OZE

Pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej do spraw Rozwoju Sektora Biogazu i Biometanu

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska 29 marca 2022 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej do spraw Rozwoju Sektora Biogazu i Biometanu. Wydarzenie zainicjowało realizację postanowień Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju biogazu i biometanu, podpisanego 23 listopada 2021 r. Spotkaniu przewodniczył Wiceminister Ireneusz Zyska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE.

Jak podkreślił podczas spotkania wiceminister Ireneusz Zyska, porozumienie stanowi platformę współpracy pomiędzy administracją rządową, przedstawicielami instytucji finansowych, przedsiębiorców, inwestorów, łańcucha dostaw oraz sektora nauki.

– Dla uzyskania optymalnych rezultatów rozwoju sektora biogazu i biometanu kluczowe znaczenie ma wielostronna współpraca Rządu z przedstawicielami sektora, obecnymi i przyszłymi inwestorami, przedsiębiorcami, którzy są lub będą zaangażowani w przygotowanie, dostaw, realizację i eksploatację instalacji wytwarzania biogazu i biometanu – powiedział Wiceminister.

Głównym celem porozumienia jest współpraca na rzecz rozwoju sektora w Polsce oraz maksymalizacja „local content”, rozumianego jako udział przedsiębiorców z siedzibą w Polsce lub przedsiębiorców zagranicznych posiadających w Polsce oddział lub przedstawicielstwo i prowadzących działalność produkcyjną lub usługową na terenie naszego kraju, tworzących łańcuch dostaw w realizacji zamówień na potrzeby budowy i eksploatacji biogazowni i biometanowni.

Rada ma za zadanie koordynację działań zmierzających do realizacji Porozumienia, w szczególności:

 • monitorowanie realizacji celów strategicznych;
 • powołanie grup roboczych zapewniających współpracę Stron w zakresie obszarów kluczowych;
 • monitorowanie poziomu local content osiąganego przez inwestorów i podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw dla sektora.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powołała w skład Rady Koordynacyjnej 33 Członków, którzy reprezentują Strony Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu. Na Przewodniczącego wyznaczony został Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Podczas pierwszego posiedzenia Rady Koordynacyjnej został przyjęty Regulamin Rady Koordynacyjnej oraz powołano Grupy Robocze w obszarach:

 • Grupa 1 – Rozwój lokalnych sieci dystrybucyjnych dla biogazu i biometanu
 • Grupa 2 – bioLNG i bioCNG oraz zatłaczania biometanu do krajowej sieci dystrybucyjnej gazu
 • Grupa 3 – Łańcuch dostaw i local content
 • Grupa 4 – Zagospodarowanie biomasy pochodzącej z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz nawozowe wykorzystanie substancji pofermentacyjnych
 • Grupa 5 – Identyfikowanie barier ograniczających rozwój rynku biogazu i biometanu oraz propozycji ich zniesienia
 • Grupa 6 – Mechanizmy wspierające i promocyjne, rozwój kadr i systemu kształcenia
 • Grupa 7 – Handel uprawnieniami do emisji unikniętych
 • Grupa 8 – Finansowanie projektów biogazowych i biometanowych.

Jak zostać stroną „Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”

Stroną Porozumienia sektorowego może zostać każdy podmiot, który reprezentuje jedną z grup interesariuszy wymienionych w Porozumieniu oraz złoży pisemne  oświadczenie o  woli przystąpienia do wypełnienia postanowień Porozumienia do Ministra Klimatu i Środowiska (wzór w załączeniu).

Oświadczenia należy przekazywać w formie elektronicznej na adres: info@klimat.gov.pl, w tytule wpisując „Oświadczenie-porozumienie biogaz-biometan”.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama