się filary transformacji energetycznej Polski, a dynamiczny rozwój sektora energetyki wiatrowej na lądzie pozwoli na jej realizację w sposób ograniczający koszty po stronie odbiorców końcowych, stanowiąc jednocześnie filar konkurencyjności polskiej gospodarki.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z LIBERALIZACJI ZASADY 10 H I ROZWOJU ENERGETYKI WIATROWEJ NA LĄDZIE:

Bezpieczeństwo energetyczne – dywersyfikacja źródeł wytwórczych pozwoli na ograniczenie uzależnienia od zewnętrznych dostaw paliw kopalnych, usprawniając proces całkowitego   uniezależnienia się od dostaw surowców energetycznych z Rosji. Ilość energii wytwarzana w oparciu o węgiel importowany z Rosji odpowiada 6 GW mocy zainstalowanej w ramach sektora energetyki wiatrowej na lądzie. Obecnie lądowa energetyka wiatrowa stanowi 7,1 GW mocy zainstalowanej, podczas gdy jej możliwości są o wiele większe i szacowane nawet na około 30 GW.

Uzupełnienie pracy źródeł konwencjonalnych – źródła konwencjonalne będą w najbliższej przyszłości gwarantem bezpieczeństwa i stabilności systemu energetycznego. Jednak polski węgiel podobnie jak elektrownie konwencjonalne nie są w stanie w pełni odpowiedzieć na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną z jakim należy liczyć się w perspektywie embarga – słusznie zapowiadanego przez polski rząd. Zamiast importować rosyjski węgiel i gaz zwiększmy wykorzystanie potencjału polskiego wiatru. Będzie on stanowił uzupełnienie konwencjonalnych źródeł wytwórczych, przyczyniając się jednocześnie do ograniczenia ryzyka wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.

Obniżenie rachunków za energię elektryczną – energetyka wiatrowa to najtańsze źródło energii, oferujące koszt wytworzenia elektryczności, który jest 3-3,5 krotnie niższy niż ze źródeł konwencjonalnych. Więcej energetyki wiatrowej w krajowym zasobie źródeł wytwórczych to niższe średnie ceny dla wszystkich grup odbiorców.

Rozwój gospodarczy – nowe farmy wiatrowe mają szansę wygenerować 70-133 mld zł przyrostu PKB, 490-935 mln zł dodatkowych wpływów do samorządów, ok. 80 mld zł zamówień na produkty i usługi w łańcuchu dostaw oraz 51 do 97 tys. nowych miejsc pracy w perspektywie do 2030 r. W ciągu najbliższych 10 lat możliwe jest osiągnięcie nawet 75% udziału krajowego potencjału w dostawie produktów i usług.

Korzyści dla polskich przedsiębiorców – liberalizacja zasady 10H przełoży się na wymierne korzyści dla polskiego przemysłu energochłonnego, który w związku z nowo przyjętymi zasadami przyznawania rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych będzie zobligowany do wykazania między innymi wykorzystywania energii ze źródeł zapewniających całkowite uniknięcie emisji gazów cieplarnianych. Dostawy taniej zielonej energii w sposób bezpośredni będą więc determinować poziom konkurencyjności polskiego przemysłu, jak również klimat inwestycyjny w Polsce.

Technologie wodorowe oparte na OZE zredukują zależność od gazu – obecnie importujemy około 80% zużywanego gazu. Wojna w Ukrainie podkreśliła znaczenie pochodzenia gazu jako technologii pomostowej dla transformacji sektora wytwarzania energii, dlatego kluczowe jest sięgnięcie po rozwój innych rozwiązań. W najbliższej przyszłości to zielony wodór i jego pochodne, staną się podstawą funkcjonowania przemysłu w Polsce i Unii Europejskiej zastępując gaz w procesach technologicznych. Roczne zapotrzebowanie na zielony wodór w Polsce w 2040 r. przekroczy 100 TWh. Taką podaż zaspokoi wzrost mocy wytwórczych w obszarze energetyki wiatrowej.

Rozwój instalacji hybrydowych – dynamiczny rozwój sektora OZE wymaga wdrażania rozwiązań, które pozwolą na zdecydowaną poprawę wskaźnika wykorzystania mocy poszczególnych technologii wytwarzania energii elektrycznej i zagwarantują korzyści wynikające z eksploatacji sieci dystrybucyjnej. Rozwiązaniem pozwalającym na zaadresowanie tych kwestii pozostają instalacje hybrydowe, w ramach, których energetyka wiatrowa, jako najtańsza technologia wytwarzania energii z OZE, przyczyni się do popularyzacji i rozwoju doświadczeń w obszarze magazynowania energii elektrycznej.

Nie możemy zmarnować szansy na budowę niezależnej i bezpiecznej energetycznie Polski. Dalsza zwłoka w zniesieniu przepisów ograniczających rozwój lądowej energetyki wiatrowej nie będzie możliwa do nadrobienia, a jej skutki mogą okazać się znacznie bardziej dotkliwe niż do niedawna zakładaliśmy.

Mając na uwadze powyższe deklarujemy gotowość do natychmiastowego podjęcia merytorycznego dialogu z właściwymi przedstawicielami administracji rządowej, który pozwoli na niezwłoczne skierowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych do prac parlamentarnych – napisali autorzy apelu.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Działy

Reklama