OZE

Minister Klimatu i Środowiska skierował do konsultacji zewnętrznych projekt rozporządzenia ws. poziomu obowiązku umarzania świadectw pochodzenia na 2023 r.

Minister Klimatu i Środowiska skierował do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2023 r. Jego celem jest zapewnienie stabilizacji na rynku zielonych certyfikatów polegającej na ograniczeniu stopnia obciążenia odbiorców przemysłowych i indywidualnych kosztami wynikającymi z funkcjonowania systemu świadectw pochodzenia, przy jednoczesnym zapewnieniu rentowności instalacji i bezpieczeństwa wytwórców.

W projekcie rozporządzenia zaproponowana wielkość udziału dla tzw. zielonych certyfikatów, w porównaniu do 2022 r., została obniżona z 18,5% do 10%, natomiast dla tzw. błękitnych certyfikatów została utrzymana na poziomie 0,5%.

Gwałtowny i bezprecedensowy wzrost cen zielonych certyfikatów oraz jednoczesny skokowy wzrost cen energii elektrycznej, która stanowi drugie źródło przychodu inwestorów objętych przedmiotowym systemem wsparcia, wywołał konieczność zmiany dotychczasowego podejścia MKiŚ w zakresie wyznaczania przedmiotowego poziomu obowiązku.

W ostatnich miesiącach łączny przychód wielu inwestorów z tytułu sprzedaży produkowanej energii oraz certyfikatów pod koniec 2021 r. osiągnął bowiem pułap, który w zdecydowany sposób przekracza łączną pomoc inwestycyjną i operacyjną w ramach systemu świadectw pochodzenia, wskazaną dla poszczególnych technologii w decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej programu pomocowego SA.37345 – Polski system zielonych certyfikatów wspierający odnawialne źródła energii oraz zmniejszenie obciążeń wynikających z obowiązku certyfikatowego dla odbiorców energochłonnych.

Utrzymanie bieżącej sytuacji generuje zatem ryzyko nadmiernego obciążenia odbiorców końcowych, których interesy powinny być równoważne z interesami wytwórców funkcjonujących w systemie świadectw pochodzenia. Jednocześnie należy podkreślić, że kontrakty długoterminowe zawierane na Towarowej Giełdzie Energii potwierdzają utrzymanie się cen energii na poziomie, który zapewnia wystarczająco wysoki przychód inwestorów OZE, gwarantujący rentowność ich instalacji.

Dlatego też, korzystając z ustawowego uprawnienia zmiany przez ministra właściwego ds. klimatu, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku, poziomu udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, konieczne jest podjęcie działań, które pozwolą zrównoważyć obecną sytuację.

Uwagi i opinie do projektu rozporządzenia można zgłaszać do 7 kwietnia br. na następujące adresy mailowe: Departament.Prawny@klimat.gov.pl lub Kacper.Mroczek@klimat.gov.pl

Projekt rozporządzenia znajduje się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

[1] numer w wykazie prac legislacyjnych i programowych Ministra Klimatu i Środowiska – 816

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Działy

Reklama